Home

Motorová nafta Složení

 1. Motorová nafta bez FAME (B0) 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití Motorová nafta se používá především jako motorové palivo pro vznětové spalovací motory. Motorová nafta se smí používat pouze v souladu s příslušnou provozní dokumentací a pro schválené účely v souladu s platnou legislativou
 2. Motorová nafta je směs uhlovodíků vroucích v rozmezí 160 °C až 350 °C a její kvalita je V ČR a v zemích EU definována normou jakosti ČSN EN 590. Norma zahrnuje povinné parametry (provozní, ekologické a bezpečnostní), které musí motorová nafta splňovat při prodeji konečným zákazníkům
 3. Motorová nafta je složitou sm ěsí uhlovodík ů vroucí v rozmezí cca 180 až 370 °C s obsahem polycyklických aromatických uhlovodík ů do 8 % m/m. Vzhledem k nízké viskozit ě m ůže motorová nafta p ři požití vyvolat poškození plic. Místn ě odmaš ťuje a dráždí pokožku
 4. Motorová nafta je složitou směsí uhlovodíků vroucí v rozmezí cca 180 až 370 °C s obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků do 8 % m/m. Vzhledem k nízké viskozitě může motorová nafta při požití vyvolat poškození plic. Místně odmašťuje a dráždí pokožku. Její páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolest
 5. MOTOROVÁ NAFTA PRO MÍRNÉ KLIMA - TŘÍDY B, D, F, AKRTICKÉ KLIMA - TŘÍDA 2 2. Informace o složení látky/přípravku Komplex uhlovodíků parafinických, cykloparafinických, aromatických a olefinických. Splňující svými parametry požadavky normy ČSN EN 590. 2.1 Informace o obsažených látkác
 6. PNEC: Látka (motorová nafta) je uhlovodík UVCB složení, která představuje chronické nebezpečí pro mořské živočichy. Uhlovodíková blokovací metoda se používá pro hodnocení ekologických rizik. Jiné údaje o limitních hodnotách Neuvedeno. Další údaj

Motorová nafta a biosložky - ČAPP

MOTOROVÁ NAFTA B, D, F, TŘ. 2 Nahrazuje vydání/revizi ze dne: 30.11.2000/20.2.2015, opr.1 4/15 Dle Nařízení (ES) 1272/2008, v platném znění Název látky Reg. číslo Obsah CHL ve výrobku v % Číslo ES Kód třídy a kategorie nebezpečnosti H-věty výstražný symbol a signální slovo Paliva, nafta motorová; Plynový olej V extrémním případě silné kontaminace paliva vodou nebo i při smíchání benzínu a motorové nafty to řidič pozná ihned. Areálové pumpy nikdo nekontroluje Z hlediska kvality jsou rizikové čerpací stanice v areálech různých podniků, kde mohou pohonné hmoty mnohdy tankovat i zaměstnanci se svými osobními vozy Parametry motorové nafty. Cetanové číslo Asi jediný z parametrů nafty, které řidič pocítí při jízdě. Čím vyšší má nafta cetanové číslo, tím rychleji se po vstříknutí do válce vznítí. Vyšší cetanové číslo přináší lepší startovatelnost, nižší emise, nižší spotřebu paliva, vyšší výkon a nižší. Vlastnosti motorové nafty nejsou konstantním parametrem. Její složení, obsah některých látek i další vlastnosti se v průběhu času mění a vyvíjí. Vývoj souvisí s vývojem samotných motorů (jejich vstřikovacích systémů), ale zejména se změnami v oblasti emisních předpisů a oblasti ochrany přírody obecně nafty) ze standardní produkce a různých typů průmyslo-vých olejů. Průmyslové oleje byly vybrány s ohledem na jejich vlastnosti a možnost jejich přídavku do motorové nafty za účelem úpravy složení, které pak umožňuje dekla-raci takto upravené motorové nafty jako minerálního oleje bez nutnosti placení spotřební daně

Nafta bez biosložky: Kde natankovat palivo, které

 1. PALIVA 6 (2014), 1, S. 29 -34 Vlastnosti motorové nafty připravené hydrorafinací středních destilátů a řepkového oleje 31 Obr. 1 Destilační křivky AGO a LCO Hydrorafinaci byla podrobena jednak samotná su-rovina S0, jednak surovina S0 s přídavkem 5 % hm. až 20 % hm. rafinovaného řepkového oleje (ŘO), který by
 2. Složení paliva zaručuje filtrovatelnost až do -32 °C Plně aditivovaná motorová nafta Přináší výhody při použití ve všech typech dieselových motorů od těžkých nákladních vozů až po nejnovější motory vozů osobních
 3. BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA BENZIN je sm ěs kapalných uhlovodík ů s pěti až jedenácti atomy uhlíku v řet ězci (C 5- C11). Jeho složení je prom ěnlivé podle druhu a zpracování ropy, ze které pochází. 60-65% tvo ří alkany, 20-25% cykloalkany a 10-15% areny
 4. Motorová nafta škodí zdraví při nadýchání par a případném požití. Dráždí pokožku, kterou se vstřebává. Páry motorové nafty působí narkoticky. Dráždí sliznice a oči. 3.3 Rizika pro životní prostředí: Motorové nafty jsou nebezpečné pro životní prostředí a ve vodě mohou zanechat trvalé nepříznivé změny
 5. Motorová nafta je složitou směsí uhlovodíků vroucí v rozmezí cca 180 až 370 °C s obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků do 8% m/m. Jedná se tedy o hořlavou kapalinu, třída nebezpečnosti III. dle ČSN 6
 6. Motorová paliva Paliva plynná: uhlovodíková (LPG, NG), bioplyny, generátorové plyny, vodík Paliva kapalná: uhlovodíková - lehce odpařitelná (benzin - 35-200 C) frakce C4 - C10-těžkoodpařitelná (nafta -150-360 C ), frakce C9 - C25biopaliva lehce odpařitelná (alkoholová - etylalkohol, metylalkohol) biopaliva těžko odpařitelná (rostlinné oleje): v ČR bionafta (MEŘO
 7. podklady pro souhrnnou zprÁvu 1) o vÝsledcÍch sledovÁnÍ sloŽenÍ a jakosti smĚsnÉ motorovÉ nafty 2), motorovÉ nafty s vysokÝm obsahem fame (b20 a b30) a parafinickÉ motorovÉ nafty. příloha č. 13 k vyhlášce č. 516/2020 sb. podklady pro souhrnnou zprÁvu 1) o vÝsledcÍch sledovÁnÍ sloŽenÍ a jakosti lp

Test dražší nafty: Benzina překvapila, Shell zklamal

 1. Zvláštním druhem paliva je emulzní motorová nafta. Ta obsahuje 85 % motorové nafty, 13 % vody a 2 % dalších přísad, převážně emulgačních činidel, zajišťujících velmi malou velikost kapek rozptýlené vody. Emulzní nafta se od běžné nafty liší na první pohled barvou, je bílá jako mléko
 2. Motorová nafta, metylester řepkového oleje, hustota, dynamická viskozita složení (obsah C, H a případně i S, N a O) a různých fyzikálních charakteristik analyzo-vaných vzorků (index lomu, kinematická viskozita, relativní průměrná molekulov
 3. Abychom si naši teorii ověřili, nabrali jsme pět litrů Vervy Diesel do kanystru v Olomouci a pět v Praze na Argentinské. V redakci přelili do vzorkovnic a odvezli do akreditované laboratoře na změření hustoty, obsahu biosložky MEŘO a obsahu 2-etylhexylnitrátu, což je základní složka přísad vylepšujících motorové nafty (zvyšuje cetanové číslo)
 4. Motorová nafta Motorová nafta je nejpoužívanějším motorovým palivem v České republice. Složení motorové nafty mimo jiné závisí na složení zpracovávané ropy a tech-nologickém uspořádání a podmínkách procesů konkrét-ní rafinérie. Kvalitativní požadavky na motorové nafty jsou zakotveny v normě ČSN EN 590

motorová nafta (SMN30)2. Co do objemu spotřeby bionaf-ty má zřejmě největší význam její plošný přídavek do stan-dardní motorové nafty. Motorová nafta evroé kvality (EN 590)3 může obsahovat až 7 obj.% FAME (B7) a kvůli plnění celoevroého plánu využití biopaliv v dopravě se této možnosti plně využívá Kromě tankování motorové nafty musíte sledovat i přívod AdBlue; Činnost močoviny komplikuje skutečnost, že při silném mrazu (-11 stupňů) mrzne. Z tohoto důvodu se ohřev kapaliny používá v mnoha modifikacích; Kapalina je reaktivní a při kontaktu s rukama může způsobit popáleniny nebo podráždění referenčních paliv, jako jsou benzín, motorová nafta, plynná paliva a biopaliva, např. bioethanol, bionafta a bioplyn. EurLex-2. Type: Motorová nafta (B7) Eurlex2019. Chemické směsi používané při výrobě motorového benzinu, leteckého benzinu a motorové nafty. tmClass NOVÉ SLOŽENÍ NAFTY. Přimíchávání malého množství biosložky do motorové nafty, které je v Česku povinné od 1. září, dieselovým motorům neuškodí. Podíl metylesteru v naftě je totiž velmi malý. Tvrdí to ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Norma povoluje přimíchávání do pěti procent nafta motorová en Heavy oil residue used as fuel for certain types of diesel engines. omegawiki. dieselová nafta eurovoc. Zobrazit algoritmicky generované překlady. Příklady Přidat . Zastavit. Zápas Všechno přesný žádný slova . Small craft — Permanently installed petrol and diesel fuel tanks (ISO 21487:2006

SLOŽENÍ PARAFÍNU A VOSKU - Andělská svíčkárna

Předpokládá se motorová nafta složení C1H1,8: Es sei ein Dieselkraftstoff mit der Zusammensetzung C1H1,8 zugrunde gelegt: EurLex-2. zda je relevantním výrobkovým trhem pro motorovou naftu i těžký benzin trh na úrovni rafinérie, jak tvrdí Portugalsko MOTOROVÁ NAFTA B, D, F, TŘ. 2 Nahrazuje revizi ze dne: 1. 4. 2013; tisk. opr. 1 4/15 Dle Nařízení (ES) 1272/2008, v platném znění Název látky Reg. číslo Obsah CHL ve výrobku v % Číslo ES Kód třídy a kategorie nebezpečnosti H-věty výstražný symbol a signální slovo Paliva, nafta motorová; Plynový olej, nespecifikovaný 01 NAFTA Další vlastnosti nafty Obsah síry Má-li nafta mén ě síry než 10 mg/kg ( 10 ppm), používalo se ozna čení Bezsirná nebo SF (Sulphul Free). Od 1.1. 2009 není dovoleno naftu s obsahem síry p řevyšující tuto hodnotu prodávat. Směsná nafta ( bionafta) Nap říklad směsná motorová nafta SMN 30. Jde o naftu obsahujíc (1) Požadované složení a jakost jsou splněny, odpovídá-li a) motorový benzin ČSN EN 228 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce, b) motorová nafta ČSN EN 590 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce, c) FAME ČSN EN 14214, d) směsná motorová nafta ČSN 65. Minimální spotřební daň je v EU 0,359 EUR/litr u benzínu a 0,330 EUR/litr u nafty. V ČR byla poslední úprava výše spotřební daně provedena (zvýšena) s platností od 1. ledna 2010 na 12,84 CZK/litr u benzínu Natural 95. Od 1.1.2021 pak byla snížena sazba z 10,95 CZK/litr na 9.95 CZK/ u motorové nafty. Více v kalkulačce pro.

Každá rafinerie může být vybavena jinými technologiemi sekundárního zpracování ropy a podle toho se může lišit i složení paliv, která z těchto rafinerií odcházejí. Jediné, co je společné v rámci EU, je to, že paliva musí splňovat požadavky příslušných unijních norem, co se týká kvality paliv. Jak se těchto. Prémiová paliva: Spíše než vyšší výkon čekejte něco jiného. Tankování zná dokonale každý motorista. Jednou za čas prostě klesne hladina pohonných hmot pod příjemnou hranici a je potřeba navštívit čerpací stanici. Tam si ve většině případů vybíráte mezi naftou a benzínem

Parafín - složení, Parafín je původem z ropy. Ropa má totiž tu schopnost se rozvrstvovat a tím následně vzniká motorová nafta. Aby to ale mohl Motorová nafta Motorová nafta je nejpoužívanějším motorovým palivem v České republice. Složení motorové nafty mimo jiné závisí na složení zpracovávané ropy a tech-nologickém uspořádání a podmínkách procesů konkrét-ní rafinérie. Kvalitativní požadavky na motorové nafty jsou zakotveny v normě ČSN EN 590 čas stáčení 14:47 - 15:29, na dodávku 26 034 l motorové nafty (při 15 °C), čímž došlo ke změně složení v nádrži, a proto nebyl na nejakostní pohonnou hmotu vydán zákaz prodeje. Zároveň byl ze stojanu č. 2 proveden nový odběr vzorku motorové nafty (vzorek číslo 319/27/20/V) Letní nafta zamrzne při -10 ° C.DTZ se aplikuje od -20 ° C do -30 ° С a při zohlednění přísad obsažených v jeho složení (pro studené zóny nebo oblasti s mírným podnebím). Bod tuhnutí této značky motorové nafty je -35 ° C nebo -45 ° C. DTA se používá při -50 ° C. Jeho bod tuhnutí je působivý - 55 ° C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 Název výrobku: Motorová nafta B, D, F Datum vydání: 1.6.2007 Datum změny: 5 12.4 Bioakumulační potenciál: Neudává se. Na základě log K o/w možno očekávat velmi nízký i po delší expozici. 12.5 Výsledky posouzení PBT: Viz čl. 3.2. 12.6 Jiné nepříznivé účinky: Vytvoření vrstvy na povrchu vody zabraňuje přístupu. Test vzbudil značný ohlas nejen mezi čtenáři, ale také u firem, jejichž naftu jsme do testu vybrali. Rozhodli jsme se dát jim prostor k vyjádření a využít této příležitosti ke zjištění dalších zajímavých podrobností o motorové naftě prodávané na českém trhu Jejich podstatou je to, že složení motorové nafty je velmi podobné lehkým topným olejům (LTO). Pokud to velmi zjednodušíme (odborníci prominou), tak nafta je dobře profiltrovaný LTO, nafta je oproti LTO jen více zbavena škodlivých příměsí. Protože se motorová nafta používá zejména do motorových vozidel a LTO k topení. 13.2 Způsoby zneškodování kontaminovaného obalu: ň Motorová nafta se dodává v železničních cisternách a autocisternách. Pokud je přečerpávána do sudů, tyto řádně vyprázdněné odevzdat na sběrné místo nebezpečných odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládat na místě určeném obcí neb

Motorová nafta, její vývoj a změny Zeměděle

Motorová nafta - současná situace. Motorová nafta je dnes v Evropě i u nás nejrozšířenějším palivem pro dopravní účely. Její podíl dosáhl v ČR v roce 2012 již 70,5 % na spotřebě všech paliv pro dopravu. V minulých letech se vedle významných změn ve spotřebě u motorové nafty významně změnily i jakostní parametry. 1) Směrnice Evroého parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS. Směrnice Evroého parlamentu a Rady 2003/17/ES ze dne 3. března 2003, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty Klí ová slova: Automobilový benzín, motorová nafta, LPG, CNG, LNG, biopaliva, vodík. Summary This bachelor's thesis is intent on introducing the overview of particular types of fuels used at present for ignition and diesel internal combustion engines. Marginally is mentioned the theme of fuels used for fuel cells naftu s obchodním názvem Diesel (dále jen motorová nafta), která nesplňovala požadavek na jakost vymezený v ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakost motorová nafta ČSN EN 590 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce, c) FAME ČSN EN 14214, d) směsná motorová nafta ČSN 65 6508, e) motorová nafta B10 ČSN EN 16734, f) motorová nafta s vysokým obsahem FAME ČSN EN 16709, g) ethanol E85 ČSN EN 15293, h) ethanol E95 ČSN 65 6513, i) LPG ČSN EN 589

Vlastnosti Motorové Nafty Připravené Hydrorafinací

b) motorová nafta ČSN EN 590 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce, c) FAME ČSN EN 14214, d) směsná motorová nafta ČSN 65 6508, e) ethanol E85 ČSN P CEN/TS 15293, f) ethanol E95 ČSN 65 6513, g) LPG ČSN EN 589 Motorová nafta obsahuje skupiny uhlovodíků (parafiny), které při teplotách nižších než minus 8 stupňů Celsia vytvářejí drobné krystalky. (47- 48) a je upraveno frakční složení. Arktická kvalita je vhodná opravdu jenom pro velké mrazy. Moderní motory s elektronickým vstřikováním jsou schopny a využívají.

(1) Požadované složení a jakost jsou splněny, odpovídá-li a) motorový benzin ČSN EN 228 a splňuje uka-zatele jakosti stanovené v příloze č. 1 k této vy-hlášce, b) motorová nafta ČSN EN 590 a splňuje ukaza-tele jakosti stanovené v příloze č. 2 k této vy-hlášce, c) FAME ČSN EN 14214, d) směsná motorová nafta ČSN 65. produkty. Z její hodnoty lze usuzovat také na frakční chemické složení ropných produktů. Hustota je normovaným parametrem pro většinu výrobků z ropy, jako jsou paliva, maziva apod. Hustota benzinu při 15 °C je normou ČSN EN 228 stanovena v rozmezí 720 až 775 kg/m3, hustota motorové nafty při 15 °C je určena v interval

Produkty - KM - PRONA, a

Sledování změn ve složení motorové nafty při její přirozené biodegradaci. Autor: Hotař Pavel Školitel: Ing. Jiří Kroufek. V této bakalářské práci byl zkoumán úbytek složek obsažených v motorové naftě, která byla přidána do zeminy. Pokus byl prováděn za stálých podmínek v inkubátoru a po dobu 120 dní V letním období se k výrobě tohoto oleje používá zejména motorová nafta EN 590 třídy B, na podzim a na jaře třída D a v zimě F. Složení letní motorové nafty má některé nevýhody, kterými jsou bod tuhnutí a filtrovatelnost. Letní nafta začíná vylučovat parafinické kaly již při 5°C, které ucpávají filtry a. Ropa -rafinérské výrobky -motorové nafty druhy motorových naft: motorová nafta letní (bod filtrovatelnosti 0-4°C) motorová nafta zimní(bod filtrovatelnosti -10, -20 °C) solventní nafty (z destilace černouhelného dehtu nevhodná pro vznětové motory -malé CČ) bionafty (metylestery rostlinných olejů směs metylesteru a. Tabulka spotřeby motorové nafty. Spotřeba nafty v tabulce vždy odpovídá předešlému tankování, např. 11. 4. 2019 jsem natankoval první nádrž na TankONO, ale spálená nafta byla z EUROOIL, tedy spotřeba nafty EUROOIL byla 5,85l/100km Jejich účinnost může být ovlivněna složením výchozí motorové nafty. Pokud má nafta motorová již z výroby dosaženy své nízkoteplotní vlastnosti zejména aditivací na místo svého uhlovodíkového složení, pak následná aditivace již nemusí dosáhnout předpokládaného kladného výsledku

Zahradní dekorace Kralupy

Motorová nafta z ropy je výrobně bezkonkurenčně levnější než methylestery a aby bylo biopalivo na trhu prodejné, musí být nějakou formou subvencováno. Jedna z forem je oprostit toto palivo od spotřební daně, která tvoří u motorové nafty 40 - 60 % konečné ceny nebo výrazně snížit spotřební daň Čerpací stanice v Česku loni prodávaly nejkvalitnější pohonné hmoty v novodobé historii. Jenom půl procenta vzorků, které inspektoři loni odebrali při kontrolách, nevyhovělo normám. Konkrétně šlo o 12 z celkem 2251 vzorků - z toho devět u motorové nafty, dva u benzinu a jeden u etanolu Vznětové motory - motorová nafta Hustota motorové nafty je 0,84 g/cm3 Stechiometrický poměr: k ideálnímu spálení 1,0 kg nafty je pot řeba 14,5 kg vzduchu V reálných podmínkách se používá směšovací poměr v intervalu 18:1 až 70:1 - výrazně chudá směs Podíl olejové frakce ve vzorcích motorové nafty odebraných za loňský rok, odhadnutý na základě tohoto výpočtu, se pohyboval v rozmezí 3-20 % hm. Frakční složení olejových frakcí přítomných ve vzorcích naft se lišilo, nicméně obecně lze konstatovat, že spadalo do destilačního rozmezí 300-560 °C Cetanové číslo udává kvalitu motorové nafty z hlediska její vznětové charakteristiky, tedy ochoty nafty po vstříknutí do spalovacího prostoru se vznítit. Lze říci, že cetanové číslo je jediný z parametrů nafty, který řidič pocítí již během jízdy. Čím vyšší je Cetanové číslo, tím lépe motor funguje

října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady č. 93/12/EHS, ve znění směrnice Evroého parlamentu a Rady č. 2003/17/ES, a Rozhodnutí Komise č. 2002/159/ES ze dne 18. února 2002 o jednotném formuláři pro předkládání souhrnných údajů o jakosti paliv v jednotlivých státech Vladimír Matějovský Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.cz Automobilová paliv

BL Paliva, Nafta motorová, neb

Motorová nafta prodávaná na portugalském trhu má stejné technické vlastnosti jako motorová nafta prodávaná na sousedních trzích.. The diesel sold on the Portuguese market has the same technical characteristics as the diesel sold in neighbouring markets MOTOROVÁ NAFTA S FAME Datum vytvoření 13. března 2006 Číslo verze 6 Datum revize 26. února 2016 Strana 3/12 ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 3.2. Směsi Chemická charakteristika Směs níže uvedených látek a aditiv Informace o složení látky/přípravku. Motorová nafta je složitou směsí uhlovodíků vroucí v rozmezí cca 180 až 370 °C s obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků do 11 % m/m. Pro zlepšení užitných vlastností může obsahovat vhodná aditiva - přísady na úpravu nízkoteplotních vlastností (depresanty.

Čína Dodavatelé dílů Renault Dacia Logan, Výrobci dílů

Základní požadavky na motorová paliv

Hustota C17 a C18 n-alkanů je 0,777 g·cm-3 [14]. Obsah polyaromátů byl malý a neměnil se znatelně v závislosti na složení suro- 32 PALIVA 6 (2014), 1, S. 29 - 34 Vlastnosti motorové nafty připravené hydrorafinací středních destilátů a řepkového oleje viny Základním a nejpoužívanějším palivem v zemědělství je motorová nafta. Dominantní postavení motorové nafty je dlouhodobá záležitost, která se zřejmě nezmění ani v následujících letech. V průběhu času se ale mění kvalitativní parametry a chemické složení motorové nafty. Je to důsledek zejména předpisů z oblasti ochrany životního prostředí sná motorová nafta SMN 30 (B, D, F) Datum vydání: 1. 11. 2011 Datum změny: 12. 10. 2015 (verze 1.1) Strana 3 z 8 masáž srdce a přivolá se okamžitě lékařská pomoc. Pokud postižený není při vědomí a dýchá, uloží sedo stabilizované polohy a přivolá se lékařská pomoc. Pokyny pro první pomoc se . čle Zdá se, že předtím, než slovo motorová nafta je více často používán odkazovat se na pohonné hmoty pro traktory a později byla rozšířena na všechny motorové nafty. I když, jak víte, s názvem motorová nafta paliva, který je naplněn, například v Porsche Cayenne Diesel, není tak docela pravda

516/2020 Sb. Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a ..

Jedná se o zimní přísadu do nafty s arktickými vlastnostmi a celoročním využitím. Složení a účinky: Unikátní receptura této přísady do motorové nafty poskytuje motorům optimální výkon a účinnost a přidává navíc další ochranné vlastnosti Abyste odstranili skvrny z motorové nafty, musíte zvolit nástroj, který bude účinný od znečištění motorovou naftou, topným olejem, motorovým olejem. Ve složení takových fondů by mělo být Povrchově aktivní látky a rozpouštědla Obecně doporučujeme, abyste začali přidávat zimní aditiva od 1. října. Od tohoto data je na čerpacích stanicích k dostání přechodová motorová nafta s bodem tuhnutí -10°C. Přidáním zimního aditiva ještě snížíte bod tuhnutí a vaše auto bude startovat i v případě brzkého příchodu mrazů Mohlo by se zdát, že aditivace nafty a paliv vůbec je druh moderní alchymie, honící se za pochybnými cíli. Ve skutečnosti se ale jedná o sofistikovanou aplikovanou chemii. Aditivace paliv se stala prostředkem pro plnění stále se zvyšujících požadavků na kvalitu paliv pro automobily a očekává se, že tento trend bude i nadále pokračovat

Pohonné hmoty v zemědělství AGROjournal

Základní přístrojové vybavení: destilační přístroj umožňuje stanovení destilační křivky, která charakterizuje složení paliva a ukazuje na jeho případnou kontaminaci. bod vzplanutí je bezpečnostní charakteristikou motorové nafty, ovlivnitelnou kontaminací benzinem Nesouhlasím. V ČR tvoří 75 % spotřeby motorová nafta a vlivem vývoje naftových motorů a vstřikovacích systémů stoupá požadavek i na vyšší kvalitu motorové nafty. Výraznou rostoucí skupinou jsou právě prémiové nafty. Je zde i podíl automobilového parku a motocyklů, který vyžaduje benzin kategorie Super plus Motorová nafta. vlastnosti: skupenství: kapalina. barva: bezbarvá. čerpací stanice - většinou barvena zeleně . zápach: charakteristický. rozpustnost ve vodě: nerozpouští se ve vodě → plave na vodě (ropné skvrny na moři) → emulze nafty s obarvenou vodou. hoření nafty: intenzivně hoří - méně hořlavá než benzin. Motorová nafta nevyhověla v ukazateli jakosti Bod vzplanutí, protože byla naměřena hodnota 40,5°C, přičemž minimální hodnota podle ČSN je 53°C, tj. rozdíl 12,5°C; 29. Nová Včelnice. Čerpací stanice: Čerpací stanice Kozlov v Nové Včelnici . Provozovatel: BEST FIN PLUS spol. s r. o., sídlem 1. Máje 562, 378.

Proč je nafta lepší v Čechách než na Moravě: Může za to

Tato aditiva díky špičkovému složení způsobují u nafty vysoké čistící a mazací schopnosti, které nemají v současné době na našem trhu konkurenci. Ale výrobce produktů BG jde mnohem dál, vyrábí totiž aditiva k profesionálnímu čištění a dekarbonizaci všech součástí motoru Vzhledem k nástupu motorové nafty a benzinu od něj výrobci motorových vozidel záhy upustili. Současné automobilky tak objevují palivo minulosti. Ze stlačeného zemního plynu (CNG) se stává palivo budoucnosti. Česká ministerstva počítají se silnou podporou CNG, jakožto představitele ekologického paliva. V blízké.

Nafta je lepší Česká obchodní inspekce v prvním pololetí letošního roku odebrala celkem 1376 vzorků paliv, z čehož 16, tedy 1,2 %, neprošlo kontrolou kvality. Je to mírné zhoršení oproti minulému roku, kdy z 894 odebraných vzorků nevyhovovalo normám šest, tedy 0,7 % Benzina vylepšila prémiovou naftu Verva Diesel, cena se nemění. Ondřej Láník 22. 9. 2009 • 02:06. Od roku 2004, kdy ČR vstoupila do EU, klesla spotřeba benzinu o 3,7 %. Naopak spotřeba motorové nafty stoupla o celých 25 %. Důvodem je nárůst kamionové přepravy, ale i rostoucí počet osobních aut s dieselovými motory Chemické složení ropy závisí na nalezišti; surová vytěžená ropa obsahuje emulgovanou vodu (s rozpuštěnými solemi a dalšími látkami), pevné částice (např. zrnka písku), rozpuštěné plyny (methan, ethan, sulfan aj.). Ropa se někdy nesprávně nazývá nafta nafta motorová. Motorová nafta: 160 Mt 190 Mt . • Chemické složení • Termicko-oxidační stabilita • Vyšší viskozita a hustota • Odlišná destilační křivka • Rozpustnost vody, emulgovatelnost • Nižší výhřevnost • Sklon k hydrolýze • Napadání mikroorganism Motorová naftaMotorová nafta je palivem pro pohon dieselových motorů, převážně strojů, agregátů, nákladní dopravy a v menší míře i osobních vozidel s moderními dieselovými motory. Oproti benzinovému pohonu je motorová nafta olejového složení, čímž zajišťuje současně i mazání palivového systému