Home

Elektrochemie VŠCHT

Činnost pracovní skupiny je orientována zejména na aplikace elektrochemie v ochraně životního prostředí, mezi které patří vývoj alternativních zdrojů energie založených na vodíku, nebo úprava a čištění odpadních vod Elektrochemie. Elektrochemie studuje chemické a fyzikální procesy, které vyžadují převod náboje. Studuje reakce, které probíhají na rozhraní mezi vodičem elektronů (elektrody kovové, polovodičové nebo grafitové) a vodičem iontů (elektrolytem)

Technická elektrochemie - Ústav anorganické technologi

Elektrochemie - vscht

 1. Základy analýzy potravin Přednáška 5 Iontové vodivosti při nekonečném zředění ve vodných roztocích při 25°C Kation λ0 [S cm2 mol-1] Anion λ0 [S cm2 mol-1] H3O + 349,82 OH-198,0 K+ 73,52 F-55,4 NH4 + 73,4 Cl-76,34 Na+ 50,11 Br-78,14 Ag+ 61,92 I-76,8 1/2 Pb2+ 73 NO
 2. Nacházíte se: VŠCHT Praha - FCHI Opírá se především o poznatky fyzikální chemie, chemické fyziky a elektrochemie, ale také výsledky matematické statistiky, kvantové mechaniky, kvantové chemie, biochemie, organické a anorganické chemie a v posledních desetiletích i o poznatky z oblasti elektroniky, počítačové.
 3. funkce (zařazení): vedoucí ústavu místnost: A25a telefon: 220 444 019 e-mail: Karel.Bouzek@vscht.cz pracovní skupina: Technická elektrochemie Odborný životopis: 1991 obhajoba diplomová práce, Ústav anorganické technologie, Vysoká škola chemicko‑technologická v Praze (VŠCHT Praha) 1997 obhajoba disertační práce, VŠCHT Praha (Elektrochemická syntéza železanů

Předmět rozšiřuje znalosti získané v OACH I. Obsahem je symetrie víceatomových molekul a teorie molekulových orbitalů, vazba v koordinačních sloučeninách, teorie Lewisových kyselin a bází, vazba v pevných látkách, základy chemie pevných látek, chemická rovnováha, elektrochemie a vybrané postupy a syntézy z oblasti. Toto doporučení bylo schváleno Oborovou radou jako upřesnění požadavků ve Studijním řádu VŠCHT. Postup při vypracování disertační práce. Doporučení Centra Informačních služeb VŠCHT Praha. Oborová rada fyzikální chemi Analytická chemie. Skoog Douglas A., West Donald M., Holler F. James, Crouch Stanley R Anotace. Práce bude zaměřena na uspořádání plazmonických nanočástic a fluorescenčních nanočástic pomocí DNA origami. Kovové nanostruktury jsou schopné masivního zesílení optické odezvy, které jsou důsledkem kolektivních rezonancí elektromagnetických záření nazývaných plazmony Elektrochemie. SIS | literatura M403007: Odhadové metody pro fyzikálně-chemické vlastnosti látek a směsí M403008: Stavové chování a termodynamické vlastnosti tekutin. SIS. M403009: Laboratoř speciálních metod oboru fyzikální chemie I. SIS | návody M403010: Fázové rovnováhy a chování heterogenních soustav. SIS | literatura.

Předmět poskytuje základní informace z oboru farmakochemie, které by měly absolventům VŠCHT pomoci při zahájení profesionální kariéry ve farmaceutickém výzkumu a vývoji, ve výrobě či v distribuci léčiv. Úvodní přednášky jsou věnovány obecné farmakochemii (základní pojmy a definice, základní pojmy z farmakologie. Pokročilí funkční nanoroboti více informací → Pokročilé kompozitní materiály více informací → Nanomateriály a polovodiče více informací → Oxidové materiály na bázi oxidů přechodných kovů více informací → Materiály pro fotoniku více informací → Koordinační chemie více informací → Teoretická chemie více informací → Plazmové technologie a.

Předměty - student

Elektrochemie van Hove singularit v dvourozměrných krystalech Frank Otakar, Mgr. Ph.D. Anotace: Doktorand bude vyvíjet metodiku potřebnou ke zkoumání diskontinuit v hustotě elektronických stavů (tzv. van Hove singularit) v dvourozměrných krystalech a jejich heterostrukturách Anglický rejsřík pro kategorii elektrochemie (záznamů: 376) accumulator. activation overpotentia 2008 - 2014: VŠCHT Praha, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, vědecký pracovník 2007: Národní technické muzeum, Praha, Oddělení vysoušení zamražených archiválií 2002-2004: Chirana X-ray, a.s, Praha, provozní chemi Pomocí elektrochemie přeměňujeme alkoholy na nové sloučeniny. (VŠCHT Praha) studijní pobyt na University of York, Velká Británie (skupina prof. Smitha) Václav Havel (Masarykova univerzita Brno) studijní pobyt na Columbia University, New York, USA (skupina prof. Samese

Fakulta chemické technologie VŠCHT Prah

 1. Š,)+í kolo ChO kategorie C 2020/2021: Prak1& (á čá0 - Za!á+í Soutěžní číslo 3 Úloha 1 Pitva zinko-chloridového článku 20 bodů Zinko-chloridový článek stále patří k nejrozšířenějšímu typu primárních článků, a to i přes svoje nevýhody - nízko
 2. Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství. Home; Courses; FCHT; Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství; Course categories
 3. Náplní předmětu je prohloubení praktických znalostí a laboratorních návyků získaných v rámci předmětu Laboratoř fyzikální chemie I. Kurz je zaměřen na praktické pochopení základních principů fyzikální chemie, konkrétně z oblasti stavového chování plynů, termodynamiky roztoků, chemické kinetiky, fázových rovnováh, kalorimetrie a elektrochemie
 4. (1949), zaměstnán na Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha, na Ústavu chemie pevných látek, kde se věnuje aplikaci krystalografických metod ve farmaceutickém výzkumu, vývoji, výrobě a kontrole. Členem ČSCH je od roku 1972. V letech 1997-2012 a 2016-2020 působil jako šéfredaktor Chemických listů
 5. elektrochemie sklovin pro ukládání radioaktivního odpadu Aktualizováno: 29.1.2020 14:25, Autor: Jan Macháček A BUDOVA A Rektorát , oddělení komunikace , pedagogické oddělení , děkanát FCHT , centrum informačních služe
 6. Novák J.: Fyzikální chemie: bakalářský kurz.1. vyd. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2005. Str. 183. ISBN 80-7080-559-
 7. Elektrochemie se zabývá chováním iontů v roztoku a na fázovém rozhraní. Týká se to jak rovnovah v soustavě elektroda-elektrolyt, tak procesů v této soustavě, tj. při přenosu náboje z jedné fáze do druhé, kdy dochází ke změně nosiče náboje z elektronu na ion a naopak

Ústav fyzikální chemie J

Polyoxometaláty (POM) jsou známy jako anorganické sloučeniny, které nacházejí uplatnění v mnoha oblastech, jako např. analytické chemie, molekulární magnetismus, nanotechnologie, medicína, elektrochemie, fotochemie a katalýza Lenka Vatrsková s prací Forenzní elektrochemie nových psychoaktivních látek, jejíž práce částečně vznikala i na našem ústavu pod vedením doc. Šiškanové 2018 21. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie O cenu Karla Štulíka 2018 se uskutečnil 7 Nacházíte se: VŠCHT Praha - Technopark Kralupy → Oborové zaměřen vodíkové zkřehnutí, ochrana kovových kulturních památek, elektrochemie. Konzultační a expertní činnost. Výběr optimálního materiálového nebo konstrukčního řešení, návrh protikorozních opatření, expertíza příčin korozního poškození. Náplní předmětu jsou základní okruhy z obecné chemie - stavba atomu, periodicita vlastností, teorie chemické vazby, stereochemie molekul a základy chemické rovnováhy Fázové přeměny v kovech. Korozní inženýrství. Koroze materiálů pro restaurátory. Povrchové úpravy a konzervování kovů. Laboratoř Oboru Chemie materiálů pro automobilový průmysl. Materiály a technologie v automobilovém průmyslu. Biomateriály pro medicínské aplikace

Výzkum. Výzkumná činnost skupiny vyplývá z jejího zaměření na chemii heterocyklických sloučenin a jejich aplikaci v materiálové chemii, a na chemii léčiv a přírodních látek. Syntéza a reaktivita kondenzovaných heterocyklických sloučenin Vypracovali jsme metodiku syntéz benzokondenzovaných 1,4-diheteropentalenů a. Šedě jsou uvedeny společné předměty programu - stejné ve všech specializacích. 1. ročník: Zimní semestr: Společné předměty: Kód Název předmětu P/C/ Fakulta chemnické technologie (FCHT) je nejstarší součástí Vysoké školy chemicko-technologiecké v Praze (VŠCHT) a dodnes je to její početně největší fakulta, umístěná převážně v budově A VŠCHT.Zaměřuje se na studium chemie v bakalářském, magisterském studiu a doktorském studiu v chemických oborech a specializacích zaměřených na organickou, anorganickou. Z: Novák J. a kol., Fyzikální chemie I - bakalářský kurz, VŠCHT Praha, 2005, 8070805595 Z: Malijevský a kol., Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha.

Studijní informační systém - vscht

Zkušební okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky oboru Chemie a toxikologie životního prostředí Fyzikální chemie 1. Základní pojmy, termodynamický systém, termodynamický děj, stavové veličiny Lenka Karpíšková (PřF MUNI) - Elektrochemie. 18.00 Filip Svěrák (PřF a LF MUNI) - Kovy a biosystémy. Chemická olympiáda kategorie D. videozáznam část 1 18.00 David Král Lesný (VŠCHT) - Kvalitativní a kvantitativní analýza minerál.

Albert Regner (24. června 1905 Litomyšl - 2. února 1970 Praha) byl profesor chemie na VŠCHT a badatel v oblasti anorganické chemie a elektrochemie. Od roku 1934 do 1951 pracoval v technické laboratoři. Profesor VŠCHT v Praze od roku 1955; člen korespondent ČSAV od roku 1965; externí ředitel Ústavu anorganické chemie ČSAV Bc. Vatrsková Lenka, Ústav analytické chemie, VŠCHT. název práce: Forenzní elektrochemie nových psychoaktivních látek. 2. místo . Bc. Haššo Marek, Ústav analytickej chémie, Slovenská technická univerzita v Bratislave název práce: Miniaturizovaný elektrochemický senzor na stanovenie teobromínu v čokoládových výrobkoc

Difraktometrie - Ústav anorganické chemie VŠCHT Praha

Studium - Ústav analytické chemie - vscht

Po úspěšném ukončení předmětu se předpokládá, že posluchač se bude orientovat v problematice základních pojmů fyzikální chemie, jejich principech, vztazích a zákonitostech z oblasti složení a struktury látek, termodynamiky, reakční kinetiky, elektrochemie a koloidní chemie, jejich praktickém významu a bude také. Roztoky elektrolytů. Vodivost roztoků, rychlost a pohyblivost iontů. Základy teorie meziiontového působení. Elektrolýza, Faradayovy zákony. Elektrolytické a galvanické články, elektrody a jejich potenciály, elektromotorické napětí. Nernstova rovnice. Druhy elektrod a článků. Elektrochemie v praxi

Karel Bouzek - Ústav anorganické technologie - vscht

Je národní organizace evroé sítě Eurachem zaměřené na podporu kvality analytických měření a jejich metrologické návaznosti. Je organizací vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků oboru analytické chemie, sdružených ke společné činnosti, jejíž účelem je podílet se v České republice na systémových opatřeních vedoucích k zabezpečení jakosti. přesunuly do prostor VŠCHT Praha. 1. Její široký profesní záběr v oblasti vibrační práci v oblasti elektrochemie. NMR spektroskopií se Vladimír začal zabývat na Ústavu přístrojové techniky ČSAV v Brně, kam nastoupil v roce 1976 po absolvování základní. Přednášející: Barbora Drtinová, Jana Kittnerová, Michaela Škodová Cvičící: Petr Distler, Barbora Drtinová, Jana Kittnerová, Michaela Škodová Předmět zajišťuje: katedra jaderné chemie Anotace: Předmět Fyzikální chemie 2 se zaměřuje na problematiku termodynamiky roztoků, zejména elektrolytů •Základy elektrochemie. •Elektroanalytické metody. •Princip optických metod a atomová spektrometrie. •Molekulová spektrometrie a nespektrální metody. •Princip separačních metod. •Základy chromatografie a elektroforézy. Osnova cvičení: •Bezpečnost práce v laboratoři a základní laboratorní výpočty Elektrochemie- Transportní jevy v roztocích elektrolytů. Fyzikální chemie II [N403014] VŠCHT v Praze PDF (430.96 kB) 8. 11. 2008

S VŠCHT např. spolupracujeme na studiu rakovinotvornosti některých sloučenin, s pardubickou univerzitou jsme testovali nové látky pro nelineární optiku, s kolegy z UOCHB se zabýváme látkami vykazujícími efekt singletového štěpení pro zvýšení účinků solárních baterií apod, vysvětluje Ludvík Katedra analytické chemie a Katedra biochemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na veřejnou habilitační přednášku pana Mgr. Zbynka Hegera, Ph.D. (Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně) na téma Nanomateriály jako nástroj pro. Šálek Petr, Bc., Ústav analytické chemie, VŠCHT Nové SERS-aktivní kompozitní substráty na bázi TiO 2 @Ag nanočástic. Šišková Martina, Bc., Ústav chemie, Masarykova univerzita VŠCHT Forenzní elektrochemie nových psychoaktivních látek. Studijní předmět: Základy fyzikální chemie . Kód předmětu: 132ZFCH Název studijního předmětu: Základy fyzikální chemie Studijní program: Stavební. Cíl. Cílem předmětu Fyzikální chemie I. je poskytnutí základních vědomostí z chemické termodynamiky a elektrochemie tak, aby je bylo možné využít při řešení problémů v podmínkách laboratorní a průmyslové praxe. Zároveň budou získané znalosti sloužit jako základ pro studium dalších předmětů. Vymezení.

Studijní plány - Výukové a vzdělávací centrum VŠCHT Praha

Doporučené knihy Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry - tištěná verze z roku 2003, z terminálů v budově NTK též online (pro studenty a zaměstnance VŠCHT i přes vzdálený přístup). Jedná se o nejrozsáhlejší referenční dílo pro průmyslovou chemii, obsahuje články z oblastí anorganická a organická chemie, biochemie a biotechnologie, farmacie, polymery a. Pamětní medaile PřF UK se letos udělují poprvé, a to při příležitosti 60. výročí udělení Nobelovy ceny prof. Jaroslavu Heyrovskému. Ocenění převzala z rukou děkana fakulty prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. šestice chemiků, které spojují především důležité příspěvky k oboru elektrochemie

Doktorské studium - Ústav fyzikální chemie - vscht

Obory - Vydavatelství VŠCHT Prah

Pomocí elektrochemie přeměňujeme alkoholy na nové sloučeniny. Během studií na VŠCHT by se jako o mém vzoru dalo hovořit o mém vedoucím, kterým byl Dr. Tomáš Martinů. On měl skvělý přístup k vědě, měl cit na detail, velmi mu záleželo na tom, aby všechno dávalo smysl.. kategorie: elektrochemie: zkus vyhledat definici individual activity coefficient. individual particle analysis. induced. induced dipole. induction. a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické. Jedná se jednak o Cenu Metrohm za nejlepší (FCHT VŠCHT Praha), Nováček Michal (FCHT VŠCHT Praha), Nováková Kateřina (ÚFCH JH AV ČR Praha a FCHT Univerzita Pardubice), Pihíková Dominik VŠCHT Praha Ústav analytické chemie Technická 5, 166 28 Praha 6 Tel.: 220 444 062 pavel.zachar(zavináč)vscht.cz. Chemická fyzika . Chemická literatura a zpracování informací . Chemická termodynamika. Prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc. VŠCHT Ústav inženýrství pevných látek Technická 5, 166 28 Praha 6 Tel.: 220 445 15 Pavel Novák (VŠCHT-106) 24.09.2020: 2: Základy koroze kovů I: Základy korozních procesů Základní termodynamika (diagramy potenciál - pH). Základy elektrochemie (elektrolyt, elektrodové reakce, přepětí, anoda, katoda, polarizační křivky, rovnovážný a smíšený potenciál). Druhy korozního napadení

Předměty magisterského studia - Ústav fyzikální chemi

Syntéza léčiv Volitelné předměty 1. ročník: Zimní semestr: Kód: Název předmětu: P/C/L: Zakončení: Kredit Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vedoucí ústavu: prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc. www.vscht.cz www.usk.cz Ústav skla a keramiky byl založen v roce 1909 profesorem J. Burianem a dále rozvíjen profesorem R. Bártou, V. Šatavou, J. Staňkem a dalšími

01.01.2020 Nabídka práce na VŠCHT Praha Nabídka akademických, vedoucích a ostatních volných pozic. 30.7.2021 Kores Europe, a.r.o. Odborná pracovní stáž v závodě 29.07.2021 BMTO GROUP, a.s. Technolog vod Vysoká škola chemicko-technologická v Praze si letos v září připomíná 65 let své samostatné existence. V sobotu 23. září 2017 se v obou budovách školy i v blízkém okolí odehraje oslava tohoto významného výročí. VŠCHT Praha se za dobu své existence podařilo vychovat řadu špičkových vědců a výzkumníků.. Úvod do elektrochemie. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Úvod do elektrochemie. Podobné dokumenty. jan bukvic čištění a konzervace mincí. látky v kilogramech, jednotka kg/m3. V literatuře, zejména starší, se setkáme s ekvivalentními výrazy, jako např. specifická váha, měrná hmotnost apod., většinou. Kristýna Kantnerová - 2010-2011; stáž pod vedením doc. J.Ludvíka v Oddělení molekulární elektrochemie. Dnes dochází jkao bakalářka VŠCHT. SZŠ Ruská v Praze 10; Michaela Hrášková - stáž od roku 2011. Na své stáži v Oddělení biofyzikální chemie (skupina bioelektrochemie) se zabývala pod vedením Dr. T. Navrátila.

Studijní plány - Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT v Praz

 1. V oblasti elektrochemie se hovoří, kromě obecného základu, o elektrolytech, korozi a elektrochemických zdrojích proudu. Poslední část kurzu je věnována dějům na fázových rozhraních a disperzním systémům. [1] Novák a kol., Fyzikální chemie I a II, VŠCHT Praha, 1999 a 200
 2. Prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc., (*1950) vystudoval fyzikální chemii na PřF UK, působil v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského AV ČR. V roce 2004 přešel na VŠCHT, kde vybudoval unikátní laboratoř mikrovlnné a terahertzové spektroskopie. Zabývá se vysoce rozlišenou spektroskopií, kvantovou mechanikou.
 3. Společnost Metrohm Česká republika s.r.o. ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické vyhlašuje 10.ročník soutěže Cena Metrohm 2021. Přesné datum bude vyhlášeno v závislosti na vyvíjející se epidemiologické situaci, předpokládá se květen - červen 2021
 4. za rigorózní práci v oblasti elektrochemie. NMR spektroskopií se Vladimír začal zabývat na Ústavu přístrojové techniky ČSAV v Brně, kam nastoupil v roce 1976 po absolvování základní vojenské služby. Spolu s Pavlem Trškou a Milanem Hájkem z VŠCHT Praha se Vladimír věnuje využití spektroskopie ¹³C pro studium.
Titulní stránky - Ústav anorganické chemie VŠCHT Praha

Cena Metrohm 2021. 23. 6. 2021 9:00 - 23. 6. 2021 17:00. METROHM Česká republika ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie, Odbornou skupinou elektrochemie a Českou společností chemickou, Vás zveme na 10. ročník soutěže Cena Metrohm 2021 - slavnostní vyhlášení vítězů spojené se zajímavými přednáškami Martin Hovorka, VŠCHT-Praha, Fakulta chemické technologie: Axiálně chirální tridentátní ligandy založené na 3-substituovaných binaftolech a od nich odvozené komplexní hydridy hliníku. Blanka Králová, VŠCHT-Praha, Fakulta potrav. a biochem. technologie: Alfa-glukosidasy s perspektivou dignostických a therapeutických aplikací Evroá cena kvality v mobilitách Leonardo da Vinci pro SOU a U Horky nad Jizerou. Za organizaci a realizaci zahraničních stáží v rámci programu Evroé unie Leonardo da Vinci získalo SOU a U Horky nad Jizerou v kategorii počátečního odborného vzdělávání Evroou cenu kvality Součin rozpustnosti vscht. Součin rozpustnosti je rovnovážná konstanta disociace iodičnanu na ionty. Provedeme bilanci a vypočteme. U případu (b) lze zjednodušit výpočet tím, že koncentraci Pb 2+ lze proti koncentraci iodičnanu zanedbat Součin rozpustnosti Pb 3 (PO 4) 2 má při teplotě 25 °C hodnotu 1,5.10 −32 (standardní sta MOORE, Walter J. Fyzikální chemie. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. KELLÖ, Vojtech a Alexander TKÁČ. Fyzikálna chémia

08.03.2016 22:00:06 Elektronické učebnice MC se coby tahitská královna krásy právě živí s kolegyněmi na posledním zvonění. VŠCHT Praha. Univerzita Pardubice (organická chemie I, organická chemie II a další Provádí pokusy v oblastech chemické reakce, elektrochemie, stavového chování, termodynamiky, fázové rovnováhy, kinetiky a koloidní chemie. 220 444 269. Naplánovat trasu Trasa. Poslat poptávku Poptávka. Web ufch.vscht.cz. Ústav chemie pevných látek Fakulty chemické technologie rozvíjenými na fakultách VŠCHT Praha Materiál VŠCHT Fyzikální chemie I druhý zápočtový test - Primát . Fyzikální chemie je interdisciplinární obor chemie. Využívá poznatků a metod chemie, fyziky, elektrochemie a kvantové mechaniky pro zkoumání makroskopických vlastností látek na molekulární úrovni Nejnovější nabídky. Výpis nabídek Odborné zaměření: anorganická a analytická chemie (HPLC, FTIR, UV-VIS, elektrochemie), VŠCHT Praha - Katedra technologie vod a životního prostředí (1971) Jazyková škola v Karlových Varech - Všeobecná státní jazyková zkouška (1977) Vědecká hodnost CSc. Katedra technologie vody a životního prostředí VŠCHT Praha. Čestmír Černý (1927-2009), fyzikální chemie, rektor VŠCHT Otakar Červinka (1925-2002), organická chemie František Čůta (1898-1986), analytická chemi

Z naší laboratoře - Ústav anorganické chemie VŠCHT Praha

V naší laboratoři molekulární elektrochemie se setkáváme s nejrůznějšími látkami, které se vyvíjejí jako nadějné léky, katalyzátory, barviva, ekologické agrochemikálie či světlocitlivé látky. Po jejich syntéze býváme první, kteří elektrochemicky zkoumají jejich vlastnosti Obsahově breviář pokrývá (a místy překrývá) základní kurz fyzikální chemie tak, jak je přednášen na VŠCHT v Praze: stavové chování plynů, kapalin, pevných látek a jejich směsí, základy chemické termodynamiky, fázové rovnováhy, chemické rovnováhy, základy elektrochemie, chemické kinetiky a kinetiky. Fyzikální chemie všcht zkouška. Před VŠCHT jsem studovala gympl a základy matematiky, chemie a fyziky jsem měla docela dobrý, přesto Pokud máte VÁŽNĚ zájem o chemii, můžu VŠCHT jenom doporučit! Je to škola, kde se něco naučíte V prváku matematika, fyzika, v druháku fyzikální chemie, chemické inženýrství, analytická.

Předmět Chemie - Bc., Mgr. (ACT02E) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACT02E - Chemie - Bc., Mgr., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) Předmět je ekvivalentem v KFS pro: 17KBBCHM Přednášející: Miriam Hošková Cvičící: Iveta Horáčková (gar.), Miriam Hošková Předmět zajišťuje: katedra biomedicínské technik Cíle předmětu: Porozumění skupenským přeměnám a stavovému chování.Fyzikální interpretace axiomů fenomenologické termodynamiky. Aplikace rovnovážné termodynamiky - termochemie, fázové rovnováhy v jednosložkových a vícesložkových soustavách, chemická rovnováha, elektrochemie

Soupravy pro výuku chemie Bohuslav Dušek a Michaela Mačková VŠCHT Prah Přednášející: Petr Distler, Alois Motl (gar.) Cvičící: Petr Distler, Alois Motl (gar.) Předmět zajišťuje: katedra jaderné chemie Anotace: Chemie.

Základní obory ve fyzikální chemii jsou nauka o struktuře hmoty, chemická termodynamika, elektrochemie, chemická kinetika a koloidika Informace o firmě. Ústav fyzikální chemie Fakulty chemicko-inženýrské. ufch.vscht.cz. Hodnocení. Ohodnoťte firmu jako první. Ústav zajišťuje výuku v oblasti chemie pevných látek Přednáška, Cvičení. Kontaktní výuka - 39 hodin za semestr. Příprava na zkoušku [30-60] - 50 hodin za semestr. Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků [1-8] - 3 hodiny za semestr. Příprava na souhrnný test [10-40] - 10 hodin za semestr. Příprava na dílčí test [2-20] - 5 hodin za semestr. Předpoklady

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Video: Výzkum - Ústav anorganické chemie VŠCHT Prah

O nás :: Potraviny bez lepkuObory - Vydavatelství VŠCHT PrahaAktuality | Analytická chemie na MU

Seminář studentů ÚFCH JH, 12.-13.6. 2018, Praha , sál R. Brdičky v ÚFCH JH Seminar of Students JHI 2018, June 12-13, Prague, R. Brdička Hall in JHI 10:40-11:15 PŘESTÁVKA NA KÁVU A ZÁKUSEK (Coffee break) 11:15-11:25 Představení prezentujících z Odd. biofyzikální chemie (Mariana Amaro) Presentation of lecturers from the Dep. of Biophysical Chemistr VŠCHT Praha, 1997. (CS) Christian G.D.: Analytical chemistry. Wiley, 2003. (CS) Vláčil F. a kol.: Příklady z chemické a instrumentální analýzy. SNTL Praha, 1978; Informatorium Praha, 1991. (CS) Cílem předmětu je podat studentům přehled vybraných instrumentálních analytických metod z oblasti elektrochemie, spektrofotometrie. Základy fyzikální chemie Martin Dostál, 2010, 2013 (21.12.2010, 18.12.2013) Ústav procesní a zpracovatelské techniky České vysoké učení technické v Praz E-mail: studium.fchi@vscht.cz Školné Nahoru Poznámka ke školnému/poplatkům za studium : Poplatek za dobu studia delší než je standardní doba studia zvětšená o 1 rok 17 600 Kč za každých započatých 6 měsíců studia po dobu prvních 12 měsíců, další roky pak 35 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia