Home

Chemická kinetika všcht

CHEMICKÁ KINETIKA KLASIFIKACE CHEMICKÝCH REAKCÍ Obecná hlediska: • Podle počtu fází: homogenní heterogenní způsob přetržitý (vsádkový, jednorázový) • Podle způsobu provedení: způsob nástřikový způsob nepřetržitý (průtokový, kontinuální) izotermní adiabatické • Podle reakčních podmínek 1. Proč a nač je chemická kinetika, základní pojmy chemické kinetiky. 2. Experimentální metody chemické kinetiky (vsádkový, průtokový a trubkový, studium rychlých reakcí) 3. Kinetická analýza homogenních reakcí 4. Řešení komplexních kinetických schémat 5. Chemická kinetika a reakční mechanismus: základní principy 6

Chemie a chemická technologie se zaměřením výzkumu jak na molekulární úroveň struktury anorganických a organických látek a jejich reakčních mechanizmů, tak na procesní a provozní stránku jejich průmyslové výroby. Kinetika katalyzovaných a nekatalyzovaných reakcí. VŠCHT Praha Technická 5 166 28 Praha 6.

Předmět je zaměřen na analýzu chování chemicky reagujících soustav a navrhování chemických reaktorů. Nejdříve jsou studenti seznámeni se základními pojmy, sestavením látkových a energetických bilancí v reagujících systémech v ustáleném a dynamickém stavu Citace tištěné knihy: Bartovská Lidmila: Chemická kinetika.Ver. 1.0. Praha : VŠCHT Praha, 2008. P. 198. ISBN 978-80-7080-670- Chemická kinetika a reakční mechanismy. Selektivita nukleofilního otevírání tříčlenného oxiranového kruhu; Selektivita, mechanismus a katalyzátory pro acetylaci sacharidů; Biochemie a farmakologie. Interakce enzymů s cukernými, ale i dalšími substráty; Predikce lipofility, rozpustnosti a dalších farmakologických. Prodej však nadále pokračuje prostřednictvím e-shopu. Objednávky, předem zaplacené kartou, si můžete vyzvednout na dočasném výdejním místě ve Vydavatelství průkazů ČVUT v Praze - Bechyňova 3, Praha 6 (Studentský dům). Další informace o fungování prodejny naleznete na webových stránkách ČVUT

Název předmětu: Chemie a fyzika pevných látek Reaktivita pevných látek, kinetika, termodynamika, mechanismus 8. Tepelné rozklady, oxidace kovů, interkalace, výměnné reakce 9. Chemická vazba v pevných látkách, iontové krystaly, kovy VŠCHT Praha 1991. Otázky ke zkoušce. 1. Hookův zákon 2. Lom a dvojlom světla 3. E-learning VŠCHT. Čeština ‎(cs)‎ Chemická kinetika a přenosové jevy ve farmaceutických aplikacích. Laboratorní a průmyslová data. Fine chemicals. Procesy v ochraně životního prostředí. Laboratoř bioinženýrství a funkčních materiálů. Y Doc. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D. b miroslav.soos@vscht.cz e 220 44 3251 → webové stránky . Laboratoř, kterou vede Doc. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D., byla na Ústavu chemického inženýrství na VŠCHT v Praze založena v lednu 2015 E-learning VŠCHT. Čeština ‎(cs)‎ Aplikovaná chemická kinetika. Vodíkové a membránové technologie. Laboratoř specializace - vodíkové a membránové technologie. Úvod do chemických technologií. Průtočné chemické reaktory Otázky z CHI Nová skripta (dostupná pouze z domény vscht.cz): Kočí P. a kol., Chemické inženýrství I, VŠCHT Praha, 2019 ( PDF

Stavové chování vodných roztoků. Y Doc. Ing. Ivan Cibulka, CSc.. b ivan.cibulka@vscht.cz. e 220444063, 220443782 → webové stránky. Jsou prováděna velmi přesná měření hustoty a rychlosti zvuku zředěných vodných roztoků organických látek na dvou aparaturách: automatizovaný průtočný vibrační hustoměr vlastní konstrukce (hustota v teplotním intervalu 298-573 K a. hana.dvorakova@vscht.cz . linka 3840 (tel. 220 443 840) Vzdělání a kvalifikace 1991 titul CSc. v oboru organická chemie na Ústavu organické chemie a biochemie Československé akademie věd (téma: Acyklická analoga nukleosidů a nukeotidů s modifikovanými purinovými basemi BARTOVSKÁ, Lidmila. Příklady z fyzikální chemie II. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2002. ISBN 80-7080-469-6. ADAMCOVÁ, Zdenka Chemická kinetika. Reaktory 2 • dělení podle počtu fází -homogenní (1 fáze, kapalina nebo plyn) a hetereogenní(více fází; l+l, l+g, l+s, katalyzátor,) • reaktory s/bez katalyzátoru (liší se konstrukcí

E-learning VŠCHT. English ‎(en)‎ Aplikovaná chemická kinetika. Aplikované chemické procesy. Fundamentals of Chemical Technologies. Elektrochemické procesy. Reaktivita a struktura povrchu pevných látek. Laboratoř vodíkových a membránových technologií. Citace tištěné knihy: Bartovská Lidmila: Chemická kinetika.Ver. 1.0. Praha : VŠCHT Praha, 2008. P. 193. ISBN 978-80-7080-670- »studuje fyzikální chemie »např. difuzní koeficient, rychlostní konstanta »Makrokinetické prvky »závislé na konkrétním zařízení »souvisí se soustavou jako celkem (velikostí reaktoru) »studuje chemické inženýrství »např. objem reaktoru, koeficient přestupu tepla Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Název předmětu: Chemie a fyzika pevných látek Reaktivita pevných látek, kinetika, termodynamika, mechanismus 8. Tepelné rozklady, oxidace kovů, interkalace, výměnné reakce 9. Chemická vazba v pevných látkách, iontové krystaly, kovy VŠCHT Praha 1991. Otázky ke zkoušce. 1. Hookův zákon 2. Lom a dvojlom světla 3. Chemická kinetika jednoduchých reakcí (řád reakce, rychlostní konstanta, poločas reakce, kinetika reakcí prvního a druhého řádu, Arrheniova rovnice, katalyzátor) 5. Analytická chemie. Odměrná a vážková analýza (základní pojmy, rozdělení a principy titračních metod, bod ekvivalence a jeho indikace)

2000-dosud vedoucí Ústavu skla a keramiky FCHT VŠCHT Praha; 2006-2014 děkan FCHT VŠCHT Praha; Zaměření: Koroze skel: kinetika a mechanismy, matematický popis dílčích procesů, testování chemické odolnosti průmyslově vyráběných skel, koroze skelných vláken v JE a skelné výztuže v betonu 1972-1977 interní aspirantura, VŠCHT Praha, obor Technologie silikátů 1977 obhajoba kandidátské disertační práce Použití modelování ku zjištění možností zvýšení tavicích výkonů sklářských pecí. Praxe. 1969-1972 odborný pracovník katedry technologie silikátů (nyní Ústav skla a keramiky) VŠCHT Prah Ústav chemie pevných látek a Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha a Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. zvou na seminář zaměřený na mineralogické vědy k uctění 101. výročí narození prof. Ing. Jaroslava Bauera, CSc., který se uskuteční 7. 10. 2021 ve Strahovském klášteře v Praze Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek. Ústav organické chemie a technologie. Pracoviště.

oxidují chemické slou čeniny - fermentace (nepot řebuje kyslík) nebo respirace použití: enzymová kinetika, sbalování protein ů, konforma ční zm ěny, vazba substrátů, transport substrátu ve vesikulech. Stopped-flow 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.050 0.05 kinetika adsorpce kinetics of adsorption. Vlastní adsorpce na snadno dostupném povrchu je v případě fyzikální adsorpce velmi rychlá, Rychlost chemisorpce je tedy, stejně jako rychlost chemické reakce, exponenciálně závislá na reciproké teplotě a stoupá se vzrůstající teplotou. Při nízkých teplotách je velmi malá a. Katedra fyzikální chemie tvořila od samého počátku základní součást Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), předchůdkyně nynější Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Katedra zajišťovala a stále zajišťuje výuku fyzikální chemie v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu studiu fyziky a fyzikální chemie. Doplňkové materiály k těmto skriptům, např. obrázky, schémata, fyzikálně-chemická data a příklady řešení problémů pomocí numerických metod a počítačových programů, jsou k dispozici na WWW stránkách Ústavu chemického inženýrství VŠCHT Praha Faktory ovlivňující rychlost enzymových reakcí (chemické, fyzikální). Kinetika růstu buněk a tvorby produktu Model růstu a množení buněk, doba zdvojení, růstová rychlost, platnost exponenciálního růstu, růstová křivka a její rozbor, vliv koncentrace živiny na rychlost růstu, kinetika růst

Chemická kinetika - vscht

L. Bartovská, P. Slavíček: Chemická kinetika (N403006

Chemické reakce, které lze provádět za fyziologických podmínek, nabízejí jedinečnou možnost manipulovat a studovat biologické procesy. Naše skupina má dlouhodobý zájem o tyto tzv. bioorthogonální reakce. Tyto reakce jsou známé hlavně jako účinné chemické transformace vedoucí k tvorbě kovalentních vazeb Téma/žánr: reakční kinetika - stechiometrie - chemické reaktory, Počet stran: 198, Cena: 351 Kč, Rok vydání: 2014, Nakladatelství: VŠCHT Prah kinetika a mechanismus těkání modelových tavenin a průmyslových sklovin; bioaktivní materiály (výplně kostí, dentální materiály, příprava bioaktivních vrstev na kovech (Ti)) interakce připravených bioaktivních vrstev s SBF (Simulated Body Fluid

Tel.: 233 335 215 fax: 233 339 990, e-mail: Jitka.Vydrova@vscht.cz, www.vscht.cz Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů Mapa stránek vscht.cz Knihovna Studijní IS Školní e-mail Telefonní seznam. Ústav chemie ochrany prostředí Farmakologicky navodíme a elektrofyziologicky charakterizujeme příslušný funkční stav receptoru (aktivační kinetika, vazebná afinita a vlastnosti iontového kanálu).. - Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha - Úlohy z fyzikální chemie: bakalářský kurz (sbírka příkladů VŠCHT Praha) Podmínka pro získání zápočtu: napsání dvou zápočtových testů minimálně na 70%! s možností opravy jednoho testu. - chemická kinetika: určení rychlosti reakce, poločasu rozpadu a aktivační. Použití moderních transkriptomických metod umožní studentům studium genetických i environmentálních faktorů zodpovědných za sledovanou heterogenní expresi efektorových proteinů T3SS-2. Získané poznatky budou dále ověřeny na úrovni jednotlivých buněk. Místo výkonu práce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i Jmenovací řízení v oboru organická chemie na UP Olomouc. Průběh praxe 1979 - 1980. v domácnosti, péče o syna Jana narozeného 2.2.1979. 1980 - doposud. VŠCHT Praha. 1980 - 1993. vědecká pracovnice, Laboratoř monosacharidů FPBT VŠCHT Praha. 1993 - 1998. odborná asistentka, Ústav chemie přírodních látek FPBT VŠCHT.

Příkladník VŠCHT z řešením URL. Přednášky. Videopřednášky na YouTube. Online skripta Fyzikální chemie URL. Online učební text vydaný VŠCHT Praha. - Teorie reakční rychlosti - Řešené příklady z fyzikální chemie IVa, b- a:- Chemická kinetika- Kinetika jaderných přeměn - b:- Farmakokinetika - Řešené příklady z. enzymy - mechanismus dvousubstrátových reakcí {2} modely popisující enzymovou katalysu reakce A + B → P + Q. Model ping-pongový vychází z představy, že enzym nejdříve (chemicky) reaguje s prvním substrátem (A), čímž vznikne první produkt (P) a enzym vystupuje z reakce pozměněn; v druhém kroku enzym reaguje s druhým substrátem (B), regeneruje se a vznikne produkt Q. • PANČEKOV, G.M., LEBEDĚV, B.P. Chemická kinetika a katalýza, 1st ed. Praha: SNTL, 1964. • HAGEN, J. Industrial Catalysis - A Practical Approach, 1st ed. Fyzikální interpretace axiomů fenomenologické termodynamiky. Aplikace rovnovážné termodynamiky - termochemie, fázové rovnováhy v jednosložkových a vícesložkových soustavách, chemická rovnováha, elektrochemie. Klíčová role chemického potenciálu v termodynamických úvahách. Chemická kinetika, katalýza a sorpce

Chemická kinetika - FCHI - VŠCHT - Studentino

Doktorské studium - Ústav fyzikální chemie - vscht

Struktura katalyticky aktivních míst, katalýza na kovech a nekovech, acidobazická katalýza. Kinetika heterogenních katalytických reakcí, definice rychlosti katalytické reakce, rychlostní rovnice používané v heterogenní katalýze, Langmuirův-Hinselwoodův mechanismus, Marsův-van Krevelenův mechanismus D: Šobr Josef, Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2001,8070804459 Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta K udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny předepsané laboratorní práce, vypracovat a obhájit protokoly k nim

Edice - Vydavatelství VŠCHT Praha - vscht

Předměty - vscht.c

 1. Fyzikální chemie ii všcht. Fyzikální chemie II. N403014. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 25. duben 2008 3 467× 371 slov Biochemie je vědecká disciplína na pomezí biologie a chemie. Zabývá se chemickými pochody v živých organismech
 2. 8) Chemická kinetika jednoduchých reakcí (řád reakce, rychlostní konstanta, poloča . Rozpustnost, součin rozpustnosti - Web o chemii . chemické reakce, vliv vnějších podmínek na výtěžek reakce, disociace slabých elektrolytů, součin rozpustnosti, pH). Elektrochemické procesy (elektrolytické články - Faradayovy zákony.
 3. Katalyzátor pouhou přítomnosti nikdy nepůsobí změnu chemické rovnováhy, pokud existuje zdání takového vlivu, je tento vliv vždy druhotný, například: Katalyzátor umožní průběh chemické reakce za podmínek, kdy by jinak nebyla možná. Za těchto podmínek je však termodynamická rovnováha jiná
 4. Biofysikální chemie; Biologie 1; Biologie 2; Bioterorismus; Farmaceutická mikrobiologie; Food microbiology; Geneticky modifikované organismy; Genové inženýrství; Hygienicko-klinická mikrobiologie; Imobilisované biologické systémy; Industrial and food microbiology; Industrial and food microbiology: Laboratory; Isolace biomakromoleku
 5. In: Biologie-Chemie-Zeměpis 18, str. 191-197, 235-243 (2009), 19, str. 27-32 (2010). Upravený soubor otázek podle připravované akreditace ke Státní závěrečné zkoušce KCH/SZB najdete zde , k Bakalářské zkoušce z chemie (odborné) KCH/BSZCH pak zde
 6. Navazuje tak na základy organické, fyzikální a analytické chemie a dále chemického inženýrství. Sylabus. 1. Koncepce předmětu. Přehled hydrogenačních a dehydrogenačních reakcí. 2. Rovnováha a kinetika hydrogenačních a dehydrogenačních reakcí. Koubek J., Kurc L., Pašek J., Volf J.:Základní pochody průmyslové.
 7. Specializace v rámci programu N403 Analytická chemie . Garant programu - doc. Záruba. Analýza léčiv (ANLEN(N403A), garant: doc. Sýkora) Forenzní chemie (FORCH(N403B), garant: prof. Urban) Analytická chemie a jakostní inženýrství (ACHJI(N403C), garant: prof. Mestek) Molekulární chemická analýza (MOCA(N403D), garant: prof. Urban

2 KINETIKA CHEMICKÝCH REAKCÍ. Obecně (podle zákona Guldberg - Waageova) je rychlost chemické reakce funkcí koncentrací reakčních složek (při konstantní teplotě). Je-li schéma reakce o dvou reaktantech a.A + b.B ® produkty, pak je reakční rychlost dána vztahem r = k.(c A) a.(c B) UPOZORNĚNÍ: některé materiály jsou dostupné pouze z domény vscht.cz. I. Skripta Chemické inženýrství I autorů Kočí P. a kol., vydání 2019. Většina úloh probíraných na cvičení je z těchto skript (úlohy značené Ux.y, např. U2.8). Elektronická verze zde, PDF ke stažení (pouze z domény vscht.cz) zd

Mechanismus a kinetika vzniku intermetalických sloučenin při reaktivní sintraci. Výuka: Laboratoř tepelného zpracování hliníkových slitin Laboratoř mechanického zkoušení kovových materiálů Laboratoř chemie Uživatelské programy-restaurování atp Laboratoř oboru makromolekulární chemie I, II, III Příprava polymerů emulzní, suspenzní, blokovou a roztokovou polymerizací za použití radikálových a iontových iniciátorů, kinetika polymerizačních reakcí, stanovení fyzikálních a chemických charakteristik připravených polymerů. VŠCHT Praha Technická 5 166 28 Praha.

Věda a výzkum - Fakulta chemické technologie VŠCHT Prah

Chemická kinetika (strana 198/253

 1. Novák a kol., VŠCHT Praha, 2005 Fyzikální chemie povrch chemická kinetika povrchy pevných látek a kapalin koloidní systémy. 3.10.2017 3 Návrh možných témat studentských elaborát.
 2. • Reakční mechanismus dílčí kroky, kterými se změny uskutečňují • Chemická (reakční) kinetika • Chemická termodynamika 6. Reakční kinetika Dvě molekuly mohou zreagovat jen tehdy, mají-li při vzájemné srážce dostatečnou kinetickou energii a vhodnou orientaci. 7
 3. III. FYZIKÁLNÍ CHEMIE 16 BODŮ Úloha 1 Kinetika odbourávání ethanolu 16 bodů Kinetika samotného odbourávání ethanolu v krevním řečišti je poměrně jednoduchá, nicméně, cel-kovou kinetiku ovlivňuje rychlost konzumace ethanolu a jeho přechod z trávicího traktu do krevní-ho řečiště
 4. Pathobiochemie I a Biofyzikální chemie 1. kofaktory enzymů, reakční kinetika, rovnice Michaelise a Mentenové, metody stanovení enzymové aktivity, základní typy čistých inhibicí, regulace enzymové aktivity a její důležitost pro živé organismy) 3
 5. Myslím, že mnoho lidí bude se mnou souhlasit, když řeknu, že profesor Rudolf Zahradník je rozený rétor, navíc noblesní muž ze staré školy, ale především chemik tělem i duší. Jeho přednášky jsou zážitkem nejen pro mozek, ale i pro oko. Je mu 82 let a je živel. Když řekne, že je to už šedesát let, co byl na.

Strukturní analýza a molekulární modelování - vscht

Součin rozpustnosti vscht. Součin rozpustnosti je rovnovážná konstanta disociace iodičnanu na ionty. Provedeme bilanci a vypočteme. U případu (b) lze zjednodušit výpočet tím, že koncentraci Pb 2+ lze proti koncentraci iodičnanu zanedbat Součin rozpustnosti Pb 3 (PO 4) 2 má při teplotě 25 °C hodnotu 1,5.10 −32 (standardní sta Aplikovaná reakční kinetika / Vladimír Glaser: Vedlejší záhlaví - jméno korporace: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Fakulta chemické technologie Nakladatel, vydavatel: Mezinárodní standardní číslo knihy: 80-7080-000-3 (brož.) Údaje o vydání: Vyd. 1. Nakladatelské údaje: Praha : VŠCHT v Čs. redakci VN MON, 198 Chemické aplikace statistické termodynamiky, chemická kinetika, chemická rovnováha; Počítačová chemie a statistická termodynamika, metoda molekulární dynamiky a metoda Monte Carlo; Literatura Atkins P., de Paula J. Fyzikální chemie, Vydavatelství VŠCHT: Praha, 2013. ISBN: 978-80-7080-830-6 (Verze pro prohlížení on-line. Chemické aplikace statistické termodynamiky, chemická kinetika, chemická rovnováha 11. Počítačová chemie a statistická termodynamika, metoda molekulární dynamiky a metoda Monte Carlo . Literatura. Základní: Malijevský, A. Lekce ze statistické termodynamiky, 3. vyd.; Vydavatelství VŠCHT: Praha, 2009. ISBN 978-80-7080-710-1. NZ diagram. Kinetika radioaktivního rozpadu, zákon rozpadu, soustava radionuklidů v genetické souvislosti. 5. Interakce jaderného záření s hmotou. Základy jaderné chemie, SNTL/Alfa, 1981. Z: Majer V. a kol.: Základy užité jaderné chemie, SNTL/Alfa, 1985. VŠCHT Praha Technická 5 166 28 Praha 6 - Dejvice IČO: 60461373.

Vydavatelství VŠCHT Praha - Vydavatelství VŠCHT Praha

• chemická degradace - koroze DSc., Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., Doc. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch, VŠCHT, Praha 2005 Koroze kovů chemická degradace za přítomnosti kyslíku a případně vody • koroze v plynnémprostředí(kovy při • kinetika ovlivněna zejména vlastnostmi oxidické vrstvy (transport kyslíku). Chemická kinetika 20. Chemické reakce 27. Užití organické chemie v praxi Dle dohody. Ing. Martin Vlasák, absolvent VŠCHT Praha, člen České společnosti chemické, z.s. a Sdružení EURACHEM-ČR GSM: +420 606 397 097 e-mail: vlasakm@email.cz. Hlavní město Praha Kvalitní výuka chemie a matematik 5 - Chemické rovnováhy: 5 - Chemické rovnováhy: 5 - Chemické rovnováhy: 6 - Chemická kinetika: 6 - Chemická kinetika: 6 - Chemická kinetika: 7 - Elektrochemie: 7 - Elektrochemie: 7 - Elektrochemie: Vzorce-FCH: Vzorce: Tabulk Proděkan Fakulty chemické technologie pro vědu 1970-1973 (svobodné volby 1969) Vědecký tajemník Odborné skupiny sklo při ČSVTS (1970-1980) Člen a místopředseda Akademického senátu VŠCHT v Praze (1990-1993) Vedoucí Ústavu skla a keramiky na VŠCHT v Praze (1991-1997

Vydavatelství VŠCHT Praha - Vydavatelství VŠCHT Prah

O termické analýze. Metody termické analýzy provozované v laboratoři termické analýzy umožňují testovat/ověřit: procesy probíhající v tepelně namáhaných materiálech, které jsou spojeny se změnou hmotnosti (sušení, dehydratace, oxidace, 8. Chemická kinetika, rychlost a řád reakce. Aktivační energie, katalýza. Zpracovaná otázka ke státním závěrečným zkouškách bakalářského Státní závěrečná zkouška [N963006] VŠCHT v Praz Chemická fyzika a fyzikální chemie [ orbitaly ][ atomové jádro ][ elektrochemie ][ pH ][ radiochemie ][ termochemie ][ chemická kinetika ][ molekulová fyzika ][ fotochemie ][ nanochemie ] Jelikož se tyto stránky obrovským způsobem rozrostly, museli jsme přistoupit ke zlepšení navigace Petr Slavíček, Ph.D. (VŠCHT) - Kinetika chemické reakce 18.30 MUDr. Mgr. Tereza Nedvědová (IKEM) - Biochemie krve * probíhá ve Stanici přírodovědc

Chemie a fyzika pevných látek - Ústav chemie - vscht

VŠCHT Praha, Praha 2007. McMURRY, S. Studijní příruka a řešené příklady k 6. vydání uþebnice J. McMurry Organická chemie, VŠCHT Praha, Praha 2009 V letech 1991-2000: numerické modelování dynamiky elementárních srážkových procesů a teoretická chemická kinetika. Od r. 1999: numerické modelování atomových klastrů (neutrální a iontové klastry vzácných plynů), intraklastrové interakce, geometrická a elektronová struktura, kvantová dynamika vibrací, interakc

Video: E-learning VŠCHT: Všechny kurz

Stavba látek, chemická vazba a slabé vazebné interakce. Chemický děj, typy chemických reakcí. Reakční kinetika a energetika chemických reakcí. Chemická rovnováha, rovnováha v různých reakcích. Roztoky, reakce v roztocích elektrolytů. Vodík a kyslík, chemie vody. Chemie p-prvků s nekovovým charakterem Fyzikální chemie všcht skripta, oblast chemie ležící na hranici mezi chemií a fyzikou, zabývající se fyzikálními zákonitostmi, kterými se řídí chemické děje. Základní obory ve fyzikální chemii jsou nauka o struktuře hmoty, chemická termodynamika, elektrochemie, chemická kinetika a koloidika Záhady,. Eliminace je chemická reakce organických sloučenin, při níž dochází ke vzniku násobné vazby mezi atomy, méně často vzniká cyklus. Ze dvou sousedních atomů v molekule sloučeniny se odštěpí atomy nebo skupina atomů, které poskytnou nízkomolekulární produkt a mezi těmito atomy vznikne násobná vazba 1. Chemické výpočty. 2. Chemické výpočty. 3. Chemické výpočty. 4. Chemické výpočty. 5. Zápočtový test I z chemických výpočtů a názvosloví. 6. Laboratorní řád, školení bezpečnosti a úvod do práce v laboratoři chemie. 7. Techniky pipetování a přípravy roztoků. 8. Příprava izomorfních krystalů rušenou. 08.03.2016 22:00:06 Elektronické učebnice MC se coby tahitská královna krásy právě živí s kolegyněmi na posledním zvonění. VŠCHT Praha. Univerzita Pardubice (organická chemie I, organická chemie II a další

Kinetika elektrodových dějů. Polarizace elektrod. Voltamperometrické metody - polarografie, cyklická voltametrie. 11. Koloidní soustavy Charakteristika a základní vlastnosti koloidních soustav. Rozdělení koloidních Atkins: Fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2013. Title: Sylabus přednášky z fyzikální chemie Author: Kvíte 2. Stavba hmoty, klasifikace látek (chemické látky a směsi), struktura atomu (jádro, elektronový obal) 3. Periodický systém, periodická tabulka, periodický zákon, trendy v periodické tabulce. 4. Chemická vazba, nevazebné interakce, chemický děj, klasifikace chemických reakcí. 5. Základy chemické termodynamiky, základy.

Chemické inženýrství - Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT v

Mc Murry: Organická chemie, překlad z originálu 6. vydání, 2004, vydáno VUT Brno-nakladatelství VUTIUM a VŠCHT Praha, listopad 2007. neurčeno; SVOBODA, Jiří a kol. Organická chemie I. VŠCHT Praha 2005. ISBN 978-80-7080-561-9. MCMURRY, John Znalosti z kurzů Hydrochemie, Analytická chemie, Chemické inženýrství, fyzikální chemie Doporučená nebo povinná literatura N. Strnadová a V. Janda: Technologie vody I. VŠCHT, Praha 1995, 1999

(10) Kinetika reakcí se složeným mechanismem, přiblížení stacionárního stavu, monomolekulární reakce, katalýza a autokatalýza, chemické oscilace. (11) Závislost reakční rychlosti na teplotě. Teorie tranzitního stavu, srážková teorie, PES a reakční koordináta, aktivovaný komplex a tranzitní stav, Eyringova rovnice Fyzikální chemie. základní definice, stavové chování plynů. stavové chování kondenzovaných fází, směšovací pravidla. 1. věta termodynamická, objemová práce. termochemie. entalpické bilance. 2. věta termodynamická, fázové rovnováhy v soustavě o jedné složce. fázové rovnováhy ve vícesložkových soustavách. Příklady a úlohy z fyzikální chemie Skripta VŠCHT Praha 2000 Příklady z fyzikální chemie II Skripta VŠCHT Praha 2002; 1. Základní veličiny: 7. Základy kinetické teorie a transportní jevy: 2. Stavové chování: 8. Elektrochemie: 3. První věta termodynamická: 9. Chemická kinetika: 4. Druhá a třetí věta termodynamická

Chemická kinetika studuje rychlost chemických reakcí.Analýzou vlivů, které tuto rychlost ovlivňují, podává informace o reakčním mechanismu a tranzitním stavu chemické reakce.. V roce 1864 formuloval Peter Waage zákon, podle nějž je rychlost chemické reakce úměrná množství reagujících látek Studijní předmět: Koloidní chemie . Kód předmětu: 132KCH Název studijního předmětu: Koloidní chemie Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Materiálové inženýrství Přednášející: Ing. Milena Jiřičková, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný Rozsah studijního předmětu a jeho forma: 2