Home

Všeobecná sestra bakalářské studium kombinované

Všeobecná sestra - prezenční i kombinované bakalářské studium Studium nabízí Fakulta. Dĺžka štúdia 3 roky, denní, bakalářské. Absolventi budou vysokoškolsky vzdělané všeobecné sestry, uplatnitelné ve všech typech zdravotnických i zdravotně-sociálních Všeobecná sestra - prezenční i kombinované bakalářské studium - www.studium-skoly.c Bakalářské studium Aplikovaná informatika Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi Aplikované strojírenství podmínky přijímacího řízení Cestovní ruch Finance a řízení Porodní asistentka Všeobecná sestra Zdravotně sociální pracovník

Všeobecná sestra - prezenční i kombinované bakalářské studiu

  1. Všeobecná sestra. Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky →. Rozbalit vše. Tento obor patří mezi tzv. regulované nelékařské profese a platí pro něj direktivy Evroé komise (77/452/EHS, 77/453/EHS z roku 1977, dále 81/1057/EHS z roku 1981,89/48/EEC z roku 1989, 92/51 EEC z roku 1992) a doporučení Evroé komise (XV/E/8301/4/94-DE z.
  2. Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra (dobíhající studium) Charakteristika studijního programu. Organizace kombinované formy studia. Přehled vyučovaných předmětů. Ukončení studia. Vydáno: 24
  3. ** Kombinovaná forma studia. Podmínkou pro přijetí do kombinované formy studia je u oboru Všeobecná sestra dokončené zdravotnické vzdělání a aktuální zdravotnická praxe a u oboru Zdravotnický záchranář dokončené středoškolské vzdělání
  4. Všeobecná sestra : 2.ročník: 3.ročník: Zdravotnický záchranář: 1.ročník: 2.ročník: 3.ročník: Bakalářské studium v kombinované formě studia; Porodní asistence: 1.ročník : Porodní asistentka : 2.ročník: 3.ročník: Všeobecné ošetřovatelství: 1.ročník : Všeobecná sestra : 2.ročník: 3.roční

Diplomovaná všeobecná sestra. DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ Vyšší odborné, titul DiS. ZAKONČENÍ STUDIA Absolutorium. DÉLKA STUDIA 3,5 roku (kombinované) PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Přijímací zkoušky se nekonají - probíhá pouze informativní schůzka s organizačními pokyny ke studiu. POČET OTEVÍRANÝCH TŘÍD 1 třída (30 studentů. Všechny formy Prezenční (15) Kombinované (11) Typ školy. Všechny školy Veřejné a státní (15) Soukromé (1) Všechna města Praha Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Kladno Liberec Olomouc Opava Ostrava Pardubice Plzeň Ústí nad Labem Zlín Všechny typy Bakalářské Magisterské navazující Doktorské Všechny formy Prezenční Kombinované Všechny školy. Studijní program: Ošetřovatelství (B5341) Typ studia: Bakalářské. Forma studia: Prezenční, Kombinované. Délka studia: 3. Zaměření: Lékařské . Náplň programu/oboru Studijní obor Všeobecná sestra poskytuje prakticky zaměřené bakalářské vzdělání pro následný výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Studijní obor je koncipován v souladu se Směrnicí Evroého parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací při poskytování služeb

Bakalářské studium - tříleté kombinované studium - Bc. Program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra. Tento obor připravuje absolventa pro výkon ošetřovatelské péče v profesi všeobecná sestra Přečtěte si rady a zkušenosti na téma kombinované studium všeobecná sestra. Názor na kombinované bakalářské studium oboru všeobecná sestra na UP v Tříleté bakalářské studium programu Všeobecné ošetřovatelství připravuje všestranně vzdělané nelékařské odborníky pro profesi Všeobecné sestry. Studium probíhá na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZČU v Plzni od akademického roku 2008/2009. Studium je realizováno v prezenční i kombinované formě. Absolvent programu najde uplatnění u všech poskytovatelů zdravotních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a péče a v privátní. Cílem studijního programu je získání profesní kvalifikace všeobecná sestra (všeobecný ošetřovatel) pro poskytování přímé péče o individuální potřeby jednotlivců, rodin a komunit. Absolvent získává způsobilost k výkonu profese všeobecná sestra (všeobecný ošetřovatel) s uplatněním v řadě oblastí ošetřovatelské péče a služeb v nemocniční, domácí i komunitní péči u pacientů/klientů v různém vývojovém období, s širokým spektrem.

Bakalářské studium - 1. ročník. Adiktologie (kombinovaná forma studia) Nutriční terapeut (kombinované studium) Všeobecná sestra (kombinovaná forma studia) Adiktologie (prezenční forma studia) Fyzioterapie (prezenční forma studia) Nutriční terapeut (prezenční forma studia) Navazující magisterské studium; VŠCHT; Volitelné předmět na stránce studia.edumenu.cz jsem našel Všeobecná sestra - prezenční i kombinované bakalářské studium https://studia.edumenu.cz/d-38470/vseobecna-sestra-prezencni-i-kombinovane-bakalarske-studium-olomouc Organizace studia. Tříletý studijní obor Všeobecná sestra v prezenční formě připravuje odborníky schopné samostatně poskytovat individuální péči a oporu jednotlivcům (zdravým, nemocným, handicapovaným i umírajícím), rodinám a komunitám v jejich geografickém a společenském prostředí, ve kterém žijí Absolvováním studijního oboru Všeobecná sestra získáte profesní kvalifikaci, která je předpokladem k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Naučíte se sami rozhodovat v oblasti ošetřovatelství

Téma bakalářské práce zdravotnictví - machyánová, erika

Kombinované studium Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům pracujícím na plný pracovní úvazek. Je organizována způsobem, který studentům umožňuje současně zvládnout pracovní i studijní povinnosti Studium je určeno absolventům středních škol. Jedná se o kvalifikační studium poskytující kvalifikaci všeobecné sestry. Univerzitní studium dává v dlouhodobějším výhledu předpoklady pro samostatnou práci a pro vedoucí funkce ve zdravotnictví. Po úspěšném zakončení studia je udělován titul Bc Bakalářské studium. denní kombinované studium (tříleté), externí studium (čtyřleté) • garant: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. Podmínky přijetí: ukončená SZŠ nebo VOŠZ, zdravotní způsobilost ke studiu. Absolventi oboru Diplomovaná všeobecná sestra na VOŠZ mohou absolvovat zkrácené studium Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obory: Všeobecná sestra Bakalářské studium studijního programu Ošetřovatelství v oboru Všeobecná sestra je tříleté a po jeho absolvování získají absolventi se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání. Absolventi studijního oboru Všeobecná sestra na základě vědomostí a dovedností z. Kombinované studium. Výuka probíhá ve výukových seminářích - max. 12 - 13 výukových dní/semestr, a to o víkendu (celý den) nebo konkrétní den v pracovním týdnu (v odpoledních hodinách a navečer). Student si na začátku semestru nezávazně zvolí, zda bude do výuky docházet o víkendu či ve všední den.

Studium Všeobecné sestry nabízí v prezenční i kombinované formě a přijímací zkoušky jsou test z biologie a z anglického jazyka. pro bakalářské studium Všeobecné sestry přijímací zkoušky zahrnují písemný test z biologie. Školné pro studijní obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka je 34 000,- za celý. Bakalářské studium - 1. ročník. Adiktologie (kombinovaná forma studia) Nutriční terapeut (kombinované studium) Všeobecná sestra (kombinovaná forma studia) Adiktologie (prezenční forma studia) Fyzioterapie (prezenční forma studia) Nutriční terapeut (prezenční forma studia) Navazující magisterské studium; VŠCHT; Volitelné. bakalářské studium Ošetřovatelství, obor všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě, výuka předmětu Klinická propedeutika, předmětu Ošetřovatelství v interních oborech a předmětu Ošetřovatelství v geriatri Za mě osobně tedy zejména s časovou náročností studia - pokud je člověk jen asistent a ne všeobecná sestra, tak má (alespoň na 2. LF UK) strašně moc praxe, jeden týden je každý den 7-15.30 praxe, druhý týden je po-st volno a čt a pá od rána do večera škola

VŠPJ Student Kombinované studium Všeobecná sestra

(bakalářské studijní obory/programy v prezenční formě studia: Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Fyzioterapie, Radiologická asistence, Ergoterapie, Pediatrické ošetřovatelství) 1. Děkan fakulty může bez vykonání přijímací zkoušky navrhnout na přijetí maximáln Studijní obor Všeobecná sestra Vám poskytne prakticky zaměřené bakalářské vzdělání pro následný výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Studijní obor je koncipován v souladu se Směrnicí Evroého parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací při poskytování služeb a dává Vám jako absolventovi oboru základní předpoklady k. Studijní obor: LF 5341R009 VS Všeobecná sestra. Forma studia: bakalářské kombinované. Tříleté bakalářské studium připraví absolventku/ta k výkonu profese všeobecná sestra pro novou koncepci ošetřovatelství v transformovaném systému zdravotní péče v souladu s doporučením pro země Evroé unie Studium všech oborů je prezenční formou, pouze obory Všeobecná sestra a Intenzívní péče je možné studovat v prezenční i v kombinované formě. Studijní programy a obory, které budou otevřeny v akademickém roce 2019/202 Fakulta zdravotnických studií vzdělává studenty v nelékařských zdravotnických bakalářských oborech Fyzioterapie, Ergoterapie, Všeobecná sestra a Porodní asistentka v prezenční formě. Zároveň lze zde studovat obor Všeobecná sestra v kombinované formě. Jednotlivé katedry se orientují na teoretickou, klinicky zdravotní a ošetřovatelskou problematiku realizovaných oborů

Všeobecná sestra - Katalog oborů S

Všeobecná sestra - kombinované. B01841 Mikrobiologie a imunologie, ZS - více informací získáte v SIS - odkaz zde . PREZENTACE - pro přístup je třeba být přihlášen v SIS k ověření autorizace. K otevření doporučujeme Adobe Acrobat Reader verzi 10 a novější Bakalářské studijní obory: Porodní asistentka (prezenční studium) Všeobecná sestra (prezenční i kombinované studium) Zdravotně sociální pracovník (prezenční i kombinované studium) Navazující magisterské programy: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (prezenční i kombinované studium

Bakalářský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor

*** všeobecná sestra *** Předměty pro PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ BAKALÁŘSKÉ studium. LÉKAŘSKÁ BIOFYZIKA. kolokvium. VÝZKUM V OŠETŘOVATELSVÍ A VE ZDRAVOTNICTV Kombinované studium. Základní informace o studijním oboru. Studijní plán a charakteristika studijních předmětů jsou ve studijním prostředí STAG. Okruhy ke státním závěrečným zkouškám . studiu Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy se hlásí absolventi bakalářských oborů Všeobecná sestra,.

Vysoká škola zdravotnická - Info o studi

• Studijní obor Všeobecná sestra (VS) forma studia - bakalářské prezenční jednooborové (VSP) - 58 - bakalářské kombinované (VSK) -90 • Studijní obor Intenzivní péče (IP) forma studia - magisterské navazující prezenční jednooborové (nMgr. IPP) - 38 - magisterské navazující kombinované jednooborové (nMgr. IPK) - 7 V případě kombinovaných forem studia, kde může docházet k tomu, že časový harmonogram výuky z organizačních důvodů neodpovídá období semestrů, studenti zapisují v rámci zápisu předmětů zimního semestru všechny předměty, které se jim k zápisu nabízí, tj. případně i předměty, které jsou ve studijním plánu. Studijní program v kostce. Láká Vás práce ve zdravotnictví a chcete se stát všeobecnou sestrou? Po absolvování bakalářského studia oboru všeobecná sestra na Ostravské univerzitě budete moci uplatnit a aplikovat rozsáhlé znalosti a dovednosti při řešení různorodých ošetřovatelských problémů v různých situacích Absolvent bakalářského studia v oboru radiologický asistent bude samostatným odborným pracovníkem všude tam, kde se vyžaduje užití ionizujícího záření, nukleární Radiologický asistent - prezenční i kombinované bakalářské studium, bakalářské studium - Olomouc, Česko - Edumenu.c Radiologický asistent Město Typ studia

Již třetím rokem si zvyšuji kvalifikaci bakalářským studiem kombinované formy oboru všeobecná sestra. Jsem registrovaná všeobecná sestra a vykonávám práci bez odborného dohledu. Se zaměstnavatelem nemám uzavřenou kvalifikační dohodu. Ráda bych se zeptala, zda je mé studium v souladu se zájmem zaměstnavatele (§ 231 ZP), či nikoli (zaměstnavatel sám po mně toto. V roce 2008 promují absolventky prezenční formy studia oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka. Zároveň také promují studentky kombinované formy. Bakalářské práce studentek obou forem studia obohacují studium; závěry jsou často prezentovány na stránkách časopisu a používají je při vystoupeních na konferencích a. Charakteristika: veřejná. Výuka v cizím jazyce: ano. Studium: bakalářské, magisterské. Studijní programy: Bakalářské: Ošetřovatelství - studijní obory: všeobecná sestra (prezenční a kombinovaná forma). Specializace ve zdravotnictví - studijní obory: adiktologie (i v kombinované formě), ergoterapie, fyzioterapie (prezenční forma Tříleté kombinované bakalářské studium je určeno pro absolventy středních a vyšších zdravotnických škol v oboru zdravotní sestra, všeobecná sestra, ženská sestra, dětská sestra, sestra pro intenzivní péči, setra pro psychiatrii, kteří pracují v oboru a jsou registrováni jako všeobecná sestra dle zákona č. 96 z. studiu v kombinované formě studia v řádném termínu, tj. do 31. 3. 2021; b) do 10. 5. 2021, nejpozději však do 10. 7. 2021, musí splnit všechny povinnosti dané studijním plánem kurzu CŽV. 2. PRO ÚSPĚŠNÉ ABSOLVENTY TESTU OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ Všeobecná sestra (bakalářské studium) 30 . 3. PRO ÚSPĚŠNÉ.

Studijní obor je koncipován v prezenční a kombinované formě studia. Hlavním cílem studia je připravit absolventy k samostatné vědecké činnosti, ke kultivaci vysoce odborně specializovaného vědění použitelného v nejrůznějších kontextech teoretického a praktického bádání v ošetřovatelství Vysoké školy a nabídka studijních programů. 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Bakalářské studijní programy a obory otevírané v akademickém roce 2012/2013. Ošetřovatelství (3leté studium v prezenční a v kombinované formě) - obor Všeobecná sestra. Specializace ve zdravotnictví (3leté studium v prezenční.

Porodní asistentka magisterské studium. Vysoké školy › Hledáte Porodní asistentka Olomouc Ostrava Pardubice Všechny typy Bakalářské Magisterské navazující Doktorské Všechny formy Prezenční Kombinované Všechny školy Veřejné a státní Specializace v porodní asistenci - Perioperační péče; Ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních

Bakalářské a magisterské studium: Fakulta zdravotnických

VŠPJ | Firmy, praxe, spolupráce | Spolupráce s VŠPJ

Diplomovaná všeobecná sestra - MILL

Studijní program: Diplomovaná všeobecná sestra (5341N) Forma studia: Denní, Kombinované Délka studia: 3, 3,5 Zaměření: Zdravotnické Náplň programu/oboru: Cílem vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra je připravit studenty k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohled 26.06.2019 9:00 hodin v učebně FZS9 pro bakalářské studijní obory Všeobecná sestra v prezenční a kombinované formě studia, 13:00 hodin v učebně FZS9 pro bakalářský studijní obor Zdravotnický záchranář. Zápis studentů do 1. ročníku z 2. kol Bakalářské studium - tříleté kombinované studium - Bc. Program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra. Tento obor připravuje absolventa pro výkon ošetřovatelské péče v profesi všeobecná sestra. Cílem vzdělání je získání teoretických vědomostí a praktických dovedností; je zaměřeno na základní poznatky z 7.9.2018 v 9:00 hodin v učebně F02 pro bakalářské studijní obory Všeobecná sestra v prezenční a kombinované formě studia, ve 13:00 hodin v učebně F02 pro bakalářský studijní obor Zdravotnický záchranář. Studentům nastupujícím do 1. ročníku studia na FZS provede předběžný zápis všech předmětů studijní.

Bakalářské studium Ošetřovatelství - Vysoké škol

Všeobecná sestra (5341R009) - VysokéŠkoly

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM: VŠEOBECNÁ SESTRA - forma kombinovaná Místo konání: Ústav ošetřovatelství, budova SZŠ, Ruská 91, Praha 10 Termíny konání Všeobecné ošetřovatelství - kombinované studium. Přehled praxí. Zimní semestr. Letní semestr. 1. ročník. Bloková semestrální praxe a její supervize 1 (O1KBX) Bloková semestralní praxe a její supervize 2 (O2BX) 2. ročník. Odborná bloková praxe 3 (V3KPX @Aliik píše: Pokud máš maturitu, tak ideálně bakalářské kombinované studium Všeobecná sestra, trvá 3 roky. Nabízí ho minimálně 5 fakult po celé republic

Vysoká škola polytechnická Jihlava - Vysoké školy

VŠPJ Všeobecná sestra Studiu

Bc. studium ošetřovatelství dálkově - všeobecná sestra. prosím o radu zkušenější. Chtěla bych dálkově studovat obor ošetřovatelství na VŠ v Pardubicích, obor všeobecná sestra. Chci se zeptat, jestli je tu někdo, kdo tento obor už studuje nebo studoval, jestli je reálné to při rodičovské dovolené zvládnout Při bakalářském studiu oboru všeobecná sestra jsou uznávány některé moduly VOŠ. Soukromá VOŠ filmová spol. s r. o. Písek, Lipová alej 2068, Písek Na obory VOŠ navazují bakalářské programy obraz, střih a zvuk v AV tvorbě, organizace a řízení výroby AV tvorby, audiovizuální tvorba a animovaná tvorba na soukromé. (05.11.2013 23:54:31, weixinka) Ahoj, Tvoje informace jsou mylné. Po absolvování VOŠ zdravotnické - všeobecná sestra si skutečně můžeš udělat zkrácené roční bakalářské studium

Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. telefon: +420 597 091 111 +420 553 461 111. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987 ID datové schránky: 37gj9f Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. v Praze 5 se již více než 10 let specializuje na bakalářské vysokoškolské studium zdravotnických nelékařských oborů. Absolventi získávají po obhájení bakalářské práce a složení státní závěrečné zkoušky titul Bakalář (Bc.)

Video: Studijní programy 2

Kombinované studium všeobecná sestra - Diskuze Omlazení

Otázka. Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda mohu přejít z VOŠ Všeobecná zdravotní sestra Havlíčkův Brod k vám na VOŠ Všeobecná zdravotní sestra kombinované studium a za jakých podmínek, zda mohu pouze přestoupit a nebo musím absolvovat celý přijímací proces. Děkuji Hučková Veronika. PhDr., PhD. Dagmar Sitná 2 Aplikovaná tělesná výchova - bakalářské kombinované Aplikované pohybové aktivity - bakalářské kombinované Myslíte, že je možnost se přihlásit jako bc. všeobecná sestra na tohle studium nebo je potřeba studovat další bc. fyzioterapeut + následně dva roky mgr.? Děkuji Vám za odpověď STUDIJNÍ PROGRAMY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020 Typ studia Studijní program (obor) Forma studia Doba studia PPP U/P Bakalářské studium Všeobecná sestra P 3 50 233/50 Všeobecná sestra K 3 30 93/30 Porodní asistentka P 3 30 174/30 Porodní asistentka K 3 10 9/7 Zdravotnický záchranář P 3 25 110/30 Fyzioterapie* P 3 30 524/3

Bakalářské studium - zcu

Otev. Všeobecná sestra Bakalářské studium Bc. KS 3 Čeština 40 210/34 31.12.2017 Otev. B6702 Mezinárodní teritoriální studia Bakalářské studium Bc. PS 3 30.6.2016 Otev. Středoevroá studia Bakalářské studium Bc. PS 3 Čeština 40 93/60 30.6.2016 Otev. B6731 Sociální politika a sociální práce Bakalářské studium Bc Své studenty připravíme pro plnění veškerých včetně nejvyšších diplomatických úkolů. Absolventi budou schopni působit jako diplomaté, konzulové, chargé dʽaffaires a velvyslanci na zastupitelských úřadech, zastávat vysoké diplomatické funkce v domácích i zahraničních institucích nebo se stát stálými představiteli v mezinárodních organizacích jako OSN, NATO. Všeobecná sestra kombinované formy studia, kteří souasně se studiem pracují v nemocniþním zařízení. Právě tento rozdíl v orientovanosti ve zdravotnické dokumentaci mezi jednotlivými formami studia byl cílem mé bakalářské práce. Doufám, že tato má práce přinese alespoň nějaké klady a bude pro někoh Nabídka studia. Další filtrování. Typ studia. Bakalářské. Magisterské. Navazující magisterské. Doktorské. Fakulta. Všechny fakulty Fakulta aplikovaných věd Fakulta designu a umění Fakulta ekonomická Fakulta elektrotechnická Fakulta filozofická Fakulta pedagogická Fakulta právnická Fakulta strojní Fakulta zdravotnických.

Typ studia Forma studia Přihláška od-do Délka studia (Studijní program) Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii: doktorské: kombinované: 05. 08. 2021 15. 09. 2021: 4 roky (Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii) Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii: doktorské. Studijní program: Ošetřovatelství Typ studia: bakalářský 3-letý Forma studia: kombinovaná Garant studijního programu: Organizační garant programu: Přijímací zkoušky: Standardizované testy společnosti SCIO - odborný test z biologie Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení Profil absolventa: Absolvent bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra.

Bakalářské programy Fakulta zdravotnických studi

K vykonávání profese sestry díky němu přestalo být potřeba kompletní vysokoškolské vzdělání, například tříleté bakalářské studium následující po střední škole, a objevila se rychlejší možnost - čtyři roky studia na střední zdravotnické škole a poté už jen jeden navazující rok na vyšší odborné škole Studium diplomovaná dětská sestra Diplomovaná dětská sestra - Střední zdravotnická škola a . Diplomovaná dětská sestra 53-41-N/5. - tříleté denní studium po střední škole zakončené absolutoriem Maximálně 35 studentů v ročníku Podmínky pro přijetí ke studiu ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou bodové ohodnocení na základě výsledků.

VŠPJ | Jediná veřejná vysoká škola v Kraji Vysočina

Kombinované studium 22 Bakalářské obory 22 Navazující magisterské obory 23 Magisterské nenavazující obory 23 Obory dle data odevzdání přihlášky 24 Prezenční studium 24 Kombinované studium 24 Studijní oddělení na fakultách 25 Všeobecná sestra 28.02.1 Studijní o. bor Všeobecná sestra. Tříleté prezenční a kombinované bakalářské studium je určeno pro absolventy středních škol s maturitou. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu Bakalář (Bc.). Úspěšné absolvování studijního oboru umožní vykonávat povolání v zemích EU Vysoká škola zdravotnická: Typ studia: Bc. Mgr