Home

Osová souměrnost kosodélník

Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na http://www.matyskova-matematika.cz/ Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F. Kosodélník osová souměrnost. kosodélník. 7. Urči souřadnice vrcholů trojúhelníku A´B´C´, který je osově souměrný s trojúhelníkem ABC podle osy procházející body E, F. a) b) c) Testové otázky - osová souměrnost Author: Petra Last modified by. Created Date: 6/13/2012 7:01:00 P Kosodélník (rovnoběžník) je čtyřúhelník, jehož protilehlé strany jsou rovnoběžné

Objevujte materiály. Sudá funkce; Lemma 04 - důkaz; osová souměrnost - motýl; Zakřivení obzoru na kameře; Příklad Osová souměrnost Stejnolehlost Středová souměrnost Shodná zobrazení Různostranný trojúhelník Rovnostranný trojúhelník Kosodélník Lichoběžník obecný Lichoběžník pravoúhlý Lichoběžník rovnoramenný Kruh Kružnice Kruhová úseč Kruhová výse

Rovnoběžníky (čtverec, kosočtverec, obdélník, kosodélník

 1. Osová souměrnost v rovině nebo prostoru s přímkou o jako osou (souměrnosti) je takové zobrazení, které zobrazuje prvky osy o na sebe samé a bod ležící mimo osu o s průmětem do osy o na bod ′, který se nachází na polopřímce opačné k ve stejné vzdálenosti od jako bod (tj. platí pro něj | | = | ′ |).. Útvar (ať již na přímce, v rovině nebo v prostoru.
 2. 9) Kosodélník, kosočtverec (2 úlohy) 10) Kruh, kružnice, sečna, tečna (2 úlohy) 11) Krychle (2 úlohy) 12) Kvádr (2 úlohy) 13) Pojmy v geometrii (2 úlohy) 14) Poznávání geometrických útvarů (1 úloha) UKÁZKA: Středová souměrnost . U následujících útvarů rozhodni, zda jsou či nejsou středově souměrné
 3. 1 1.6.7 Záv ěre čné rýsování Předpoklady: 010607 Pedagogická poznámka: Hodinu využíváme k opakování osové soum ěrnosti a také k po řádnému rýsování. Snažím se (žáci na to nejsou zvykl í), aby rýsovali tak, ja
 4. Osová souměrnost je dána přímkou o a přiřazuje každému bodu X mimo osu takový bod X', že přímka o je osou úsečky XX'.Jinými slovy: obraz má od osy stejnou vzdálenost jako původní bod a spojnice bodů je kolmá na osu. Osová souměrnost zachovává vzdálenosti i úhly, jde tedy o druh shodnosti
 5. osová souměrnost
 6. Osová souměrnost Osová souměrnost funguje jako zrcadlo. Máme-li předmět, který chceme zobrazit osovou sou-měrností podle dané osy, postupujeme tak, že z každého bodu předmětu (u geometrických obrazců stačí z význačných bodů, vrcholů) vedeme kolmici k ose souměrnosti. Této kolmici říkejme třeba přímka k

Kosodélník osová souměrnost, kosočtverec má dvě osy

Konstrukce množiny bodů dané vlastnosti: množiny, ze které je vidět úsečka pod zadaným úhlem. Nastavte si libovolný úhel posuvníkem a sledujte, jak se množina mění pro úhly, menší, větší nebo roven (speciální případ: Thaletova kružnice) 90 stupňům. Kostrukci můžete. Přehled učiva matematiky ZŠ Přehled učiva 6. - 9. ročníku základních škol 6. ročník Desetinné číslo Sčítání a odčítání desetinných čísel. Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným a desetinným číslem. Vlastnosti početních výkonů s desetinnými čísly. Řešení slovních úloh a úloh s více početními operacemi 1. Osová souměrnost. Osově souměrné útvary. [A] Co rozumíme pojmem . symetrie roviny? Uveďte příklady. Vysvětlete pojem . geometrické zobrazení. a ilustrujte ho konkrétním příkladem. Vyslovte definice . shodného zobrazení v . rovině a . podobného zobrazení v . rovině a tyto definice porovnejte Rovnoběžník, kosodélník, obsah a obvod, strany, úhly. 1) Zjednodušte výraz a výsledek ověřte dosazením a = 2: 2) Doplň chybějící číslo x: 3) Čtverec se stranou 1,4 má stejný obsah jako obdélník se šířkou 0,7.Vypočítej úhlopříčku obdélníku. 4) Na divadelní představení odešly 3/16 žáků ze školy, 8/25 ze.

Tento rys je obdobou rysů 2 a 3 z kapitoly Osová souměrnost. Tam lze nalézt další instrukce a poznámky použitelné i u tohoto rysu. Rys 2 - Obraz přímky. Máme dán bod S, přímku p a na ní bod X. Přímka p' je obrazem přímky p ve středové souměrnosti se středem S, podobně bod X' je obrazem bodu X Osová souměrnost a Geometrické zobrazení · Vidět víc » Geometrický útvar. Jehlan, koule a krychle v prostoru Geometrický útvar je souhrn geometrických objektů, nejčastěji bodů, přímek či rovin. Nový!!: Osová souměrnost a Geometrický útvar · Vidět víc » Hyperbola. Hyperbola jako kuželosečka

Kosodélník - GeoGebr

[Osová souměrnost] [Středová souměrnost] [Posunutá souměrnost] Úkol: Je dána přímka p a body A, B v téže polorovině s hraniční přímkou p. Najdete všechny body X ∈ p takové, že součet vzdáleností |AX| + |BX| je minimální Zadání práce na známky - pro 7. D i 7. E platí termín odevzdání do pondělí 23. 3. do 14:00 na mail petr.toman@campanus.cz ! - 1) konstrukce na str. 29/3B (tj. druhý sloupeček tabulky) - 2) odpovědi na 30/6 - kromě odpovědi ANO-NE po vás budu chtít i stručné odůvodnění PROČ = abych měl kontrolu, že jste látku. 1 1 ÚVOD Je společensky neakceptovatelné, aby se někdo chlubil neznalostí a ignorací literatury, ale je společensky přijatelné honosit se neznalostí vědy a hrdě přiznávat neschopnost v matematiky. (R. Dawkins) Takovýto pohled na matematiku dlouhodobě sdílí spoleþnost Osová souměrnost je sama sobě inverzním zobrazením - složením dvou osových souměrností se stejnou osou vzniká identita. Osová súmernosť s pevne danou osou je sama pre seba inverzným obrazom - zložením dvoch osových súmerností s rovnakou osou vzniká identita

Planimetrie - Student na prahu 21. stolet osová souměrnost - kosočtverec, kosodélník před konstrukcí zhotoví náčrtek, konstrukci popíše podle názoru pozná lichoběžník, porovná jeho vlastnosti s vlastnostmi známého rovnoběžníka rozliší pojem a vlastnosti kruhu, kružnic Osová souměrnost Zopakujte si definice pojmů: shodné zobrazení, samodružný bod, obraz geometrického útvaru v daném zobrazení, druhy shodných zobrazení v rovině a prostoru. je shodné zobrazení v rovině, které je určeno přímkou o - osou souměrnosti a které každému bodu X roviny přiřazuje jako obraz bod X´ podle. čtyřúhelník, rovnoběžník, čtverec, kosočtverec, obdélník, kosodélník, úhlopříčka, výška rovnoběžníku, středová a osová souměrnost, vepsaná a opsaná kružnice, vzorce pro obvody a obsahy rovnoběžníků, vnitřní úhly rovnoběžníků a jejich vlastnost Vypočítejte poloměr kružnice vepsané do kosočtverce.

b) Osová souměrnost je to takové zobrazení, které každému bodu X (vzor ) přiřazuje bod X´ ( obraz ) podle obrázku. Všechny úsečky XX´mají společnou osu o . Všechny body ležící na ose o jsou samodružné. c) Otočení je to geometrické zobrazení, které je určeno středem S a úhlem α. Bodu X je přiřazen obraz X´, tak. 1. Osová souměrnost je přímá shodnost. A N. 2. Absolutní hodnota záporného čísla je vždy číslo kladné. A N. 3. Zlomek je v základním tvaru, jestliže jsou v čitateli a . jmenovateli nesoudělná čísla. A N. 4. Nula patří mezi přirozená čísla. A N. 5. Obsah kosočtverce se rovná polovičnímu součinu délek jeho. Objem tělesa vyjadřuje kolik místa v prostoru těleso zaujímá. Můžeme si jej představit jako množství vody, které bychom potřebovali, kdybychom chtěli těleso napustit. Pro vyjádření objemu využíváme jednotky objemu.. Povrch tělesa je součet obsahů všech ploch, které těleso ohraničují. Můžeme si jej představit jako velikost barevného papíru, který.

 1. Čtyřúhelníky. názvosloví. rozdělení. úhly. úhlopříčky. osová souměrnost. středová souměrnost. výšky. obvod a obsah - vzorce. obvod a obsah - úloh Dána kružnice opsaná - Olbřímí konstrukce Součin komplexních čísel a jeho geometrický význam Krokování konstrukce Vepsaná, opsaná kružnice Sexta 20. 5
 2. Rovnoběžník: kosodélník, kosočtverec, obdélník, čtverec Lichoběžník Pravidelný šestiúhelník. SEKUNDA Úhly vedlejší, vrcholové, souhlasné, střídavé Úhly vnitřní a vnější trojúhelníku Osová souměrnost Středová souměrnost Podobnost útvar
 3. kosodélník, lichoběžník) měří velikosti úhlů, zjišťuje velikost úhlů souměrnost a posunutí, propedeuticky se analyzuje vlastnosti hranolu, jehlanu osová souměrnost středová souměrnost. analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy

Osová souměrnost. Slovní úlohy Rovinné útvary - přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, úhel Shodnost trojúhelníků Osová souměrnost OSV - Rozvoj schopností poznávání, Kosočtverec, kosodélník čtverec, kosodélník). Dalším důvodem byla zvědavost, zda uţ tyto hlavolamy některé školy vyuţívají. Domnívám se totiţ, ţe dokáţou rozvíjet mnoho oblastí a schopností dětí, a přesto je učitelé na školách neznají a do vyučování je nezařazují. M. Kubínová chápe pojem matematick St 21.4.2021 zopakovat: osová a středová souměrnost - postup zobrazení kontrola DÚ: GE - str. 40 / 3a GE - str. 41 / 5 GE - str. 44 / 1 GE - str. 44 / o Kosodélník o Pravidelné n-úhelníky . C Výpočty úhlů, délek, obvodů a obsahů o Deltoid Osová a středová souměrnost, posunutí C Odchylky a vzdálenosti - složitější úlohy Kombinované úlohy s využitím celé šíře tématu Osová souměrnost - shodnost geometrických útvarů - symetrie, osově souměrné útvary - konstrukce osové souměrnosti - střed úsečky, osa úhlu F - základní fyzikální veličiny Z - zeměpisná poloha, práce s atlasem (tabulky, grafy) Vv - (ne)souměrnost Př - souměrnost v přírodě OSV - Řešení problémů

Osová souměrnost - Wikipedi

Hrava_GEOM_2S

osová souměrnost středová souměrnost samodružné body Zdůvodňuje a využívá polohové kosodélník a kosočtverec konstrukce rovnoběžníku lichoběžník a jeho konstrukce Odhaduje a vypočítá obsah a obvod trojúhelníku, rovnoběžníku, lichoběžníku • Středová souměrnost, osová souměrnost, posunutí, otočení - shodná zobrazení • Středový a obvodový úhel • Obsahy a obvody rovinných obrazců 1. Shodnost prosté zobrazení v rovině nazýváme shodným zobrazením (shodnost), právě když pro každé dva body X, Y roviny a jejich obrazy X´, Y´ v tomto zobrazení platí přímá a nepřímá souměrnost osová souměrnost, středová souměrnost samodružný bod, vzor a obraz Výtvarná výchova, Biologie -, asymetrie 4.5 Celá čísla užívá pojmy celé číslo, kladné, záporné číslo, navzájem opačná čísla, počítá s celými čísly, zn Osová souměrnost - Procvičování online - Umíme matik kosodélník má Sestrojte rovnoběžník se stejným obsahem jako daný trojúhelník, je-li dán jeho vnitřní úhel. Skončil jsem na schodu číslo 6., cv.2- dle zadání, cv.3- již víme, cv.4- cv. zasahuje do geometrie i aritmetiky- kosočtverec, úhlopříčka, osa. Osová souměrnost a Geometrické zobrazení · Vidět víc » Geometrický útvar. Jehlan, koule a krychle v prostoru Geometrický útvar je souhrn geometrických objektů, nejčastěji bodů, přímek či rovin. Nový!!: Osová souměrnost a Geometrický útvar · Vidět víc » Hyperbola. Hyperbola jako kuželosečka

Shodná zobrazení . 4.1. Osová souměrnost: Opakování ze 6. ročníku - prezentace i příklady k procvičení najdete na tomto webu v sekci MATEMATIKA 6. ročník 4.2. Středová souměrnost: Prezentace seznamující s pojmem středová souměrnost, útvary souměrné podle středu, základní konstrukce ve středové souměrnosti Výstupy DIM I. 1. P oziční soustavy. 2. Desetinná čísla. 3. Dělitelnost . 4. Násobek, dělitel. 5. Zlomk osová a středová souměrnost trojúhelník (úhly, druhy trojúhelníků, výšky, těžnice, střední příčky, kružnice opsaná, vepsaná, konstrukce trojúhelníků) objem a povrch kvádru a krychle (jednotky, síť, úhlopříčky, výpočty) základy kombinatoriky; Racionální čísla zlomek, základní tvar zlomk

Osová souměrnost - Procvičování online - Umíme matik

Geogebra osová souměrnost 4 - YouTub

Komentáře . Transkript . MATEMATICKÉ POJM a/ osová souměrnost 1/ Jsou dány dvě různé přímky a kružnice . Sestrojte úsečku tak, aby , kde je střed úsečky . 2/ Sestrojte všechny trojúhelníky A, je -li dáno: a/ b/ 3/ Jsou dány přímky . Sestrojte všechny rovnostranné trojúhelníky , pro které platí

Geometrická zobrazení - karlin

 1. - Kosočtverec, kosodélník, rovnoběžník a lichoběžník - Pravidelný šestiúhelník a osmiúhelník - Kruh a kružnice, tětiva kružnice - Základní množiny bodů dané vlastnosti - Osa úsečky, osa úhlu - Thaletova kružnice - Středová a osová souměrnost - Shodnost a podobnost trojúhelníků - Trojúhelní
 2. Posunutá osová souměrnost - dána osou a vektorem, který je většinou rovnoběžný s osou - nepřímá shodnost - samodružné body nejsou žádné. Konstrukční úlohy využívající shodná zobrazení - zpravidla dva neznámé body. 1) určíme shodné zobrazení, které zobrazí (převede) jeden neznámý bod na druh
 3. Test 01: Co jsme se naučili v září (Součtové trojúhelníky, Výstaviště, Osová souměrnost, Tajná cesta ve čtvercové mříži), 08.10.2020 Test 02: Násobilkové obdélníky Pár tipů na procvičování ; Didaktický test obsahuje 23 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu
 4. is. Tentokrát osová souměrnost a dokreslování. V celé sérii více druhů
 5. Kosodélník osová souměrnost. Sphynx prodej s pp. Jak uvolnit pamet ram android. Nanolash. Broučci plyšák. N54b30. Windows 10 enable virtualisation. Paruky lollipopz. Superb laurin a klement 2018. Pokládka asfaltu praha. Barbie mattel cz. Creative hill college den otevřených dveří. Joga praha 6 dejvice. Ghetto původ slova.
 6. čtyřúhelník, rovnoběžník, čtverec, kosočtverec, obdélník, kosodélník, úhlopříčka, výška rovnoběžníku, středová a osová souměrnost, vepsaná a opsaná kružnice, vzorce pro obvody a obsahy rovnoběžníků, vnitřní úhly rovnoběžníků a jejich vlastnost
 7. Shodná zobrazení - osová a středová souměrnost, posunutí, otočení dovede použít věty o shodnosti trojúhelníků při sestrojení trojúhelníků, ve výpočtech i druhá a n-tá odmocnina 4.30 Rovnice a nerovnice řeší lineární a kvadratické rovnice, nerovnice a Euklidovy věty a Pythagorova věta) čtyřúhelníky.

Osová souměrnost je sama sobě inverzním zobrazením - složením dvou osových souměrností se stejnou osou vzniká identita. WikiMatrix Dva útvary, které vzniknou jeden z druhého otočením nebo zobrazením v osové souměrnosti (tj. zrcadlovým převrácením) nejsou považovány za různé Celá MATEMATIKA pro ŠKOLY s MULTILICENCÍ. POZOR VELMI DŮLEŽITÉ: Karty neslouží jen pro mobily a tablety, ale jejich obsah snadno přenesete a rovnou použijete i na veškeré další školní technice - interaktivní tabule, notebooky, PC, počítačové učebny, ale i televize a samozřejmě je uplatníte také v distančním vzdělávání a to na jakémkoli používaném systému Osová souměrnost - Procvičování online - Umíme matik . Čtverec má obsah 64 cm 2, obdélník pak 65 cm 2. Jak mohl tento rozdíl vzniknout? Vysvětlete! (ii) středová souměrnost podle počátku, (iii) středová souměrnost se středem v bodě [0,5]. Osová souměrnost. PŘEDNÁŠKA 4 Připomeneme, co je osová souměrnost, a seznámíme se s dalším typem shodnosti, se středovou souměrností. Pak přijde na řadu rozšiřování poznatků o čtyřúhelnících. Budou nás zajímat zvláště rovnoběžníky a lichoběžníky. V poslední části učebnice se zaměříme na hranoly, na jejich sítě, povrchy a objemy Nabízíme učebnici Matematika v pohodě 7 - Geometrie (pracovní sešit) od autora/ů Tomáš Mierva, Petra Nádvorníková, Jana Presová z nakladatelství Taktik. Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a víceletá gymnázia v souladu s RVP

Procvičování :: škol

 1. Poznává osovou souměrnost v reálném kontextu osová souměrnost Zapíše číselným výrazem slovní vyjádření inverzní operace Určí součet prvních členů aritmetické posloupnosti v reálném kontextu součet aritmetické posloupnosti PS/67 Sestrojí osově souměrné obrazce (čtverec, drak) ze zadaných údajů PS/6
 2. Osová souměrnost je dána osou souměrnosti, která dělí rovinu na dvě poloroviny •Důležité je si nejdřív zopakovat vzorce z geometrie, například formou pexesa, rozstříhají se kartičky a hledá se pár MATEMATIKA A GEOMETRIE 6.ročník CÍLOVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI: lichoběžník a jejich obsah Hranoly - objem a povrch . 8.
 3. Konstrukční úloha na videu 3 - osová souměrnost . Řeší polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím množin bodů dané vlastnosti, pomocí zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu; Řeší planimetrické problémy motivované praxí. Klasifikace rovinných útvarů, obvody a obsahy
 4. Osová souměrnost, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník. Středová souměrnost. načrtne a sestrojí kosočtverec, kosodélník a lichoběžník. Vlastnosti a rozdělení čtyřúhelníků. Konstrukce čtyřúhelníků
 5. Osová souměrnost - osa souměrnosti - osově souměrné útvary - konstrukce obrazu v osové souměrnosti - osa úsečky - osa úhlu. Objem a povrch krychle a kvádru kosodélník) - vlastnosti lichoběžníku - mnohoúhelníky - obvody čtyřúhelníku a mnohoúhelníků.

Geometrická zobrazen

Deltoid obsah Deltoid - Planimetri . Deltoid je geometrický útvar, čtyřúhelník, u kterého mají dvě dvojice vzájemně přiléhajících stran stejnou velikost. Vlastnosti: Deltoid má dvě úhlopříčky různé velikosti. Úhlopříčky deltoidu jsou na sebe kolmé a jedna z úhlopříček je druhou úhlopříčkou půlena Deltoid Různoběžník, který má dvě dvojice stejně. Osová souměrnost - pracovní list 1) Vyber osově souměrné útvary, načrtni osy souměrnosti: 2) Když se žáci ptali nové paní učitelky, odkud pochází, načrtla následující obrázek. Ve kterém městě paní učitelka žila? 3) Vybarvi čtverečky tak, aby obrázek byl osově souměrný: ð shodná zobrazení: osová a středová souměrnost, posunutí, otočení podobná zobrazení; stejnolehlost konstrukční úlohy řešené pomocí shodných a podobných zobrazení 6.2 Funkce načrtne grafy elementárních funkcí (v základním i posunutém tvaru) a určí jejich vlastnosti; formuluje a zdůvodňuje vlastnost Osová souměrnost Otočení. P Parabola Parametrické vyjádření přímky v prostoru Parametrické vyjádření přímky v rovině Parametrické vyjádření roviny Periodická funkce Permutace bez opakování Permutace s opakováním Plný úhel Počet procent Početní operace s limitami Početní operace se zlomky Podíl komplexních číse 1. Osová souměrnost je přímá shodnost. A N 2. Absolutní hodnota záporného čísla je vždy číslo kladné. A N 3. Zlomek je v základním tvaru, jestliže jsou v čitateli a jmenovateli nesoudělná čísla. A N 4. Nula patří mezi přirozená čísla. A N 5. Obsah kosočtverce se rovná polovičnímu součinu délek jeho.

Množina bodů dané vlastnosti (úsečka, úhel) - GeoGebr

 1. Konstrukce obrazců v osové souměrnosti Osová souměrnost je shodné zobrazení. Osová souměrnost je dána osou souměrnosti, která dělí rovinu na dvě poloroviny. Odpovídající si body leží na kolmici k ose souměrnosti v opačných polorovinách a ve stejné vzdálenosti od osy
 2. 8. Středová souměrnost 9. Rovnoběžník 10. Trojúhelník a lichoběžník 11. Hranoly Kritéria hodnocení: váha 2: 2 písemné práce na procenta váha 1: ostatní písemné práce, zkoušení, samostatné práce v hodině, DÚ (za 4 DÚ jedna známka do eŽK) Humanitní výchova - 7. ročník. 1
 3. i) Euklidovy věty j) shodná zobrazení k) osová souměrnost l) středová souměrnost m) otáčení n) posunutí o) podobná zobrazení - stejnolehlost 10) Funkce a) pojem funkce b) definiční obor c) vlastnosti funkcí d) lineární funkce e) kvadratická funkce f) mocninné funkce s přirozeným a celým exponent

Matematika ZŠ skolaposkole

Sčítání a odčítání s porovnávání úseček . Měření délky. Rýsování rovnoběžek a kolmic. Osová souměrnost Závislosti, vztahy a práce s daty provádí a zapisuje jednoduchá pozorování. vyhledává, vybírá, třídí a porovnává dat Součet čtverců úhlopříček obdélníku se rovná součtu čtverců jeho stran Ve videolekci najdeš videa s těmito témami: osová souměrnost. zobrazení v osové souměrnosti. útvary osově souměrné Poradna škola, matematika. Spočítáme cokoliv, pokud si s něcím nevíte rady. Poradíme vám v naší poradně. Zeptejte se! Strana 20

Přiřaď popis konstrukce k obrázku 1 2 nebo 3. U obrázku popiš vrcholy a strany a barevně vyznač, co znáš. Očísluj popis konstrukce. Obr. vlastní 14 bodů. SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ: Title: VY_32_INOVACE_09_Pracovní list-úhel,trojúhel.,osová souměrnost_02 Sestrojit pravidelný šestiúhelník a osmiúhelník Osová souměrnost Určit, zda jsou dané útvary shodné Znát vlastnosti krychle a kvádru - hrany, stěny, stěnové a tělesové úhlopříčky Narýsovat síť krychle a kvádru Vypočítat povrch krychle S = 6 . a .a, povrch kvádru S = 2 Osová souměrnost zachovává vzdálenosti i úhly, jde tedy o druh shodnosti Úlohy k přemýšlení 2 - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová 2011/2012 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, hrudim, Dr. Peška 76 To ale znamená, že pětiúhelník je pravidelný 1. Osová souměrnost Doplň rámečky a načrtni druhy čar. Druhy čar podle podle tenké 2 a) Narýsuj kružnici k (S; r = 1,5 cm). b) Zvol libovolný bod A, který leží na kružnici k. c) Narýsuj polopřímku AS. d) Průsečík kružnice k a polopřímky AS označ B. e) Narýsuj přímku XY, která je kolmá na polopřímku AB

Rovnoběžník příklady příklady na rovnoběžník počet

Contrast; Default contrast; Night contrast; Black and White contrast; Black and Yellow contrast; Yellow and Black contrast; Layout; Fixed layout; Wide layou Uč se zábavně a efektivně! Vytvoř si vlastní hru, kterou pak sdílej s ostatními nebo si zahraj stovky úloh z předmětů, co se učí ve školy i dalších, na které škola zapomíná

Středová souměrnost - cuni

Planimetrie, rovinné útvary: Trojúhelník - Čtverec - Obdélník - Kružnice a kruh Rovnoběžník, Kosodélník - Lichoběžník - Kosočtverec - Pravidelný pětiúhelník - Pravidelný šestiúhelník Vzorečky (obvody, obsahy, atp. Prémiový úkol č. 2: Libovolný trojúhelník ABC je svými středními příčkami rozdělen na 4. MATEMATIKA 9 12.4. - 16.4.2021 4 n-BOKÝ HRANOL− 2 shodné podstavy tvaru n-úhelníku vzdálenost podstav = výška − plášť tvořen n obdélníky (PODLE TOHO, KOLIK VRCHOLŮ MÁ PODSTAVA, TOLIK OBDÉLNÍKŮ TVOŘÍ PLÁŠŤ · osová souměrnost · středová souměrnost · shodné útvary · kosočtverec, kosodélník · lichoběžník, jeho vlastnosti · deltoid · obvod a obsah rovnoběžníku, lichoběžníku a mnohoúhelníku · konstrukce rovnoběžníku a lichoběžník

Fotbal hry poki — fotbalové hry: skvělá fotbalová utkání

Základní škola Meteorologická, třídy Amos a Montessori, přípravná třída, kurzy češtiny pro cizince, kurz pro získání základního vzdělání, družina, jídelna Jaká je množina všech samodružných bodů osové souměrnosti O(o)., Vyjmenujte všechny přímky, které jsou v osové souměrnosti samodružné., Určete počet os, podle kterých je osově souměrný pravidelný n-úhelník., Jak se nazývá útvar, který vznikne sjednocením různostranného pravoúhlého trojúhelníku s jeho obrazem v osové souměrnosti podle své přepony · shodná zobrazení: osová a středová souměrnost, posunutí, otočení · podobná zobrazení: stejnolehlost · konstrukční úlohy řešené pomocí shodných a podobných zobrazen 14.11.2018 - Explore Pavlína Karlová's board Osová souměrnost on Pinterest. See more ideas about matematika, učení, škola

Osová souměrnost Trojúhelník- druhy,úhly trojúhelníku, výšky, těžnice, těžiště, kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku OSV - Osobnostní rozvoj - Kreativita - odhad a určení např. ceny nákupu EV -- Lidské aktivity a problémy životního prostředí - aritmetický průměr - sběr. OSV - Osobnostní rozvo 1 Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online PRACOVNÍ SEŠIT 6. tematický ok.. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Předmět: MATEMATIKA 7. Dílčí výstupy. Učivo Průřezová témata Poznámky. Mezipředm. vztah kosodélník a kosočtverec konstrukce rovnoběžníků Osová souměrnost: shodné útvary sestrojení obrazu útvaru v osové souměrnosti osově souměrné útvary osa úsečky, osa úhlu 3. písemná práce zpětný projektor a soubor transparentů Osová a středová souměrnost SADA VY_32_INOVACE_M4 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Danou Tkadlecovou a PaedDr. Lenkou Těžkou

Osová souměrnost. Zobrazení v osové souměrnosti Osová souměrnost je typ geometrického zobrazení. Nový!!: Deltoid a Osová souměrnost · Vidět víc » Rovnoběžky. Rovnoběžky jsou v matematice dvě přímky ležící v téže rovině, které se v Euklidovské geometrii nikde neprotínají. Nový!!: Deltoid a Rovnoběžky · Vidět. 4. MATEMATIKA. Název vyuč. předmětu: Matematika (M) Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikac Školní vzdělávací program Inspirace a poznání v souvislostech Gymnázium a SOŠ Rokycany Matematika Matematika Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Matematika se vyučuje v prvních dvou letech studia a na tento přednět se navazuje v předmětech buď Mathematics: Analysis and.