Home

Představitele sociální pedagogiky

Sociální pedagogika - Wikipedi

Za hlavního představitele sociální pedagogiky je považován německý filozof Natorp, jehož ideou se stala výchova směřující k lidské jednotě a solidaritě. Samotný pojem sociální pedagogika se poprvé objevil v díle německého pedagogaDiesterwega, zabývajícího se vzděláním učitelů Sociální pedagogika jako věda, která se zaobírá odchylkami sociálního chování 8. Sociální pedagogika jako věda, která zkoumá otázky právního nároku člověka na vý - chovu a vzdělávání. 9. Sociální pedagogika jako aplikace konkrétní sociální etiky a rozvíjení sociální výcho - vy a prosociálního chování. 10 Speciální pedagogika (dále zkratka SP) je vědní disciplína zabývající se zákonitostmi rozvoje, péče, výchovy a vzdělávání lidí s nějakým druhem postižení či znevýhodnění, jejich socializací, a to od jejich narození do konce života.Předmětem SP je zkoumání podstaty a zákonitostí výchovy a edukace jedinců se speciálními potřebami úkolů sociální pedagogiky v minulosti a v současnosti, aktuální oblasti jejího zájmu v Německu, Polsku, na Slovensku, v ČR (obsahy sociální pedagogiky). 10. Historické a filozofické aspekty sociálně orientovaného vnímání výchovy a jeho odraz v díle významných filozofů antiky, středověku a raného novověku.

Start studying Základy sociální pedagogiky. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce bakalářské I. Pedagogické vědy a jejich metodologie 1. Pedagogika jako empirická věda. Předmět pedagogiky, explanační vs. normativní pojetí pedagogiky. Infrastruktura oboru (instituce, časopisy, vědecké společnosti) Sociální pedagogika: pojetí oboru a profese u studentů a sociálních pedagogů v České republice neboť Wroczyńského dílo Pedagogika społeczna z roku 1966 bylo přeloženo v roce 91 1968 do slovenštiny a ovlivnilo v tehdejší ČSSR O. Baláže (1978) a M. Přadku (1978

Zdogmatizovaná podoba Herbartova pojetí výuky, zvláště jeho formálních stupňů ( tzv. herbartismus) byla později často kritizována představitele pedagogiky na na začátku 20. století. Friedrich Fröbel (1782-1852). Výchovu chápal jako samočinný rozvoj sil a schopností existujících v dítěti Psychologie (z řeckého ψυχή (psyché) = duše, duch, dech a -λογία (-logia) = věda, výzkum, nauka) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí (souhrnně označované jako psychika) a snaží se je popsat, vysvětlit a predikovat 5. Pedagogika v kontextu postmoderního myšlení Postmoderní výchova: je to sílící proud směrů ve filosofii výchovy a antropologii, která hledá východisko ze současné globální krize. Postmodernisté negují obsah a kladou důraz na emoce

03 Dějiny pedagogiky. 24. února 2009. Člověk je bytost sociální, kterou formují především společenské podmínky. Výchova je plánovité zespolečenšťování (socializace) jedince, výchovou si společnost utváří takového jedince, jakého potřebuje, těžiště takové výchovy = mravní složka. Sociální pedagogika jako pomoc všem věkovým kategoriím. Sociální pedagogika jako životní pomoc. 4. Historické aspekty vzniku sociální pedagogiky. Sociálně pedagogické myšlení v dílech významných filozofů, sociologů a pedagogů (napří historickým vývojem od starověku až po souasnost: Montesquieu, Rousseau, Fröbel. 9. Filosofické a pedagogické myšlenky, pansofické snahy, analýza spisů Jana Amose Komenského. 10. Vliv průmyslové a vědeckotechnické revoluce na sociální poměry ve společnosti. Podstata hnutí nové výchovy a reformní pedagogiky, obecná charakteristika, význam, didaktické principy. Herbartismus. 11 Reformní pedagogika (1900 - 1939) Období začátku 20. století s těžištěm ve 20. a 30. letech Reformní pedagogika jako celosvětový jev - progresivismus v anglosaských zemích - aktivismus v Itálii - reformismus v německy mluvících zemích - nová výchova ve frankofonním světě (Hnutí nových škol

 1. Sociální pedagogika 1. Sociální pedagogika. Sociální pedagogika jako aplikovaná vědní disciplína, širší a užší pojetí sociální pedagogiky, teoretický a praktický proud sociální pedagogiky, aktuální problémy a výzvy sociální pedagogiky, komparace pojetí sociální pedagogiky v ýR a v zahranií. 2
 2. Cíl výchovy pojímal sociálně, proti jednostrannému intelektualismu současné pedagogiky zdůrazňoval také výchovu tělesnou, estetickou a pracovní. Ve veškeré výchově vyzvedá národní prvek , usiluje o vyšší vzdělání dívek a podporuje vysokoškolské vzdělání učitelů základních škol
 3. sociální pedagogiky a sociální práce na Slovensku. 8. Vývoj a souþasný stav sociální pedagogiky v Německu a Polsku. Významní představitelé německé a polské sociální pedagogiky, jejich teoretická východiska a sociokulturní rámec vývoje. Vztah sociální pedagogiky a sociální práce ve výše uvedených zemích. 9
 4. Teorie sociální pedagogiky a jejich podíl na utváření sociálně pedagogického paradigmatu. 2. Teorie sociologie a sociální pedagogiky, srovnání přístupŧ. Paradigma (T. Kuhn)sociologické a sociálně pedagogické (faktualistické p., behaviorální p., definiční p. - rozdíly v přístupu zkoumání sociálních jevŧ)
 5. ární práce, domácí úkoly a další z předmětu PB22PA29 - Dějiny sociální pedagogiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU)

spělých, sociálně patologických jevů, multikulturních kompetencí a teorií sociální pedagogiky a sociální práce. Studenti si vylosují jednu otázku z obecné a jednu otázku z aplikované části. Ústní část magisterské státní závěrečné zkoušky z PEDAGOGIKY 1. Vzdělání a sociální spravedlnost. Rovný přístup ke. 1. Speciální pedagogika jako součást věd o výchově: předmět, cíle, terminologie SPPg. Vývoj a současná paradigmata oboru. 2. Norma a handicap: různá pojetí normy a normality v sociálních vědách na příkladech Zkoumání sociální a pedagogické interakce: metody a techniky, jejich charakteristika, využití v pedagogickém výzkumu, zásady tvorby výzkumných nástrojů, zpracování a interpretace dat. 9. Obsahová analýza: charakteristika techniky, možnosti využití, specifika výběru vzorku a tvorby aparátu záznamových jednotek, analýza. 13.1 Pedagogické prostředky jenské pedagogiky 13.2 Rozvrhování učiva 14. Reformně pedagogické hnutí v ČSR 14.1 Situace ve školství v ČSR po roce 1918 14.2 České reformně pedagogické pokusy v prvním desetiletí vzniku ČSR 14.3 Příhodovská reforma 14.4 Komenium - jednotná vnitřně diferencovaná škola druhého stupn Vývoj sociální pedagogiky v Polsku souvisí p ředevším se jménem Heleny Radlinské (1879-1954), která bývá pokládána za zakladatelku tohoto oboru v Polsku. Poprvé používá pojem sociální pedagogika v r. 1908 v jedné ze svých statí. Vytvá ření koncepce sociální pedagogiky zasv ětila n ěkolik desítek let své činnost

Sociální pedagogika- aplikované odvětví pedagogiky zabývající se výchovným působením na rizikové (sociálně) a sociálně znevýhodněné skupiny mládeže a dospělých.. Johan Heinrich Pestalozzi (12.1.1746-17.2.1827)- švýcarský pedagog, v osvícenské a humanistické tradici zdůrazňoval názornost , rozvoj myšlení a řeči Ad 2, Historické aspekt Otázka: Počátky a vývoj výchovy a pedagogiky sociálně politických i kulturních podmínkách, ve kterých se uskutečňovala. Příprava jedince se postupně specializovala a institucionalizovala, vznikaly školy a další výchovná zařízení, kde působili profesionální učitelé a vychovatelé.

Pohled Na Současnou Sociální Pedagogik

Speciální pedagogika - Wikipedi

 1. - sociální pedagogika = psychologie, sociologie, anatomie, etika, estetika, právo, jazyk. 15/ Význam předmětu pedagogika pro sociální pedagogiku. Sociální pedagogika je disciplínou Pedagogiky jako samostatné vědy, vznikla z potřeby oddělit problematiku sociální edukace od obecné pedagogiky
 2. Poet absolventů pedagogických i sociálních oborů poslední dva roky neklesl pod 2 tisíce, a to i přes demografický úbytek žáků a absolventů celkově. Z 2,1 tisíc absolventů oborů vzdělání z oblasti pedagogiky a sociální pée v roce 2014 jich 14 % (tj
 3. Pedagogika volného času by nemohla plnit své funkce bez spoluprá-ce s mnoha dalšími vědními obory. Výchovu ve volném čase lze posuzo-vat z různých pohledů, teoretických aspektů. V rámci pedagogiky je úzká souvislost mezi pedagogikou volného času, obecnou, sociální a- speciál ní pedagogikou, didaktikou, dějinami pedagogiky
 4. Institucionální pedagogika Cílem tohoto směru je změna společnosti - zbavení se byrokratických institucí, zrušení společenských tříd a zprostředkování skutečného pohledu na současný svět. Teorie vychází z marxistické sociologie a sociální psychologie, útočící na instituce
 5. Sociální pedagogika - motivace k jejímu studiu Denis Diderot: Jeptiška Uvádí jejich hlavní cíle, názory a představitele. Dále se otázka zabývá alternativním školstvím ve světě i u nás, věnuje se jejich zakladatelům, rysům a také představuje jejich vzdělávací koncepce. Obsa
 6. Část zpracovaných státnicových otázek (18) do pedagogiky jako vedlejšího oboru: 1) J. A. Komenský a jeho názory na výchovu a vzdělávání. Problematika odkazu Komenského. 2) Pedagogika a její studium na univerzitní půdě v našich zemích. Klíčové osobnosti české (vědecké) pedagogiky 19. století a 20.století

Sociální psychologie zkoumá, jak je člověk formován, jak se chová a co si myslí či pociťuje v tzv. sociálních situacích. Sociální situace vychází z přítomnosti jiných lidí nebo je výsledkem chování či činnosti těchto lidí. Přítomnost jiných lidí však nemusí být pouze bezprostřední, ale i imaginativní. důvodem určité nečitelnosti oboru Sociální pedagogika je její široké pojetí a tím i pestrý výčet činností, budících dojem neukotvenosti. Při zvažování, jak koncipovat obsah své habilitační práce, jsem se rozhodl pro volbu víceúrovňové analýzy jednoho aspektu vědního oboru Sociální pedagogika. Tímto aspekte Katedra sociální pedagogiky ve spolupráci s Ukrajinskou konferencí rektorů vysokých škol a American Council for Education s podporou ukrajinského Ministerstva školství a vědy připravila 3 intenzivní školení pro představitele středního managementu z 25 ukrajinských regionálních univerzit, které proběhlo na půdě. Obsahuje poznatky obecné a sociální pedagogiky, filozofie výchovy, pedagogiky volného času, multikulturní výchovy, ale i učivo z oblasti sociální psychologie, speciální pedagogiky a teorie funkční gramotnosti. Vychovatelství je atraktivním, ale náročným Formát: PDF.EPUB.TXT.DOC.MOBI.FB2. Bibliografické údaje Název #1 Speciální pedagogika $Speciální pedagogika je disciplína orientovaná na výchovu, vzdělávání a celkový osobnostní rozvoj znevýhodněného člověka s cílem dosáhnout co možná nejvyšší míry jeho sociální integrace, a to včetně pracovních a společenských možností a uplatnění.$ (Slowik, J. 2007, s

Základy sociální pedagogiky Flashcards Quizle

Psychologie Studentům pedagogik

Tabulka pro učitelství na SŠ dokonce objem pedagogiky (a pozor!, i psychologie společně s ní) v rámci oněch 20 - 25% zpřesňuje: pedagogika, psychologie, obecná didaktika v rozsahu nejméně 8%. Sice nejméně, ale 8% z celkových 100 tímhle minimem tedy namouduši neprocházejí opravdoví studenti pedagogiky. Tato publikace provede studenty i ostatní čtenáře teoretickými základy oboru VYCHOVATELSTVÍ. Obsahuje poznatky obecné a sociální pedagogiky, filozofie výchovy, pedagogiky volného času, multikulturní výchovy, ale i učivo z oblasti sociální psychologie, speciální pedagogiky a teorie funkční gramotnosti Obor: Pedagogika volného času - Navazující magisterské studium . 1. Podmínky a okolnosti vzniku sociologie, hlavní osobnosti . 2. Charakteristika sociologie jako vědy, funkce, předmět a okruhy sociologického zkoumání . 3. Vztah sociologie k jiným společenským vědám . 4. Hlavní představitelé evroé sociologie od 19. Sociální pedagogika. Obecná pedagogika. Výchova a vzdělávání - obecná charakteristika. Pedagogika jako věda - charakteristika, členění, interdisciplinární vazby. Člověk a výchova v dějinách (filosoficko-antropologické chápání člověka a výchovy od antiky po současnost) Pedagogická antropologie a její význam pro. Sociální pedagogika je jednou z významných pedagogických disciplín současnosti. Podílí se na řešení určitých negativních dopadů společnosti na děti, mládež a koneckonců i dospělé. V předkládané monografii se autor zabývá dvěma významnými českými osobnostmi sociální pedagogiky z nedávné minulosti i současnosti

Téma/žánr: výchova - filozofie výchovy - pedagogická psychologie - pedagogika volného času - sociální psychologie - speciální pedagogika - prevence (sociální problémy) - multikulturní výchova, Počet stran: 306, Cena: 339 Kč, Rok vydání: 2015, Nakladatelství: Grad Přípravný kurs pro uchazeče o bakalářské studium programu Pedagogika na FF UK. Termín podání přihlášky je do 26. února 2021. (včetně platby kursovného ve výši 2800,- Kč vč. DPH) Závazná přihláška zde: Přihláška -přípravný kurs 2021. Tematické okruhy přípravného kurzu: 1 Přehled dějinného vývoje pedagogiky Dějiny pedagogiky jsou disciplínou pedagogiky. Poskytují komplexní obraz o vývoji výchovy jako sociálního jevu, o vývoji výchovných zařízení i o vývoji pedagogické teorie jako zobecnění a reflexe výchovně-vzdělávací praxe Sociální pedagogika vznikla: Mezi hlavní představitele sociální pedagogiky patří: Počátek sociální pedagogiky v ČR je spojován se jménem: Sociální pedagogika se zaměřuje na: Sociální pedagogika se zabývá: Soubor pravidel posuzovaných z hlediska dobra a zla, ovlivňujících chování a jednání lidí v dané společnosti se nazývá: Věda zkoumající morálku a.

Charakteristika socialni pedagogiky jako pedagogické discipliny: Rozlišujeme dvě dimenze sociální pedagogiky: 3 modely vzájemného vztahu sociální pedagogiky a sociální práce: Kdo je zakladatelem pedagogiky jako vědy o výchově? Kdy vznikla sociální pedagogika jako teoretická disciplína? Významní představitelé sociální pedagogiky v historii jsou ciální pedagogiky u nás. V této práci použil termín sociální pedagogika a rozvíjel v ní své názory na sociální funkce výchovy. V názo-rech o podstatě výchovy a o jejích úkolech tak o několik let Lindner předjímal sociální pedagogiku Natorpovu (Galla 1967, s. 43). Vliv sociologické literatury a příklo - prof esor pedagogiky a společensk é vědy - za hájil 1. výuku sociologie (př ednáška nazv aná Sociální solidarita) a z aložil 1. ka tedru sociologie ve Fr ancii (1896

Sociálně pedagogické teorie II (teorie a přístupy práce s klienty v pomáhajících profesích) Studijní opora pro časy koronaviru - 1. část, behaviorální přístupy doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. Všechna práva vyhrazena! Nešířit, neprodávat! (děkuji) Moji milí, máme tady koronavirus Pedagogické teorie jsou souborem teorií vázaných na výchovu a vzděláván Sociální teorie se zakládají na faktu, že vzdělání má umožnit řešení sociálních a kulturních problémů a rovněž i problémů týkajících se životního prostředí. Příprava žáků má směřovat k jejich přípravě na řešení. Sociální pedagogika je ve Slovinsku poměrně mladou disciplínou. Studijní program sociální pedagogika nabízí pouze Univerzita v Lublani (Pedagogická fakulta) v rámci čtyřletého bakalářského studia, na které lze navázat magister-ským a doktorským studiem. Tento studijní program byl otevřen v roce 1986 jak Ve stejném duchu představují dějiny ženy a genderová studia prioritu v americkém pojetí studia kulturních dějin (Justin, in Blümlová, 2003, s. Zaměřenost bádání na domácnos

víceoborová záležitost (zdravotnictví, pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, sociální, ekonomická, právní apod.) Prevenci pak pro připomenutí dlíme na: 1. Primární - předcházení problémům, defektům 2. Sekundární - brání nepříznivému vývoji a zhoršování problémů, defektu (lékařské obory učebnice: Pedagogika - Vybrané pedagogické směry 20. století (Pedagogika) Nejvyšší hodnotou této pdg. je člověk. Cílem výchovy je rozvoj individuality, individuální osobnosti člověka, která má svobodu rozhodování a kulturu mezilidských vztahů

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studijní program

Funkce sociální pedagogiky lze rozdělit na dvě základní: - preventivní (profylaktickou), - terapeutickou (kompenzaþní). Sociální pedagogika se zaměřuje na jedince a jeho optimální fungování ve spolenosti, což znamená, že se zaměřuje na výchovu a prostředí. (Kraus, 2008, s. 45 - 46 Funkce sociální pedagogiky. činnost k zachování lidského rodu - fyziologie, psychologie, pedagogika. činnost k plnění sociálních povinností - historie. činnost pro volné chvíle - poznatky z kultury a umění. - výchova rozumová = zdůrazňuje jednotu rozumového a tělesného rozvoje, respektování věkových a individuálních zvláštností dítěte sféře politické, sociální, filozofické i pedagogické. Prvním, kdo zaþal hledat nové cesty v oblasti vzdělání, byl Henri de Saint-Simon (1760- 1825), který kladl důraz na úlohu vědy ve spoleþnosti, která by měla sloužit þlověku, pokroku a míru. Podle Saint-Simona věda přechází ze stádia domněnek Pedagogické směry 21. století. Pedagogické směry 20. století (pragmatizmus, pozitivizmus aj.). Představitelé a díla. Ve dvacátém století se setkáváme s celou řadou pedagogických směrů, které odrážejí různá filozofická východiska i různé sociálně politické podmínky, za kterých tyto směry vznikají a dále se rozvíjí Na prahu dvacátého století se stává. Sociální pedagogika je často považována za mezní obor. Zkoumá primárně sociální vztahy v procesu výchovy a vliv sociálního prostředí na člověka. Dále se zabývá výchovou i mimo vyučování a péčí o sociálně problémové jedince (děti a mládež, opuštění jedinci, jedinci v krizových situacích)..

Sociální pedagogika jako vědní obor, její vymezení a vývoj - otázka ke SZZk 3/13 Otázka v bodech informuje o vývoji sociální pedagogiky, stručně seznamuje s názory na sociální funkci výchovy od jejích počátků až do 20. století - srovnat základní rysy transformace v resortech školství a sociálních věcí, - porovnat organizaci studia speciální pedagogiky dříve a nyní. V České republice nalezneme rozvinutý systém institucí a forem speciálního vzdě­ lávání dětí s postižením. Své počátky nacházel již v posledních desetiletích 19. století 1 Speciální pedagogika Speciální pedagogika je disciplína orientovaná na výchovu, vzdělávání a celkový osobnostní rozvoj znevýhodněného člověka s cílem dosáhnout co možná nejvyšší míry jeho sociální integrace, a to včetně pracovních a společenských možností a uplatnění. (Slowik, J. 2007, s Základní metody sociální pedagogiky a jejich uplatnění při utváření životního stylu. Cílové skupiny sociální pedagogiky. Volný čas a životní styl. Prvky životního stylu. Komerční průmysl volného času. Volný čas dětí a mládeže a sociálně patologické jevy. Tradiční a nové pojetí pedagogiky volného času. 8 17. Sociální pedagogika Vznik, vymezení a tematické zaměření. Společenská determinace výchovy a vzdělávání. Prostředí jako faktor rozvoje osobnosti. Sociální stratifikace a sociální vyloučení. Sociální deviace. 18. Speciální pedagogika dospělých Vymezení, obsah a funkce

Z390 Školní pedagogika - Masaryk Universit

Rigorózní Řízen

Burrhus Frederic Skinner (1904 - 1990) americký psycholog, autor, sociální filosof a vynálezce. V experimentální psychologii podporoval behaviorismus, kde se zabýval zejména operantním podmiňováním (učení na základě spontánních reakcí člověka). John Broadus Watson (1878 — 1958) americký psycholog, zakladatel behaviorismu Obsahuje poznatky obecné a sociální pedagogiky, Filosofie výchovy, pedagogiky volného času, multikulturní výchovy, ale i učivo z oblasti sociální psychologie, speciální pedagogiky a teorie funkční gramotnosti.Vychovatelství je atraktivním, ale náročným povoláním, jež klade na své představitele stále nové požadavky a. Studijní obor: UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Kód programu: N 7504 Platnost od akademického roku 2013/2014 PSYCHOLOGIE A PEDAGOGIKA S DIDAKTIKOU PSYCHOLOGIE A PEDAGOGIKY 1

PdF:SC4MK_IOP Integrující otázky pedagogiky - Informace o

16. Obecná pedagogika - Vysvětlete přínos pedagogiky pro sociální činnost, systém pedagogických disciplín, vztah pedagogiky k ostatním vědám, funkce pedagogiky, pedagogický výzkum a jeho metody - život a dílo J.A. Komenského 17. Vzdělávání a výchov Obsahuje poznatky obecné a sociální pedagogiky, filozofie výchovy, pedagogiky volného času, multikulturní výchovy, ale i učivo z oblasti sociální psychologie, speciální pedagogiky a teorie funkční gramotnosti. jež klade na své představitele stále nové požadavky a staví před ně nejrůznější výzvy. Zvládat je s.

Dějiny sociální pedagogiky - FF - MU - Studentino

Vychovatelství. Stanislav Bendl. Tato publikace provede studenty i ostatní čtenáře teoretickými základy oboru VYCHOVATELSTVÍ. Obsahuje poznatky obecné a sociální pedagogiky, filozofie výchovy, pedagogiky volného času, multikulturní výchovy, ale i učivo z... Více. 399 Kč Uplatnění sociálního pedagoga •U nás zatím nemá svoji vyhraněnou pozici •Podle Zákona o sociálních službách může sociální práci vykonávat absolvent oboru Sociální pedagogika •Podle zákona o pedagogických pracovnících profese -Asistent pedagoga -Pedagog volného času -Vychovatel - ne ústavní výchov Člověk v sociálních vztazích, sociální role a pozice Člověk ve sféře podnikání a obchodu - maturitní otázka ZSV Člověk ve společnosti, společenské skupiny, mláde Předmět pedagogiky, pedagogika a jiné vědy, struktura pedagogiky, význam pedagogiky (dotace 2/1) a. Aktuální otázky pedagogické teorie a praxe (zejména státní maturity, sociálně patologické jevy apod.) 5. Faktory rozvoje lidského jedince (dotace 2/1) a Sociální pedagogika-Zkoumá sociální vztahy v procesu výchovy a sociální kontexty výchovných jevů. Zabývá se výchovným Zabývá se výchovným působením na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny obyvatelstva a zaměřuje se též na pomoc např. rodinám s problémovým

Státní závěrečná zkouška pro navazující magisterské

Magisterské a bakalářské vzdělání. Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) poskytuje bakalářské a magisterské vysokoškolské vzdělání v oblasti služeb zaměřených zejména na hotelnictví, cestovní ruch a marketingové komunikace. Vyplň přihlášku a vychutnávej život na VŠH. Škola není jen o učení, ale i zábavě. Pedagogická fakulta Ostravská univerzita Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava. telefon: +420 597 092 524 +420 553 462 524 . e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898

Dějiny pedagogiky - Kasper Tomáš Knihy Grad

Katedra sociální pedagogiky Pdf MU, Brno, Czech Republic. 920 likes · 3 talking about this · 41 were here. Oficiální stránky Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Cílem publikace je představit vývoj a význam teorie a praxe vzdělávání dospělých a přiblížit vznik a rozvoj andragogické vědy v mezinárodním kontextu. Obsah je orientován jednak na teoretické poznatky z učení a vzdělávání dospělých, jednak na praktické aplikace do oblasti rozvoje a řízení lidí. Věnuje se také podnikovému (firemnímu) vzdělávání. Katedra sociální pedagogiky Pdf MU, Brno, Czech Republic. 924 likes · 1 talking about this · 41 were here. Oficiální stránky Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Vědecká monografie je vyústěním mnohaletého výzkumného zaměření autora. Podává analyticko-syntetický pohled na problematiku edukace sociálně vyloučených žáků v širším i v užším slova smyslu. Cíleně se zaměřuje na klíčové determinanty edukace tét

Historické aspekty vzniku a rozvoje sociální pedagogiky

Tato publikace provede studenty i ostatní čtenáře teoretickými základy oboru VYCHOVATELSTVÍ. Obsahuje poznatky obecné a sociální pedagogiky, Filosofie výchovy, pedagogiky volného času, multikulturní výchovy, ale i učivo z oblasti sociální psychologie, speciální pedagogiky a teorie funkční gramotnosti Olomoucká katedra zahájila svoji činnost v rámci katedry pedagogiky FF UP. Od roku 1969/70 bylo otevřeno studium (denní i dálkové) pedagogiky dospělých v kombinaci se sociologií ve dvou větvích (podniková pedagogika a sociální pedagogika). 1. 11. 1979 byla zřízena samostatná katedra výchovy a vzdělávání dospělých Tato publikace provede studenty i ostatní čtenáře teoretickými základy oboru VYCHOVATELSTVÍ. Obsahuje poznatky obecné a sociální pedagogiky, Filosofie výchovy, pedagogiky volného času, multikulturní výchovy, ale i učivo z oblasti sociální psychologie, speciální pedagogiky a teorie funkční gramotnosti. Vychovatelství je atraktivním, ale náročným povoláním, jež.

Počátky a vývoj výchovy a pedagogiky - pedagogika

Vysvětlete sedm kritérií sociálně-pedagogické práce, které uvádí M. Svoboda! V čem spočívá podstata koncepce sociálního prostoru? Jak můžeme tuto koncepci hodnotit? K otázkám 17-19: svoboda.pdf. Přibližte rozdíl mezi pravou a falešnou participací na základě osmistupňové Hartovy stupnice