Home

FHS bakalářské studium

Studium humanitní vzdělanosti seznamuje své studenty s humanitními a společenskovědními otázkami. Jedná se především o filosofii, historii, společenské vědy (psychologii, sociologii a sociokulturní antropologii), jazyky či umění.Studenti se nejprve v prvním ročníku seznámí se základy těchto disciplín, v pozdějších ročnících se zaměří na zvolené téma v. Bakalářské studium. Studijní program Anglický jazyk pro manažerskou praxi (prezenční forma) Studijní plány. e-mail: dekanat@fhs.utb.cz web: www.fhs.utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Bankovní spojení: 27-1925270277/0100. Ochrana osobních údajů. Fakulta humanitních studií Štefánikova 5670 760 01 Zlín e-mail: dekanat@fhs.utb.cz web: www.fhs.utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Bankovní spojení: 27-1925270277/0100. Ochrana osobních údajů Prohlášení o přístupnost

Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Pátkova 2137/5. 182 00 Praha 8. Identifikátor datové schránky: piyj9b4. IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Podatelna. Všechny kontakt Bakalářská práce. Pravidla pro vypisování, evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací upravuje Opatření děkana FHS UK č.14/2017, které je zveřejněno na úřední desce. Aktuální pokyny k odevzdávání bakalařských prací v letním termínu 2021

Bakalářské studium Filosofie v rámci bakalářského Studia humanitní vzdělanosti Na univerzálně koncipovaném bakalářském Studiu humanitní vzdělanosti se filosofie vyučuje jako jeden z šesti základních diskurzů humanitního vzdělání (souběžně vedle historie, sociologie, antropologie, psychologie a ekonomie) Bakalářské studium. přátelské prostředí Studium filosofie na FHS UK poskytuje základní vhled do oboru. Vyučuje se v kontextu s ostatními obory a na pomezí jejich hranic (např. filosofie a psychologie, filosofie a antropologie, filosofie a politologie, filosofie a logiky, filosofie a teorie literatury).. Bakalářské studium. přátelské prostředí Navazující magisterské programy na FHS UK . Délka studia: 2 roky Podávání přihlášek: od 1. listopadu 2020 Studia občanské společnosti. Studia občanské společnosti. Podávání přihlášek do 31. 3. 2021. Genderová studia. Přejít na web

Kontrolu studia provedete v SIS v sekci kontrola studia ve svém profilu. Ve studijním systému také zkontrolujte, zda máte aktuální korespondenční adresu, na kterou studijní odd. pošle pozvánku na promoci. 2. Pak si pozorně prostudujte požadavky kladené na DP. Doporučený rozsah DP je 80-120 normostran. 3 Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy vznikla 1. srpna 2000 z Institutu základů vzdělanosti (IZV UK) a je tak nejmladší z fakult univerzity.Díky tomuto postavení je již od svého založení moderní a inovativní institucí, která reflektuje nejnovější tendence v oblasti univerzitního vzdělávání Pro uchazeče o bakalářské studium na FHS proběhne jako distanční alternativa ke klasickému dni otevřených dveří několik otevřených dní. Jde o online setkání, která se uskuteční v celkem pěti.. Fakulta humanitních studií - Pro přijetí vám stačí podat přihlášku a splnit všechny podmínky přijímacího řízení. Studenty budeme přijímat, dokud nezaplníme všechna volná místa. Informace k přijímačkám na webu FHS. Fakulta logistiky a krizového řízení - Pro přijetí vám stačí podat přihlášku a splnit.

Bakalářské studium - Fakulta humanitních studi

Všechny bakalářské studijní programy jsou akreditovány MŠMT a jsou v souladu s požadavky boloňského systému evroého vzdělávání. Pokud se rozhodnete pro bakalářské studium na jedné z našich fakult, musíte v řádném termínu podat přihlášku ke studiu, doložit potvrzení o složení státní maturitní zkoušky. Zbývá posledních několik dní na podání přihlášek! Náš student Matouš vám během jedné minuty vysvětlí, v čem spočívá bakalářské studium na FHS. Více na..

Pokud se hlásíte na naše bakalářské studium, tak vám zřejmě neuniklo, že se opravdu neúprosně blíží termín pro odevzdání domácí práce. ⌛️ Přesněji řečeno.. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK) je nejmladší fakulta Karlovy univerzity.Vznikla 1. srpna 2000 z Institutu základů vzdělanosti (IZV) téže univerzity a sídlí v Praze.. Nabízí studium v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu v řadě humanitních a společenskovědních oborů, některé z nich i v cizích jazycích Studium na FHS UK, Praha. 2 238 To se mi líbí · Mluví o tom (25) · Byli tady (4). Stránka věnovaná aktuálnímu dění na FHS UK, určená jak studentům FHS, tak uchazečům o studium, kteří uvažují o FHS.. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu. Fakulta preferuje podání přihlášky v elektronické formě, veškeré přílohy (specifikace uvedena u jednotlivých programů) zasílejte na adresu fakulty (i v případě, že přihlášku ke studiu podáváte elektronickou formou). Lékařské potvrzení nevyžadujeme Studium na FHS UK, Praha (Prague, Czech Republic). 2,242 likes · 3 talking about this · 4 were here. Stránka věnovaná aktuálnímu dění na FHS UK, určená jak studentům FHS, tak uchazečům o studium,..

Studium humanitní vzdělanost

Fakulta humanitních studií (FHS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je jednou ze šesti fakult této vysoké školy.FHS vznikla jako samostatná fakulta UTB k 1. lednu 2007. Fakulta je vědeckým a vzdělávacím pracovištěm, které poskytuje studium v bakalářském, magisterské, navazujícím magisterském a doktorském studiu Bakalářské studium standardně trvá 3 roky a je určeno pro všechny, kdo zdárně ukončili střední školu s maturitní zkouškou. Po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské práce získá absolvent bakalářského studijního programu titul bakalář - Bc

Stránka věnovaná aktuálnímu dění na FHS UK, určená jak studentům FHS, tak uchazečům o studium,... 2.4K followers. Pátkova 5, 182 00 Prague, Czech Republi Oponentský posudek bakalářské práce (Bakalářské studium humanity, FHS UK) Tereza Nováková: Vývoj subkultury skinheads ve světě a v Československu Tereza Nováková se ve své práci věnuje vývoji subkultury skinheads ve světě a v Československu. Z textu je patrné zaujetí až angažovanost autorky, což mimo jin

Studium humanitní vzdělanosti

Oponentský posudek bakalářské práce (Bakalářské studium humanity, FHS UK) Jaroslava Čuřínová: Co si vezmu ssebou? Nakládání sprostorem klienty domova pro seniory. Etnografická studie. Bakalářská práce Jaroslavy Čuřínové splňuje nároky kladenéna zisk usilovaného akademického titulu Oponentský posudek bakalářské práce (Bakalářské studium humanity, FHS UK) Polánská Aneta: Reflexe postojů středoškolských studentů k manželství a rodičovství Aneta Polánská zvolila téma odborně i laicky velmi diskutované -proměna rol Oponentský posudek bakalářské práce (Bakalářské studium humanity, FHS UK) Beránková Jana: Současná reflexe šamanismu zpohledu vysokoškolských studentů Autorku přivedla ktématu bakalářské eseje práce na překladu knihy Rogera Walshe The World of Shamanism: New Views of an Ancient Tradition.Zvolený překlad jí pa

Bakalářské studium. Bakalářské studium standardně trvá tři roky a je určeno pro všechny, kdo zdárně ukončili střední školu maturitní zkouškou. Po úspěšném absolvování tohoto studia složením státní závěrečné zkoušky a obhajobou bakalářské práce můžete získat titul bakalář - Bc Přijímací zkoušky na bakalářské studium na FHS jsou skutečně na první pohled jednoduché: přijďte s pořádným slovníkem a přeložte nám během tří hodin pár řádků z anglického odborného textu. Zdá se, že to přeci dovede každý. Ještě k tomu se slovníkem! A za tři hodiny! Inu, možná budete překvapeni, ale každý to rozhodně nedovede Cílem navazujícího magisterského studijního programu historická sociologie je v návaznosti na bakalářské vzdělání vychovat vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti historické sociologie na magisterské univerzitní úrovni. Obor navazuje na bakalářské studijní programy společenskovědního a humanitního směru a zaměřuje se na problematiku dlouhodobých sociálních. Cílem studia je v rámci vzdělávací oblasti sociální práce a v návaznosti na předchozí bakalářské studium a odbornou praxi rozvinout akademické i praktické kompetence pro zvládání rolí vedoucích pracovníků a supervizorů v oblastech poskytování sociálních, sociálně-zdravotních a zdravotních služeb, jejichž součástí je sociální práce Průvodce studiem kombinovaného studenta. 2. Bakalářské studium SHV v kombinované formě (Dr. Vrabec) 181006_001_02M.mp3

Bakalářská práce - Studium humanitní vzdělanost

 1. Bakalářské studium. Přihlášky a poplatek do vybraných bakalářských programů (2. kolo) přijímáme do 23. 8. 2021. Magisterské studium. Přihlášky a poplatek za přijímací řízení přijímáme do 31. března 2021. Navazující magisterské studium
 2. Charakteristika studia. Historická sociologie je unikátním studijním programem, který lze studovat v ČR pouze na FHS UK. Cílem tohoto programu je rozvíjet badatelskou činnost a pedagogickou přípravu odborníků se zaměřením na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, jež významným způsobem ovlivňují život soudobých společností
 3. Když jsem pak dostudovala bakalářské studium, tak pro mě Studia občanské společnosti na FHS UK byly velmi atraktivním místem. Taky mimo jiné proto, že tam působila Mgr.Dana Moree,Dr. která vedla mojí bakalářskou práci v předcházejícím studiu
 4. Kde studovat personalistiku a andragogiku HR management, 26.09.2013 zdrojů v neziskové Bakalářské kombinované www.fhs.utb.cz humanitních studií sféře Soukromé vysoké školy Vysoká škola ekonomie Komunikace a lidské zdroje Bakalářské, magisterské

Program tutoriál. Důležitým korigujícím a orientujícím prvkem pro liberálně koncipované bakalářské studium humanitní vzdělanosti je program Tutoriál. Poskytuje každému studentovi možnost vybrat si svého tutora ze spektra všech učitelů FHS UK, jež je navíc doplněno i o některé externí učitele, kteří se v. Studijní pobyt (non-degree student) nevedoucí k zisku titulu. Stipendium je určeno studentům, kteří ukončí bakalářské studium a v USA by chtěli absolvovat magisterské či doktorské studium, nejobvyklejší je však roční výzkumný pobyt. Více informací naleznete na webových stránkách Fulbrightovy komise a zde

- vydala FHS UK v Praze, díky podpoře grantu Fordovy nadace, Praha 2007. Ročenka Katedry/Centra genderových studií 05/06 - editovala Doc. PhDr. Blanka Knotková-Čapková, Ph.D. - vydal Ermat, díky finanční podpoře JPD grantu EU, Praha, 2007. Ročenka Katedry/Centra genderových studií 03/0 23/2020 prominut již jeden poplatek za delší studium, není možné vyhovět jeho žádosti o prominutí dalšího poplatku za delší studium na základě stejných důvodů. Opatření rektora č. 23/2020 zohledňuje tzv. dobu narušeného studia od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020. Co se týče doby od 1. 9 Ke 2. části SZZ je třeba splnit všechny povinné historické předměty z 1., 2. a 3. semestru, ideální je tedy zkoušku plnit ve 4. semestru. Dílčí státnice můžete plnit jak ve studiu, tak až na jeho konci společně s Obhajobou diplomové práce, která by měla být Vaší poslední studijní povinností Znamená to, že studium bude koncipováno po problémech. Jsme malá katedra a není možné obsáhnout filosofii jako celek, takže těžiště bude v novověké filosofii. Říkal jste, že program vznikl proměnou ze starého programu Německá a francouzská filosofie Magisterské studium navazuje na bakalářské studijní programy. Jeho standardní délka je 1,5 nebo 2 nebo 3 roky. Studium probíhá jak v prezenční, tak v kombinované formě. Cílem studia je prohloubení znalostí studentů získaných v bakalářském programu a příprava na odbornou praxi

Bakalářské studium - Filosofie, Fakulta humanitních studií

Transcript of Records - za studium na FHS vystavuje na požádání zahraniční/studijní oddělení) Uzávěrka přihlášek: v průběhu akademického roku (liší se podle jednotlivých zemí. Jednotlivé termíny naleznete zde či osobně v kanceláři AIA (Akademická informační agentura), která je součástí DZS (Domu zahraniční. forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.) kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia na Filozofické fakultě UK, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem. 1990 - 1996 - Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta (Praha), Obor: matematika - občanská výchova, bakalářské a navazující magisterské studium. Zaměstnání. 1989 - 1990 - ZŠ Jižní, Praha 4 - výuka matematiky, fyziky, třídní učitel. 1992 - 1994 - hotel Meran, Praha, recepčn pro bakalářské a magisterské studium Dny otevřených dveří Letošní ročník speciálního dne otevřených dveří Open Day proběhl 7. listopadu 2020, poprvé v online podobě Bakalářské studijní programy a pětiletý magisterský studijní program . Magisterské studijní programy, které navazují na bakalářské studijní programy . Akademický rok 2020/2021 (informační brožura k probíhajícímu akademickému roku, mj. obsahující studijní plány aktualizované k 1. 9. 2020) Archi

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií - FHS U

Oddělení studijní V době prázdnin je kontakt na Oddělení studijní na mobilním telefonu +420 778 424 312. Telefon: +420 224 352 587 E-mail: 12922@fs.cvut.cz Oddělení studijní najdete v přízemí budovy v Dejvicích, Technická 4, Praha 6.. Vejděte hlavním vchodem, projděte vestibulem, odbočte doprava a po pár metrech odbočte opět doprava do chodby A2, kde najdete vstup na. Studovat budeš v moderně vybavených učebnách. Užiješ si hlavní město! Budeš mít možnost část studia strávit v zahraničí, na partnerských univerzitách v Evroé unii i mimo ni. Nebo můžeš celé studium absolvovat v anglickém jazyce! Můžeš získat praxi již během studia Tento odkaz můžete zkopírovat a použít například jako záložku prohlížeče pro zobrazení aktuální pozice v Prohlížení IS/STAG : Fakulta humanitních studií. b) Druh studia: bakalářské, popř. navazující magisterské. c) Typ práce: bakalářská práce, popř. diplomová práce. d) Práce: moje práce. Poté klikněte na tlačítko Najdi. Po kliknutí na tlačítko Najdi se zobrazí práce odpovídající Vašemu zadání. Otevřete.

Magisterské studium FHS U

Ke zpracování své bakalářské nebo diplomové práce pro akademický rok 2021/2022 si můžete vybrat z nabídky jednotlivých ústavů fakulty. Můžete také přijít s návrhem svého vlastního tématu bakalářské / diplomové práce. Poté, co si téma vyberete, je nutné se domluvit na vedení bakalářské / diplomové práce s příslušným akademickým pracovníkem, následně. Akademický rok 2018-2019. 1. Tomáš Havelka - (ZS) PedF UK Praha, Katedra české literatury, Literární věda; úvod do studia starší české literatury. 2. Petr Pavlas - (LS) Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Katedra filozofie, Četba a interpretace latinských filozofických textů (bakalářské studium), Četba a interpretace filozofických textů Z. Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Rigorózní řízení Vzdělávání po celý život E-přihláška ke studiu Přípravné kurzy Výzkum. Výzkum Řešené projekty. Téma práce se zadává na základě domluvy studenta s možným vedoucím práce do SIS v případě bakalářských studijních programů do konce 5. semestru, v případě magisterských studijních programů navazujících na bakalářské studijní programy do konce 2. semestru.Student může přistoupit k obhajobě práce nejdříve šest měsíců po jejím zadání do SIS studijní plán do ak. roku 2018/19 včetně. obor - Realizace pozemních a inženýrských staveb . Program Geodézie a kartografie: program - Geodézie a kartografie . Program Architektura a stavitelství: studijní plán od ak. roku 2019/20 včetně. program - Architektura a stavitelství. studijní plán do ak. roku 2018/19 včetn

Studium - Genderová studia, Fakulta humanitních studií

My, školy a COVID-19 - Fakulta humanitních studií

Jestli jste se v tomhle popisu poznali, obejděte FHS obloukem. Zdejší bakalářské studium je totiž namáhavé opravdu, ale opravdu dost. FHS nabízí mnohé těm, kdo o to stojí a usilují, ale jestli něco nenabízí, tak je to spousta volného času a titul zadarmo. Pověstem navzdory Studium humanitní vzdělanosti na FHS UK. Zbývá posledních několik dní na podání přihlášek! Náš student Matouš vám během jedné minuty vysvětlí, v čem spočívá bakalářské studium na FHS. Více na studujfhs.co Bakalářské studium . Základním krokem přijímacího řízení je přihlášení se ke studiu formou e-přihlášky (v e-přihlášce zvolíte i vybranou oborovu specializaci) a následně podání vytištěné a podepsané zkrácené verze této elektronické přihlášky,.

Fakulta humanitních studií (FHS UK) - Vysoké škol

 1. (pouze pro FHS) (např. BP_Novak-Jan.doc nebo BP_Novak-Jan.docx, max. velikost je 200 MB) Soubor WORD je povinný pouze pro studenty FHS. Nezapomeňte, že v elektronické verzi práce, která bude na CD, nesmí být v naskenovaném zadání ani v prohlášení autora viditelné podpisy
 2. Ti studenti, kteří budou v letošním ak. roce končit své studium (jarní termín 2021 či září 2021) a nemají splněnou atestaci za exkurzi, se mohou obrátit na doc. Zd. Hojdu, se kterým se domluví na náhradní formě splnění
 3. Bakalářské studium. Cílem bakalářského stupně studia je vytvořit pevný všeobecný uměnovědný znalostní základ, ze kterého budou moci studenti vycházet při následné specializaci během magisterského i doktorského studia. Tomuto účelu je podřízena jak struktura povinných předmětů, tak nabídka předmětů povinně.
 4. Dnem ukončení studia je den, kdy bylo písemné oznámení o zanechání studia fakultě doručeno. Proč je důležité oficiálně ukončit studium, ve kterém nechcete pokračovat Myslete na to, že pokud neohlásíte zanechání studia fakultě, bude vaše studium aktivní až do doby, kdy je fakulta sama ukončí pro nesplnění požadavků

Katedra německých a rakouských studií vydává již řadu let Zpravodaj katedry - Rückblick, ve kterém se můžete dočíst o personálním složení, nejzajímavějších akcích, vědeckých i pedagogických počinech, které se za daný rok podařily Bakalářské programy / CJV / FHS, Bakalářské programy / CJV / FaME. To je jen jeden vyhledávací dotaz 6 klíčových slov, pro které je na internetových stránkách zařadil. Celkový počet klíčových slov (např vyuka, Fakulta humanitních studií) je 6, a tyto stránky se zobrazí ve výsledcích vyhledávání 6 krát Platí pro studenty, kteří budou skládat SZZ v 1. řádném termínu. do 23. 5. 2022: Kontrola splnění studijních povinností závěrečných roků studia - bakalářské studium (forma studia prezenční i kombinovaná) a přihlášení se k SZZ. Platí pro studenty, kteří budou skládat SZZ v 1. řádném termínu. 23. 5. 2022 - 3.

Pro uchazeče o bakalářské studium na FHS - Fakulta

 1. V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším - tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva
 2. Přijímací řízení UT
 3. Akreditované bakalářské studijní programy a obory
 4. Studium na FHS UK - Studium humanitní vzdělanosti na FHS
 5. Pokud se hlásíte na naše bakalářské - Studium na FHS U
 6. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy - Wikipedi
Propagace - Fakulta humanitních studií

Video: Studium na FHS UK - Příspěvky Faceboo

Přijímací řízení - Univerzita Karlov

 1. Studium na FHS U
 2. Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 3. Bakalářské studium UT
 4. Studium na FHS UK - Posts Faceboo
 5. Bakalářské studium - Fakulta managementu a ekonomik
 6. Proč jsou bakalářské přijímačky na FHS tak jednoduch
Výběrové řízení na studentské mobility Erasmus+, FreemoverBakalářské studium zdravotnictví — aktuální nabídka

Pro studenty - Studijní program Historická sociologie FHS U

 1. Cíle studia - Řízení a supervize v sociálních a
 2. Průvodce: 2. Bakalářské studium SHV v kombinované formě ..
 3. Fakulta humanitních studií (FHS UTB) - Vysoké škol
 4. Ph.D. Historická sociologie - Fakulta humanitních studií ..
 5. Galerie absolventů a absolventek - Studia občanské
Slavnostní promoce absolventů - Fakulta humanitních studiíFrantišek Kalenda: Psaní je pro mě celoživotní vášeň a