Home

Modely střídavé péče

Stále častěji se v praxi prosazují modely asymetrické střídavé péče, kdy oba rodiče nepečují o děti po zcela stejnou dobu. Rozsah jejich péče může být přitom různými způsoby přizpůsoben jejich přání a potřebám, ale samozřejmě i potřebám dítěte Důvodem, proč byl model střídavé péče uzákoněn, bylo vysoké procento otců, kteří po rozvodu neměli kontakt s dětmi. Současně se zvyšovala rozvodovost, a tím i nárůst dětí žijících ve společné domácnosti výhradně s matkou. Stoupal i počet dětí, které s otcem nebyly v kontaktu vůbec. Tato novela tak dala.

Priorita střídavé péče před ostatními modely péče odděleně žijících rodičů o jejich děti, zjišťování názoru nezletilého dítěte na péči rodičů o jeho osobu 07.08.2014 / 22:00. Komentované nálezy Ústavního soudu vyvolaly četné reakce (ne-li pozdvižení), už jen proto, že se týkají citlivých záležitostí. Nelze totiž zobecnit, že model střídavé péče rodičů je v každém jednom případě lepší, než jakýkoli model jiný. Ačkoli tedy musíme očekávat, že se soudy budou při rozhodování o formě péče o dítě přidržovat výše naznačené judikatury Ústavního soudu, vždy by se také měly zabývat specifiky daného případu Skoro střídavá péče. Podobný model, který je vlastně takovou skoro střídavou péčí, někdy doporučují i odborníci. Například u bývalých rodin, kde se jeden z partnerů střídavé péči usilovně brání a přitom je zřejmé, že takový model by přivítaly i děti Možnosti v péči o děti. Dítě může být buď svěřeno do výlučné péče jednoho z rodičů (nebo případně i jiné osoby), nebo do střídavé péče, nebo do péče společné. Ani jeden z těchto modelů nemá automaticky přednost. Soud vždy posuzuje konkrétní situaci a snaží se nalézt nejlepší řešení v zájmu dítěte

Asymetrická střídavá péče Střídavka - rodina, rozvod

Střídavá péče versus široký rozsah styku. Ačkoliv se v případě rozchodu rodičů, může střídavá péče jevit z pohledu rodičů, jako zjevně nejspravedlivější uspořádání poměrů k dítěti, ne vždy je tento způsob úpravy poměrů k dítěti dost dobře realizovatelný. Jako alternativa střídavé péče se přitom. Ústavní soud se sice opakovaně kloní k upřednostňování střídavé péče před ostatními modely péče, avšak pouze tehdy, je-li takové upořádání poměrů v daném případě nejvhodnější, s přihlédnutím ke všem jeho specifikům a k zájmu nejdůležitějšímu, jímž je zájem dítěte

Zákonná úprava střídavé péče. Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu České republiky. Střídavá péče mezi znesvářenými rodiči. Pokud jeden rodič se střídavou péči nesouhlásí. Pro a proti. Zájem dítěte především. Odpověď na ni v zásadě tyto subjekty rozděluje do dvou nesmiřitelných táborů: ty. Tvrdí, že při střídavé péči nepřichází děti o přirozený a potřebný mužský model (protože u případů svěření do péče jednoho z rodičů významně převažují matky). A že dítě potřebuje vyváženou výchovu, do které zasahují stejným dílem oba rodiče Model, kdy děti bydlí stále v jednom bytě a střídavě se za nimi stěhují rodiče, je trochu extrémní už jen proto, že vyžaduje vlastnictví tří bytů, ale pokud uvažujete o střídavé péči, je minimálně dobré se nad ním zamyslet

Experiment střídavá péče: rodiče dělají základní chyby

Na závěr bychom uvedli, že Ústavní soud se sice opakovaně kloní k upřednostňování střídavé péče před ostatními modely péče, avšak pouze tehdy, je-li takové upořádání poměrů v daném případě nejvhodnější, s přihlédnutím ke všem jeho specifikům a k zájmu nejdůležitějšímu, jímž je zájem dítěte Modely střídavé péče Modely porozvodové péče - model II . Model opatrovnických soudů číslo II - soudy už něco slyšely o střídavé péči. Zjevný nesouhlas matky se střídavou výchovou by již neměl být překážkou střídavé péče, viz nález Ústavního soudu. Statistiky střídavé péče v ČR. V České republice je střídavá péče prozatím pro řadu lidí jen obtížně přijatelná. Jedním z důvodů jsou stereotypy zakořeněné ve společnosti o mateřské a otcovské roli. Přesto počet dětí svěřených do střídavé péče vykazuje rok od roku jednoznačný růst

Priorita střídavé péče před ostatními modely péče odděleně

To je ve zkratce model střídavé péče po rozvodu, při kterém se oba rodiče rovnoměrně starají o své děti. Zatímco ve Skandinávii, Francii či Německu je zcela běžný, v Česku je zatím raritou. Nepřejí mu totiž české soudy. Bohužel české soudy se chovají ke střídavé péči nepřátelsky, ačkoliv jim zákon. Pavel Pešan: Pokud se rodiče na střídavé péči domluví, tak věřím, že případné nevýhody a rizika jsou schopni minimalizovat. Protože jsou schopni spolupracovat na výchově dětí. Zcela jinak je tomu u střídavé péče stanovené soudním rozhodnutím při konfliktu a nesouhlasu jednoho rodiče (nebo i dítěte) Zastánci střídavé péče argumentují tím, že dítě potřebuje oba rodiče stejně a že dítě není majetkem matky. Nemá být proto automaticky svěřováno do její péče, pokud o něj otec jeví stejně velký zájem. Odpůrci tohoto uspořádání oponují tím, že dítě sice má oba rodiče, ale vlastně žádný domov

Rozhodování soudu o střídavé péči - Advokátní kancelář

Péče o dítě po rozvodu v podmínkách střídavé péče - Ing. Jitka BOČKAYOVÁ . Ing. Jitka BOČKAYOVÁ Bakalářská prác Model týden - týden - možnost úpravy střídavé péče po střídání sudých a lichých týdnů Model rozšířený styk - jeden rodič má dítě ve výlučné péči, druhý jej vídá prodloužený víkend a jeden den v druhém týdnu, lze dále modifikovat dle potře

Střídavá péče není žádná idyla, ale každodenní dřina

Co obnáší střídavá péče? - Dostupný advoká

Tudíž model střídavé péče ani nevychází z přirozeně rozdělených rolí v péči o potomka. Můžeme jistě namítnout, že tento tradiční model je již překonán a mnoho otců se dnes opravdu daleko více na výchově a péči podílí Tudíž model střídavé péče ani nevychází z přirozeně rozdělených rolí v péči o potomka. Zmatek v hlavě Můžeme jistě namítnout, že tento tradiční model je již překonán a mnoho otců se dnes opravdu daleko více na výchově a péči podílí Podle veškerých dostupných průzkumů je dokázáno, že střídavá péče se lépe praktikuje a je rovněž účinnější. Proto by tedy soud měl nejprve přistoupit k rozhodnutí o nařízení péče střídavé a teprve v případě, že se tento model neosvědčí, rozhodnout o péči výlučné Střídavou péči proto lze před ostatními modely péče upřednostnit jen tehdy, je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem případu, a to jak v kladném nebo záporném smyslu, nejvhodnějším uspořádáním zohledňujícím prioritní zájem dítěte (srov. např. usnesení ze dne 1. 2. 2018 sp. zn. IV. ÚS 101/18) Soud vůbec nepřipustil možnost podpořenou i kolizním opatrovníkem netypické střídavé péče zohledňující pracovní a tedy i časové možnosti stěžovatele a skutečnost, že matka odvezla děti daleko od jejich původního společného bydliště. Stěžovatel i kolizní opatrovník si byli vědomi nestandardnosti jimi.

Ústavní soud: nesouhlas matky se střídavou péčí

Střídavá péče, školní docházka a vzdálenost bydl epravo

Modely porozvodové péče - model III

Otevřený dopis odpůrkyni střídavé péče Vždy jsem zastávala názor, že dítě potřebuje ke svému zdravému vývoji oba modely chování, ženský i mužský. Tím není řečeno, že se to vždy kryje s pohlavím rodiče. Často se stává, že mužské aspekty, jako rozhodnost, tvrdost, má matka Zásada jeden pečuje, druhý platí je zastaralá a nevyhovující. Poslanci vyjádřili názor, že model střídavé péče jako součást právního řádu bude nejlépe vyhovovat nejlepším zájmům dítěte a bude.. Ostatně možnost, že model střídavé péče nebude v budoucnu slučitelný se školní docházkou nezletilé, a v jejím zájmu od něj bude muset být upuštěno, připustil Ústavní soud již ve svém předchozím nálezu ve věci totožných účastníků řízení Pro model střídavé péče hovořil i výsledek pohovoru, který s nezletilým provedl kolizní opatrovník a ze kterého vyplynulo, že sám nezletilý by si přál být v péči každého z rodičů rovným dílem. Stanovením, že rodiče si nezletilého budou předávat prostřednictvím předškolního zařízení, měly být podle.

Názorná tabulka úpravy péče a styku s dítětem - Ondřejov

Od roku 2012 je možné, aby dítě v Česku navštěvovalo střídavě dvě základní školy. Toto opatření se týká situace, kdy bylo svěřeno do střídavé péče obou rodičů. Při patrně nejběžnější frekvenci střídání jednou za týden je dítě každý týden v jiné škole Nestabilní ostatně může být nejen prostředí, ale také samo uspořádání, jak prokázala longitudinální studie Cloutiera a Jacques (1997), která konstatovala, že téměř polovina dětí v střídavé péči během dvou let přejde do péče výlučné, a to zejména v případě mladších dětí Když už ke střídavé péči dojde, připadá mi tohle jako schůdnější varianta, než aby mělo dítě stále onen batůžek na zádech, hodnotí tento model psycholog a kouč Vilém Urban. Důležité pro děti je, že tu mají své místo, svůj pokojíček individuálně posoudit, zda je model střídavé péče slučitelný se školní docházkou dítěte a jeho dalšími vzdělávacími aktivitami (viz zejména odst. 26 a 27) : V souvislosti s otázkou zájmu dítěte se právní teorie nezaměřuje jen na zkoumání obsahu tohot Výživné při střídavé péči se určuje obdobně jako v předchozích případech - nejprve je otázka střídavé péče a výživného v rukou bývalých manželů a pokud nedojde k dohodě, určuje výši alimentů při střídavé péči soud. Ten opět přihlíží k majetkovým poměrům obou rodičů a snaží se, aby dítě ve.

Motor střídavý V-MAX V42-L (HSF03121915) | Astra

Svěření dítěte do střídavé péče by mělo být pravidlem. Nejpozději v pátek o půlnoci by případná stížnost měla být na Ústavním soudu. Foto: Mediafax. Toto už říká i Ústavní soud ve svém nejnovějším nálezu, který byl zveřejněn tento týden. Doslova uvádí: Pokud jsou oba rodiče způsobilí dítě. přespávala, postupně byl zaveden model střídavé péče v režimu dva x dva dny. Režim zpočátku fungoval, nefunguje především díky svévolným zásahům otce do něj. Matka má za to, že nyní jsou potřeby její dcery jiné, dcera by potřebovala jednu domácnost, střídání v péči se na nezletil Zastánci změny avizují, že tento odvážný krok nás přibližuje k těm zemím, kde je střídavá péče považována za zodpovědný model, jak dětem pomoci přežít trauma rozvodu. Takhle jednoduché to ale není: kritici totiž upozorňují na to, že automatické razítkování střídavé péče může na nepřipravené české.

Střídavá Péče O Děti Po Rozvodu Očima Psychologa - Az

 1. Model střídavé péče není pro M. přínosný. Jeho zachování proti její vůli by mohlo naopak zásadně narušit vztah nezletilé k otci. Dospěl proto k závěru, že v nejlepším zájmu nezletilé je, aby byla svěřena do výlučné péče své matky, přičem
 2. Téma střídavá péče na wiki.blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu střídavá péče - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.blesk.c
 3. Ne vždy je střídavá péče v nejlepším zájmu dítěte, připustil v novém nálezu Ústavní soud (ÚS). V konkrétní kauze dnes kvůli specifickým okolnostem vyhověl stížnosti matky a rozhodnutí o střídavé péči zrušil, přestože dlouhodobě toto řešení preferuje. Je nutné důkladněji zkoumat, jaký je dopad docházky do dvou různých škol na psychiku a celkovou.
 4. Péče o nezletilé děti v období po rozvodu je v poslední době stále více diskutovaným tématem. Dnes dogma, že dítě patří matce, již neplatí. Myšlenka střídavé péče se v západních zemích objevila v 80. letech. Významem střídavé péče je zajistit, aby děti byly vychovávány oběma rodiči

Střídavá péče versus široký rozsah styku epravo

Když byla v roce 1997 přijata novela zákona o rodině, která přinesla možnost nového typu porozvodové péče o děti, veřejnost to ani nepostřehla. V průběhu dvaceti let máme první zkušenosti s dětmi, které prošly střídavou porozvodovou péči. Dokonce si tento typ vydobyl nový název, a to střídavka. Důvodem, proč byl tento model uzákoněn, bylo vysoké [ Tvoří pod stejnojmennou značkou už téměř 20 let. Když zrovna nependluje mezi svými butiky v Brně a v Praze, tráví čas s tříletou dcerou Valentýnou, kterou má ve střídavé péči. Sympatická designérka nám prozradila, jaké kousky by neměly chybět v žádném šatníku, ale i jak je jednoduché dosáhnout v životě štěstí Prosazujeme model, který má úspěch v Německu. Rozvádějící se rodiče se pomocí poradců a mediátorů snaží najít způsob péče o děti po rozvodu, aby se na něm mohli podílet oba. Nemusí to nutně vést rovnou ke střídavé péči, říká rozvodový poradce Luboš Patera Německá politická strana FDP přišla do parlamentu s návrhem (19/1175), v němž by měl být model střídavé péče o děti v případě rozchodu rodičů definován zákonem jako obecné pravidlo. Parlament by měl potvrdit, že politika podpory rodičů by měla zahrnovat i přání rodič.. Můj syn žije ve střídavé péči obou rodičů od svých 8 měsíců věku a tato střídavá péče trvá již téměř tři roky. Troufám si říct, že je to dostatečně dlouhá doba na to, abych se na základě této zkušenosti pokusil vyvrátit pseudoargumenty, které s takovou oblibou používají ortodoxní zastánci jednoho domova (= odpůrci střídavé péče)

společnost důkazem, že model střídavé péče může fungovat. Naším úkolem rozhodně není rozmlouvat otcům jejich práva. Naše úsilí od začátku směřuje k zavedení služby, která zajistí, že se rodiče v náročné rozvodové situaci co nejrychleji domluví na formě péče a přitom maximálně zohlední potřeby dětí Tudíž model střídavé péče ani nevychází z přirozeně rozdělených rolí v péči o potomka. Zmatek v hlavě. Můžeme jistě namítnout, že tento tradiční model je již překonán a mnoho otců se dnes opravdu daleko více na výchově a péči podílí

Otazníky nad presumpcí střídavé péče o nezletilé děti aneb

 1. Tudíž model střídavé péče ani nevychází z přirozeně rozdělených rolí v péči o potomka. Zmatek v hlavě Můžeme jistě namítnout, že tento tradiční model je již překonán a mnoho otců se dnes opravdu daleko více na výchově a péči podílí
 2. PROBLEMATIKA STŘÍDAVÉ PÉČE RODIČŮ O NEZLETILÉ DĚTI Milan Závurka Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Abstract: the alternating parents care about under-age children is a modern instrument of the children upbringing after marriage divorce. This facticity is impossible apply all about
 3. Dopady střídavé péče na každodenní život dětí po vydělávali, a více či méně si rozdělovali péči o dítě, stává model, ve kterém se každý sám, pouze ze svého příjmu, musí postarat o ekonomické zajištění rodiny a také o péči o děti
Limetková barva na zeď | vneste limetkovou do interiéru

Střídavá péče - pro, proti a proč? Šance Děte

 1. Nezletilý Tadeáš Konopný, narozený 3.4.2002 a Karolína Konopná, narozená 6.6.2006, se pro dobu do i po rozvodu manželství svěřují do střídavé péče rodičů tak, že v každém lichém týdnu v kalendářním roce budou obě nezletilé děti v péči otce a v každém sudém týdnu v péči. matky
 2. Mýty o střídavé péči o dítě po rozvodu. Střídavá péče rodičů o dítě po jejich rozvodu (viz zákon č.91/1998 Sb.) vyvolává emoce. Někteří lidé v ni vkládají naděje jako ve spravedlivé a nekonfliktní řešení. Jiní ji ostře kritizují. Dle nich to je úlitba mocným, byť třeba výchovně méně schopným rodičům
 3. Tvoří pod stejnojmennou značkou už téměř 20 let. Když zrovna nependluje mezi svými butiky v Brně a v Praze, tráví čas s tříletou dcerou Valentýnou, kterou má ve střídavé péči. Sympatická designérka nám prozradila, jaké kousky by neměly chybět v žádném šatníku, ale i jak je jednoduché dosáhnout v životě štěstí
 4. Na straně otců pak nezískání dětí do střídavé či dokonce výlučné péče je bráno jako důkaz prohry, což zcela odporuje maskulinnímu vidění světa, které je jinak zcela pochopitelný a je přirozeným a správným vzorcem chování muže. (Pokud ovšem někdo není vyznavačem 385 různých pohlaví a uznává sociální a.

Střídavá péče o děti je minové pole

 1. Priorita střídavé péče před ostatními modely péče odděleně žijících rodičů o jejich děti, zjišťování názoru nezletilého dítěte na péči rodičů o jeho osobu. Komentované nálezy Ústavního soudu vyvolaly četné reakce (ne-li pozdvižení), už jen proto, že se týkají citlivých záležitostí péče rodičů o.
 2. Střídavou péči jako základní výchovný model podporuje Rada Evropy Doporučením č. 2079 (2015). Originál Doporučení v anglickém znění. Tisková zpráva Mezinárodní rady pro střídavou péči, vydaná u příležitosti Mezinárodní konference o střídavé péči v Bonnu ve dnech 9. až 11. 12
 3. Okresní soud v roce 2012 svěřil dceru do péče matky, odvolací soud ale stanovil střídavou péči, proti které se matka posléze bránila neúspěšnou ústavní stížností. Soud ji odmítl v roce 2014, už tehdy ale připustil, že model střídavé péče ve 14denních intervalech nemusí být v budoucnu slučitelný se školní.
 4. 4 KLADY A ZÁPORY STŘÍDAVÉ PÉČE Rodina poskytuje modely chování, základní zkušenosti, které mají vliv na nakládání jedince s informacemi. Pro dítě by měla být rodina zdrojem pocitu jistoty a bezpeþí, vytváří základní postoje dítěte, podílí se na rozvoj
 5. Melancholický teenager a střídavá péče. Můj čtrnáctiletý syn má nízké sebevědomí, přijde mi, že ho nic netěší a nemá z ničeho radost. Není zlý, jen je hodně uzavřený a také vztahovačný. Občas bere sladkosti svým nevlastním sestrám a dokonce ukradl 1000,- kč mému příteli. Trápí mě to, nevím si rady
 6. vhodnost střídavé péče - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č
Krabice kartonove, kartonové krabice z třívrstvé aPotkan jak se zbavit, jak se

Zatímco dnes žije ve střídavé péči ani ne pět procent dětí po rozvodu, dá se čekat, že toto číslo bude brzy výrazně stoupat. Přibývá totiž otců, kteří o tento model usilují Sama nevím, jestli jsem střídavé péče zastáncem, nebo odpůrcem. Je to jediný model, který zajistí stejnou péči obou rodičů. Otázkou ovšem je, jestli má přednost právo rodičů na stejný podíl výchovy, nebo právo dítěte na spokojené dětství Dobrý den, mám 7letou dceru, 4 roky ve střídavé péči. Její otec dělá neustále naschvály, a dcera již projevuje problémy v chování. Střídavá péče dle psychologa není pro nás vhodná, ale než soud něco určí, prosím o radu, jak s dcerou pracovat Existuje i model střídavé péče, kdy se nestěhuje dítě, ale stěhují se rodiče - každý má svůj byt a vždycky se na čas přestěhují do jiného bytu, kde bydlí dítě nerušeně. Ale přestože jsem o tomto modelu už několikrát četl a slyšel, zatím jsem neslyšel, že by tuto variantu střídavky někdo vydržel. Střídavá péče dává šanci na plnohodnotný kontakt s oběma rodiči pod podmínkou, že rodiče spolu komunikují, domlouvají se o dítěti, předávají si informace. Při rozhodování o střídavé péči je však třeba vycházet z poznatků vývojové psychologie dětí