Home

Jednotka KTJ

Význam zkratky KTJ/g z kategorie Měrné jednotky. Na zkratky.cz v kategorii Měrné jednotky jsou aktuálně významy 43 zkrate Bakteriologické ukazatele Počty jednotlivých typů bakterií se udávají v jednotkách KTJ (kolonie tvořící jednotky). Jednotka KTJ je uváděna v určitém vyšetřovaném objemu vody Počítání bakterií - tajemná jednotka KTJ. Po odběru určitého množství vody je v laboratoři vzorek zahuštěný pomocí centrifugy a potom nanesený na živnou agarovou půdu v Petriho misce. Druhý den se na agaru objeví kopečky o velikosti přibližně 0,3 cm. Každý kopeček je potomstvem jediné bakterie, která se neustále. 27 kolonie tvořící jednotka KTJ; kolonie tvořící partikule KTP. jednotlivá mikrobiální buňka nebo agregát buněk, shluk spor nebo část mycelia, které po kultivaci na vhodném pevném živném médiu tvoří jedinou koloni

KTJ/g - Význam zkratky, obor Měrné jednotky ZKRATKY

jednotka. 42. 51. KTJ 100 ml vzorku koliformních bakterií. 0. 0. KTJ/100 ml vzorku Escherichia coli. 35. 36. KTJ/ml m ikroorganismů kultivovaných při 22°C. 25. 27. KTJ/ml mikroorganismů kultivovaných při 36° jednotka KTJ/ml KTJ/ml jednotka NM NM metoda SOP-M06 (CSN EN ISO 6222) SOP-M06 (CSN EN ISO 6222) metoda SOP-CH28 (TNV 757340) limit, typ 20 (MH) 200 (MH) limit, typ porov. s limitem vyhovuje vyhovuje porov. s limitem Výsledky zkoušek se týkají pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty. Bez písemného Hodnota Jednotka KTJ/m1 KTJ/ml mikrobiologické vyšetFenf Použitá metoda *Limit TYP Ne max.2x102 max.20 A sop pz 908.01 (CSN EN ISO 6222) (1) A sop pz 908.02 EN ISO 6222) (1) Uptesneni SOP P Z 200: Eást A - vody , výluhy, ëást B - pevné vzorky, odpady, Eåst C - potraviny, biologický materiál, Cást D - ovzduší (emise, imise

Jednotka KTJ/ml Hodnota 1 Zkuseb. metoda CSN EN ISO 6222 Nejist.-Limit, hodn. max. 40 Typ Mm. DH Vyhov Chemicke ukazatele Ukazatel PH Konduktivita Chlor volny Amonne ionty Dusitany Dusicnany Barva vody Zakal vody Pach Chut' Celkovy org. vazany uhlik (TOO Teplota Zelezo celk. (Fe) Manaan (Mn) Jednotka Neurcena mS/m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Pt zF. jednotka KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml 6 Ledárenská 71 132 7 parametr N-NH 4 + N-NO 3-P-PO 4 3 CHSK cr TOC jednotka mg.l-1mg.l mg.l-1 mg.l-1mg.l 6 Ledárenská 0,038 0,20 0,094 24,9 14,4 Třídy čistot Jednotka KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/ml KTJ/ml Intestinální enterokok Escherichia coli koliformní bakterie Ott kolonií Fi 220C Ott kolonií 360C Metody v sloupci Akr.: Vysvëtlivky a zkratky: <-pod mezí stanovitelnosti použité metody, SOP - standardní operatní postup, Akr. - akreditac Jednotka KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/ml KTJ/ml Protokol é. 7995/2020 *Limit max. O max.0 max.200 max.40 TYP Escherichia coli koliformní bakterie oë kolonií Fi 220 oé kolonií Fi 36 AZL 1393 * Limit Vyhláška 252/2004 Sb. ve znëní pozdëjších predpisù - pFíloha E. 1 Poznámka k odbëru . Upresnéní SO Jednotka KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/m1 KTJ/ml jedinci/ml jedinci/ml V V V V V V Neiistota MH NIMH NMH DH DH 1).2) MH MH MH 20% 20% 25% 25% 25% Výsledek rozboru vyhovuje ve všech sledovaných ukazatelích vyhl. MZd ve znéní pozd.piedpisû. Odbér vzorku provedený zkušební laboratori je dokumentován v Protokolu o odbëru

Jednotka KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/ml KTJ/ml <-pod mezí stanovitelnosti použité metody, SOP - standardní operatni postup, Akr. - akreditace 7.1.3 - Zdrav.ústav se sídlem v IJstí nad Labem, S - subdodávka, Z- provedl zákazník - provozovate Jednotka Jednotka m m m m S/m ZF n Jednotka KTJ,'100 ml KTJ/100 ml Ne istota Ne'istota 12% 10% 10% 20% 10% 15% 10% Ne istota Limit max. 03m Watelná ateln 6.5 _ 95 MH MH MH prac. 2/4 Akr. Akr. Akr. Métení na místé odbéru v terénu Ukazatel chemická TOC Hodnota 012 Watelná ti'ateln 76 šetFení Hodnota 05 17 001 0 081 08 05 001 181 <20 02. Jednotka *Limit max. 0 30 Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetFení Hodnota 10 10 Jednotka KTJ/I OOml KTJ/100ml KTJ/ml KTJ/ml *Limit max. O max. O max. 2,x102 max. 40 TYP Vyhláška 252/2004 Sb. ve znèní pozdèjších pFedpisû - pFíloha C. Kvalita vody nevyhověla v ukazateli E.Coli a koliformní bakterie. Nález mi kroorganismů kultivovaných při 22°C a mikroorganismů kultivovaných při 36°C podobný nižší než v červnu 2021, ale přítomnost těchto mikroorganismů se mění v závislosti na průtoku vody a povětrnostních podmínkách.. Vodu nedoporučujeme používat jako pitnou Jednotka šetFení Jednotka mg/l m Il mS/m ZF n Akr. Akr. Akr. mikrobiolo ická šetiení U kazatel Clostridium erfrin Escherichia coli koliformní bakterie abioseston oöeto anismú živéo anism oö kolonií 220 Ott kolonií 36 c Hodnota 24 15 Jednotka KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml 'edinci/ml edinci/ml KTJ/ml KTWml Metody v sloupci Akr.

Jednotka KTJ/IOO ml KTJ/IOO ml KTJ/ml KTJ/ml Jednotka mg/l mg/l pt mg/l mg/l mg/l rnS/m stupeñ ZF(n) mg/l Nejistota Nejistota 50/0 ± 20/0 Metoda poöetní poöetní poëetni potetni Metoda fotometrie fotometrie kap. elektr. fotornetrie titrace elektrO senzorika nefelometrie ICP-MS elektro Ukazatel Escherichia coli Koliformni bakteri ukazatel hliník vápník hoiéík vápník a hoiéík (tvrdost celková ) výsledek 52,8 21,6 výsledek výsledek o 0 0 výsledek 0,09 0,34 <0, Jednotka KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/ml KT <-pod mezí stanovitelnosti použité metody, SOP - standardní operatní postup, Akr. - akreditace 7-13 - Zdrav.ústav se sídlem v Ústí nad Labem, S - subdodávka, Z- provedl zákazník - provozovate KTJ - kolonii tvořící jednotka při použití metody stanovení ČSN EN ISO 9308-1. MPN - nejpravděpodobnější počet bakterií při použití metody stanovení ČSN EN ISO 9308-2. NMH - nejvyšší mezní hodnota. MH - mezní hodnota Použité zkratky: KTJ - kolonie tvořící jednotka. NMH - nejvyšší mezní hodnota. MH - mezní hodnota. DH - doporučená hodnota (§ 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpis

KTJ - kolonie tvořící jednotka NMH - nejvyšší mezní hodnota MH - mezní hodnota DH - doporučená hodnota (§ 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jednotka Jednotka KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml jedinci/ml jedinci/ml KTJ/ml KTJ/ml Jednotka mg/l mg/l Pt mg/l Ostr Limit- 0 30 MS 001 MS MS 0,05 0 05 Metoda sop HK 008.01 Metoda sop HK 915.01 SOP HK 900 sop HK 900 SOP HK 916 sop HK 916.02 sop HK 916.02 sop HK 908 sop HK 908 Metoda SOP HK 070 sop HK 004 sop HK 307 sop HK 070 SOP HK 070 p 2 p 2 2 Přehled limitů látek u rozboru vody. Pro lepší přehlednost jsme se rozhodli pro naše zákazníky vypracovat přehled limitních látek u rozboru vody. Vycházíme z hygienických požadavků na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody. Ty jsou uvedené v platné vyhlášce č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu

Koliformní bakterie – v čem spočívá nebezpečí jejich

mikroskopický obraz - živé jedinci/ml 0 NMH organismy ----- Vysvětlivky: 1) KTJ = kolonie tvořící jednotka 2) NMH = nejvyšší mezní hodnota 3) MH = mezní hodnota 4) Uvedená MH platí pouze pro výrobek, analyzovaný do 12 hodin po naplnění, během nichž musí být voda udržována při teplotě 4 +/- 1 st. C. Balená přírodní. Jednotka KTJ/ KTJ/ KTJ/ KTJ/ KTJ/ v 25 Celkov' oëet mikroor anismå E.coli Koa ulázo ozitivní staf lokok Kvasink Salmonella 0b - mikroorganismy neprokázány Pfi zalití 1 ml Fedëní 10-1 vzorku Od - mikroorganismy neprokázány pii roztëru O, I ml Fedëní 10-1 vzorku Výsledky chemického vyšetFení 627 0 033 01 0 030 019 018 031 0 54 1 2

Co znamenají parametry? rozboryonline

Jednotka KTJ/100ml KTJ/100m1 KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/1ml m m m m m m m m S/m PROTOKOL C. Limit max. 0 max. 0 max. O max. 10 max. 200 max. 40 max. 0 50 max. 0 0050 max. 0 010 max. 20 max. 0 010 max. 1 0 max. 10 max. 50 max. 0 50 max. 1 5 max. 0 20 max. 3,0 max. 0 30 max. 100 max. 0 050 max. 5 0000 max. 125 max. 0,050 max. 0 050 5835/2014 NMH NMH MH M Parametr Jednotka Výsledek Limitní Zdroj LH4) Metoda V/N5) hodnota3) Kvasinky KTJ/100 cm2 <1x101 - - ČSN 560100 čl. 145-Plísně KTJ/100 cm2 <1x101 - - ČSN ISO 18593-Listeria monocytogenes KTJ/100 cm2 <5x101 - - ČSN EN ISO 11290-2-Celkový počet mikroorganismů - KTJ/100 cm2 1,9x102 - - ČSN EN ISO 4833-stěr

ukazatel jednotka I. třída II. třída Si biosestonu <1,2 <2,2 Psychrofilníbakterie KTJ/1ml <500 <1000 Koliformní bakterie KTJ/1ml <1 <10 Fekální koliformní bakterie KTJ/1ml <0,2 <2 Enterokoky KTJ/1ml <0,1 <1 your name your caption here Požadavky na kvalitu povrchové vody pro vodárenské účely -chemie • Vodárenské toky a. Jednotka m Il Jednotka KTJ/100m' KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/ml KTJ/ml Ne istota 10% chemická mikrobiolo Ident. zkoušk SOP 003 ëást A SOP 003 èástA Ident. zkoušk sop 906 sop 900 sop 900 SOP 908 sop 908 Prac. prac. Akr. Akr. Akr. Akr. max. max. Ne'istota max. max. max. max. max. O KTJ/100ml NMH O KTJ/100ml NMH O KTJ/100ml MH 500 KTJ/ml DH 100.

Jednotka KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/I OOml KTJ/1ml KTJ/1ml m m m m m mS/m PROTOKOL C. Limit max. O max. O max. 0 max. 10 max. 200 max. 40 max. 0 50 max. 0 0050 max. 0 010 max. 20 max. 0 010 max. 1 0 max. 10 max. 50 max. 0 50 max. 1 5 max. 0 20 max. 3 0 max. 0 30 max. 100 max. 0 050 max. 5,0000 max. 125 max. 0 050 max. 0 050 5836/2014 NMH NMH MH MH NM jednotka mS/m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/ml KTJ/ml Limit 252/2004 Sb. 6-9.5 125 0.5 3 100 50 0.5 250 0 0 200 40 ST-1 6.9 54.3 0.260 <1.0 21.3 84.2 <0.5 45.6 0 2 290 49 ST-1 140 p. do 5 cm hloubka - hladina -. Stanovení Výsledek Limit* Jednotka E. coli 0 0 KTJ/100ml Fe 0,060 0,2 mg/l Mn 0,0008 0,05 mg/l TOC 2,5 5 mg/l abioseston <1 10 % amonné ionty <0,060 0,5 mg/l barva <5 20 mg/l Pt chlor vol. na místě <0,05 0,3 mg/l chuť (lab) přijatelná přijatelná - dusitany <0,040 0,5 mg/l. Jednotka Hodnota KTJ/IOO ml KTJ/ml KTJ/IOO ml KTJ/ml Neurtená mS/m m Il 104 0 07 BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Zkušební laboratoñ C. 1012, akreditovanå CIA PROTOKOL O ZKOUSCE E. 3719/13 537 01 Chrudim, Píštovy 820 List: 2/3 FRA Ukazatel pH ve vodách otenciometrick P04 s ektrofotometrick Pot kolonií 220C RL, NL 1050C BIOANALYTIKA CZ, s.r.o Jednotka KTJ/lOOml KTJ/lOOm1 KTJ/lOOm1 'edinci/ml edinci/ml KTJ/lml KTJ/1ml m Pt rnS/m ZFn Limit max. 0 max. 0 max. 0 max. 10 max. 50 max. O max. 200 max. 20 max. 0 50 max. 20 max. 50 max. 0 50 max. 0 20 max. 3 0 max. 125 max. 0 050 65-95 max. 5 max. 0 20 T limitu MH MH MH MH NMH MH MH MH MH Mikrosko obraz - celk. OCet Mikrosko ick obraz.

Jednotka KTJ/ml KTJ/ml KTJ/100ml KTJ/100ml jedinci/ml jedinci/ml mg PMI mS/m ZFn (NTU) mg/l mg/l pi. 1 Vyhodnoceni Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Název vzorku Lipence, OÚ, K obci vyhl. 252/2004 - Limit (min.) 6.5 Limit (max.) 200 40 50 20 125 9.5 12 0. Jednotka KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/ml KTJ/ml *Limit max.() max.0 max.0 max.200 max. 40 TYP Použitá metoda SOP OV 906 SOP OV 900 SOP OV 900 SOP OV 908 SOP OV 908 intestinální enterokok Escherichia coli koliformní bakterie ov kolonií Fi 22 oc oè kolonií Fi 360 Jednotka KTJ/lOOml KTJ/I OOml KTJ/ml KTJ/ml *Limit max. O max. O max. 2xl 02 max. 20 TYP * Limit - zdroj pro provedení interpretace Jednotka *Limit max. 0 30 Výsledky zkoušení - chemické vyšetFení Hodnota 050 030 08 02 002 0 200 0 009 40 2 0 005 0 051 0 001 8 24 050 27 áéáí č 5 áé Strana: 3 Č šč 0/20 Ukazatel jednotka limit ** hodnota nejistota ší Clostridium p. KTJ/100ml 0 0 říč fluoranten µ 0,10 0,0090 15% S čČ benzo(b)fluoranten µ 0,02 <0,0010 S čČ benzo(k)fluoranten µ 0,02 <0,0010 S čČ benzo(g,h,i)perylen µ 0,02 <0,0010 S čČ indeno(1,2,3cd)pyren µ 0,02 <0,0010 S čČ suma PAU µ 0,10 0,0000 S čČ benzo(a)pyren µ 0,010 <0.

Jednotka KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml . edinci/ml edinci/ml KTJ/ml KTJ/ml Jednotka NMH NMH MH MH MH MH MH MH NMH NMH MH NMH NMH MH NMH NMH NMH MH MH MH MH NMH MH NMH MH NMH MH NMH NMH NMH MH NMH MH NMH Limit 10 50 200 40 Limit 05 10 20 10 500 0 500 15 02 min. 10 03 100 50 MH 125 005 005 1000 20 10 M Stanovení Výsledek Limit* Jednotka E. coli 0 0 KTJ/100ml Fe 0,065 0,2 mg/l Mn <0,0006 0,05 mg/l TOC 1,7 5 mg/l abioseston <1 10 % amonné ionty <0,060 0,5 mg/l barva <5 20 mg/l Pt chlor vol. na místě <0,05 0,3 mg/l chuť (lab) přijatelná přijatelná - dusitany <0,040 0,5 mg/l dusičnany 16 50 mg/

Koliformní bakterie - v čem spočívá nebezpečí jejich

Jednotka KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/ml KTJ/ml <-pod mezí stanovitelnosti použité metody, SOP - standardní operaöní postup, Akr. - akreditace ZÚ - Zdrav.ústav se sídlem v 13stí nad Labem, S - subdodávka, Z- provedl zákazník - provozovate Jednotka KTJ/IOO ml KTJ/ml KTJ/IOO ml KTJ/ml SOP - SOP - SOP - SOP - 311B 306 311B 306 Výsledek 75 0,05 16,2 18,2 0 46 Wateln Watelná 0,051 0 00068 200 40 Limit. hodnota 65-9,5 125 50 100 20 500 005 Typ limitu MH MH MH NMH NMH MH MH MH MH MH MH filtrú Poét kolonií Fi 360C Chemický rozbor Parametr NM 15% 900

Jednotka KTJ/100ml KTJ/I OOml KTJ/lOOml edinci/ml edinci/ml KTJ/ml KTJ/ml *Limit max. 0 max.() max. 0 max. 5 max.50 max.() max.200 max.40 TYP Použitá metoda SOP OV 906 SOP OV 900 SOP OV 900 SOP OV 916 SOP OV 916 SOP OV 916 SOP OV 908 SOP OV 908 * Limit (zdroj pro vydání výroku o shodë), nejistota mëFení se do hodnocení nezahrnuje Jednotka KTJ/lOOml KTJ/lOOml KTJ/ml KTJ/ml Jednotka m I Pt m Il mS/m ZF n NMH MH MH MH MH MH MH NMH NIMH MH MH MH MH MH MH MH Limit 200 40 Limit 05 20 500 0 500 03 MH 125 MH 65-95 0.2 8 00 - 12 Parametr Escherichia coli Koliformní bakterie Kult. mikroor anism isi 22 oc Kult. mikroor anism Fi 36 oc F zikálnö-chemické a or anole Paramet Jednotka KTJ/100mI KTJ/100mI KTJ/ml KTJ/ml anole tické ukazatele Limit O NMH 0 40 200 Limit DH Identifikace zkoušk sop ±.8/2013/lll CSN EN 27888 sop t.4/2013/lll (CSN ISO 7393-2, návod firmy MERCK, HACH LANGE, Hanna Instruments sop 5/2013/111 ( CSN EN 1622, TNV75 7340 sop é.5/2013/lll ( CSN EN 1622. TNV75 7340 sop t-7/2013/11 CSN 75 734

Jednotka KTJ1100ml KTJ/ml KTJ/ml KTJ/100ml KTJ/100ml jedinci/ml jedinci/ml mgPt/I mS/m ZFn (NTU) mg/l mg/l mg/l mg/l pr. 1 Vyhodnocení Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje plati jako mezní hodnota 200 KTJ/ml. Pro náhradni zásobování, pro vodu dodávanou ve vzdušných, vodnich a pozemních. Vzduchotechnická jednotka Weishaupt slouží k přivád ění vzduchu do prostoru lakovny s filtrací TZL vyúst ěními (anemostaty) a regenerací. P řívodní vzduch je dále nep římo předeh říván pomocí ho řáku na zemní plyn o tepelném výkonu 550 kW t. Tato jednotka má vlastní výduch spalin do ovzduší Jednotka KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml .edinci/ml .edinci/ml KTJ/ml KTJ/ml Poznámka k analýze Metody v sloupci Akr.: Vysvétlivky a zkratky: Mikroskopický obraz: nález živých bezbarvých biöíkovcù Abioseston - anorganické amorfní öástice neuréeného pùvodu. A - akreditovaná zkoušk Jednotka KTJ/100ml KTJ/lOOml KTJ/100ml KTJ/1ml KTJ/lml - zkouška provedená na pracovišti I , Mánesova 41/6, Öeské Budêjovice - zkouška provedená na pracovišti 2, ÕOV Õeské Budéjovice, Hrdèjovice 598 - zkouška provedená na pracovišti 3, Mostníkovská 255, Beroun - zkouška provedená na pracovišti 4, K Májovu 152, Chrudj

KTJ - kolonii tvoñíc( jednotka MPN - nejpravdépodobnéjší poöet bakterií pti použitf metody stanovenf CSN EN ISO 9308-2 stupeñ 0, I, 2 - ptijatelný, stupeñ 3, 4, 5 - nepFijatelný Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených piedmëtú. Bez písemného souhlasu laboratore se nesmí protokol reprodukovat jinak neŽ cetý Tesis sobre el tema Kolonie tvořící jednotka (KTJ) Siga este enlace para ver otros tipos de publicaciones sobre el tema: Kolonie tvořící jednotka (KTJ) . Crea una cita precisa en los estilos APA, MLA, Chicago, Harvard y otro

Jednotka Jednotka mS/m Jednotka KTJ/IOO ml KTJ/IOO ml KTJ/m1 KTJ/rnl Méiení na místè odbéru v terénu Ukazatel chlor voln chut ach te Iota vzorku V -sledk zkoušek - chemická oc mikrobiolo Hod nota 011 atelná ateln 78 120 šetFení Hodnota 05 08 0 20 02 ická šettení Hodnota Ne istota Ne istota 15% Ne'istota Limit max. 03m IM Protokol o zkoušce Zakázka : PR2104928 Datum vystavení : 27.1.2021 Zákazník : FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o. Kontakt: Jan Dostál Kontakt : Zákaznický servis Adresa : Adresa: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Ceská Republika Provozovna Dubá Nedamovská 251 471 41 Dubá Česká republik Diplomová práce se zabývá vztahem mezi systémy vzduchotechniky a kvalitou interního mikroklimatu budov. Práce se stručně zabývá jednotlivými složkami formulujícími vnitřní mikroklima Jednotka KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml edinci/ml edinci/ml KTJ/ml KTJ/ml Jednotka /l Pt NMH NMH MH MH MH MH MH MH MH NMH NMH MH NMH NMH NMH MH NMH NMH NMH MH MH MH MH NMH MH NMH MH NMH MH NMH NMH NMH MH NMH MH Limit 10 50 200 40 Limit 05 10 20 10 500 0 500 15 02 min. 10 03 IOO 50 MH 125 005 005 1000 20 10 MH 05 65- Parametr Intestinální enterok

Jednotka KTJ/ml KTJ/IOO ml KTJ/IOO ml KTJ/ml Neuröená e mS/m m Il m Il ('42rr Hodnota Císlo Nejistota 6 86 89 0 0 64 05 22 23 15% 10% BIOANALYTIKA CZ s.r.o., zkušební laboratoF E. 1012, akreditovaná CIA PROTOKOL O ZKOUšCE ö. 3029/11 Výsledek rozboru 537 01 Chrudim, Píštovy 820 Ukazatel POW kolonií Fi 220 Enterokok Živé or anis Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota Limit š Prac. Akr. áí 0 KTJ/100 ml max. 0 KTJ/100 ml NMH SOP 906 P10 A Escherichia coli 0 KTJ/100 ml max. 0 KTJ/100 ml NMH SOP 900 P10 A í 0 KTJ/100 ml max. 0 KTJ/100 ml MH SOP 900 P10 A abioseston <1 % max. 5 % MH SOP 916.01 P10 A čů 0 jedinci/ml max. 50 jedinci/ml MH SOP 916.02 P10 Jednotka KTJ/100 ml KTJ/IOO ml 'edinci/ml 'edinci/ml KTJ/ml KTJ/ml e. istota 1-7 0-6 Ve stanovených a hodnocenýçh ukazatelích nebylo ziišténo prekroöení závazných limitních hodnot (typ MH a NMH). DoporuCené hodnoty (typ DH) a mezní hodnoty MH* neisou predmétem hodnoçení Hodnota Jednotka NM Zkušební metoda SOP 27/2015 SOP 34/2018 SOP 34/2018 SOP 31/2015 Akr. A, Limit 8-12 91 5% NMI* NIvlH hovu.e hovu-e KTJ/100ml KTJ/lOOml KTJ/lOOmI Limit (zdroj pro hodnocení): Vyhláška MZd ¿.252/2004 Sb., pFíloha ë.l v platném znéní Piehled zkušebních metod: sop 27/2015 75 7342) sop (ÖSN EN ISO 7899-2

ČSN ISO 6107-2 - kolonie tvořící jednotka KTJ; kolonie

 1. **KTJ - kolonii tvořící jednotka v okamžiku výroby. Výživové údaje příchuť slaný arašídový karamel: Počet dávek v balení: 88 x 25 g. 100 g. 25 g (1 dávka)* Energetická hodnota. 1.530 kJ / 361 kcal. 383 kJ / 90 kcal Tuky. 1,5 g <0,5 g Z toho nasycené mastné kyseliny. 0,6 g. 0,1
 2. Jednotka pg/l mg/l pg/l mg/l Pt pg/l pg/l mg/l pg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l pg/l pg/l mS/m mg/l ug/l pg/l ugll mg/l mg/l pg/l ugll mg/l mmol/l ZF(n) mg/l pg/l vg/l pg/l Ne.istota 15% 15% 10% 10% 5% 10% 15% 20% 10% 15% 10% 10% 20% Protokol o zkoušce t. 102769/2020 11.122020 Limit max. pg/l NMH max. 0,50 mg/l M
 3. Zjištěná hodnota: 1000KTJ/100ml, doporučený hygienický limit: 100KTJ/100ml (KTJ = kolonie tvořící jednotka). Současně bylo zjištěno, že vzorek teplé vody na výstupu z výměníku vyhověl doporučené hodnotě ukazatele
 4. Protokol o zkoušce Zakázka : FP2116875 Datum vystavení : 12.7.2021 Zákazník : Kyosun s.r.o. Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o. Kontakt: Petr Patočka Kontakt : F&P Zákaznický servis Adresa : Adresa: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika Trmická 836/1 190 00 Praha 9 Česká republika E-mail : info@matchatea.cz E-mail: czsupport.food@alsglobal.co
 5. Jednotka KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/ml KTJ/ml jedinci/ml jedinci/ml mS/m mg/l stu stu m /lPt ZFt mg/l mg/l mg/l mg/l V sledek Neüstota Hodnocení ovu.e hovu.e vyhovuje vyhovuje vyhovuje whovuje vyhovuje whovuje ovu.e whovuje ovu.e ovu.e ovu.e ovu.e ovu.e whovuje ovu.e vyhovuje ovu.e vyhovuje vyhovuje Identifikace zkou
 6. Pokud u zásobované oblasti nelze pro malý počet vzorků určit, zda se jedná o abnormální změnu, platí jako mezní hodnota 200 KTJ/ml. 7. Pro náhradní zásobování, pro vodu dodávanou ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích a pro vodu z malých nedezinfikovaných zdrojů, produkujících méně než 5

Jednotka KTJ/100m1 KTJ/100ml KTJ/m1 KTJ/ml Výsledek rozboru vyhovuje ve všech sledovaných ukazatelích vyhl. MZd ë.252/2004Sb. ve znéní pozd.pyedpisü. Odbër vzorku provedený zkušební laboratoií je dokumentován v Protokolu o odbëru. Výsledky zkoušek na všech listech Protokolu o zkouškách se týkají pouze zkoušeného vzorku Jednotka KTJ / 250 ml KTJ / 250 ml KTJ / 250 ml KTJ / 250 ml KTJ/ ml KTJ / -ml KTJ/ 50 ml jedinci/ 1 ml jedinci 1 ml Metoda Limit 20 Pozn. Pozn. RL 235- Typ limitu NMH NMH NMH MH MH MH MH MH Parametr Escherichia coli Koliformní bakterie Enterokoky Pseudomonas aeruginosa Poöet kolonií 22 oc Poöet kolonií 36 oc SiFiöitany RSSA Ukazatel Jednotka Limit Typ limitu Vysv ětlivky 8 po čty kolonií p ři 22 oC KTJ/ml Bez abnormálních zm ěn MH 6 KTJ/ml 200 DH 7 9 po čty kolonií p ři 36 oC KTJ/ml Bez abnormálních zm ěn MH 8 KTJ/ml 40 DH 9 MH = mezní hodnota; DH = doporu čená hodnota Vysv ětlivky: 6 Jednotka KTJ/100m1 KTJ/lOOml KTJ/ml KTJ/m1 Výsledek rozboru nevyhovuje vyhl. MZd é.252/2004Sb. ve znéní pozdèjších predpisû v následujících ukazatelích: Reakce vody (pH) Odbér vzorku provedený zkušební laboratoií je dokumentován v Protokolu o odbéru

Jednotka KTJ IOOml KTJ IOOml KTJ/ml KTJ/ml Výsledek rozboru vyhovuje ve všech sledovaných ukazatelích vyhl. MZd è.252/2004Sb. ve znèní pozd.piedpisú. Odbèr vzorku provedený zkušebni laboratofí je dokumentován v Protokolu o odbèru. Výsledky zkoušek na všech listech Protokolu o zkouškách se týkají pouze zkoušeného vzorku KTJ - kolonie tvoYící jednotka ZL - zkušební laborator Místo provedení zkoušky (pracovištë) : (3) - 3 - Budëjovice (L.B.Schneidera 32, 370 21 Ceské Budëjovice ), tel. 387 712 250, e-mail.: zucb@zucb.cz Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorkú. Bez písemného souhlasu laboratoFe se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý Jednotka KTJ/IOO ml KTJ/ml KTJ/IOO ml KTJ/ml Jednotka Neurtená m /l Pt zF n Hodnota Hodnota 69 0 49 Fiateln Fiatelná 130 01 max. max. max. max. o 200 o 40 MH MH Typ lim. MH NMH MH MH MH Vyho ano ano ano ano ano ano ano Limit. hodn. SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - IOA 24 55 09 A 05 05 01 101 65 Jednotka KTJ/100m1 KTJ/100m1 KTJ/m1 KTJ/m1 Výsledek rozboru vyhovuje ve všech sledovaných ukazatelích vyhl. MZd ë.252/2004Sb. ve znëní pozd.pyedpisü. Odbër vzorku provedený zkušební laboratoYí je dokumentován v Protokolu o odbëru. Výsledky zkoušek na všech listech Protokolu o zkouškách se týkají pouze zkoušeného vzorku

Jednotka KTJ/IOO ml KTJ/IOO ml jedinci/ml edinci/ml KTJ/ml KTJ/ml 1 _9 Vzorek v hodnocených ukazatelích nevyhovuje piíslušné legislativè. Vzorek piekraëuje limit podle platné legislativy v téchto ukazatelích š Jednotka ý Limit š Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 (NMH) čČ í KTJ/100ml 0 0 (MH) čČ číř° KTJ/ml 0 40 (DH) čČ číř° KTJ/ml 1 200 (DH) čČ áíéé š Jednotka ý Nejistota Limit í š ěří Konduktivita mS/m 49,4 ± 125 (MH) vyhovuje čá Scientific) ý mg/l 0,11 ± 0,30 (MH) vyhovuje čČ * á Teplota vody ° 13,5 ± 8 - 12.

Bakteriologické ukazatele pitné vody labtech

Jednotka KTJ/g KTJ/ max max 1000 1000 A - akreditovaná zkouška <-pod mezí stanovitelnosti použité metody, SOP - standardní operatní postup, Akr. - nelze posoudit shodu s limitem vzhledem k hodnoté v pásmu nejistoty méfení ZÚ-Zdrav.ústav se sídlem v Usti nad Labem, S - subdodávka akreditac Jednotka KTJ/ml KTJ/IOO ml KTJ/ml Jednotka Neuröená mS/m mg/l m Il Pt mg/l Hodnota 27 Hodnota 47 02 26 3 128 1 86 nateln ' ïatelná 2,24 128 0 048 0 076 max. 200 max. 0 max. 40 MH Limit. hodn. Typ lim. Vyhov SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - 10B 12 A 03 A 23 26 55 09 A 05 05 79 01 101 101 65.

KTJ - kolonie tvořící jednotka * - bez abnormálních změn, tj. naměřená hodnota do 200 KTJ/ml ** - bez abnormálních změn, tj. naměřená hodnota do 40 KTJ/ml. Author: Lucie Vavřičková Created Date Jednotka KTJ/ml KTJ/IOO ml KTJ/ml Jednotka Neuröená rnS/m mg/l m Il Pt zF t mg/l m Ill Hodnota Hodnota 63 39 007 601 12 Wateln Yfatelná 1,16 0 071 0 008 SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - 10B 12 A 03 A 23 24 26 55 09 A 05 05 79 01 101 101 65- max. max. max. max. max. max. max. max. max. 95 125. Jednotka mg/l mg/l Výsledek 14,0 0,08 0,09 Výsledek 12 Mikrobiologické a biologické ukazatele Koliformní bakterie Escherichia coli Enterokoky Poëty kolonií 360C Poëty kolonií Pfi 22 oc Jednotka KTJ/100m1 KTJ/100m1 KTJ/100m1 KTJ/m1 KTJ/m1 MH NMH NMH DH 1).2) 20% 20% 25% Výsledek rozboru vyhovuje ve všech sledovaných ukazatelích vyhl

Imunocomplex 2020

Jednotka KTJ/IOO ml KTJ/ml Jednotka Neuröená mS/m m mg/l m /l Pt zF n mg/l m Ill Hodnota Hodnota 73 48 0 06 24 5 0 88 rïateln ïatelná 0,929 145 0 037 0 02 Typ lim. Typ lim. MH NMI-I NMH MH MH MH Vyho Vyho ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP Bakterie žijící ve vodě v rozmezí teplot 25-50°C. Nejlépe se ji daří v mrtvých koutech vodovodního potrubí, kde voda příliš necirkuluje. Legionella Pneumophila způsobuje Legionářskou nemoc, projevující se malátností, zvýšenou teplotou, bolesti břicha a hlavy. Po inkubační době se rozvine akutní zápal plic **KTJ - kolonii tvořící jednotka v okamžiku výroby. Výživové údaje příchuť slaný arašídový karamel: Počet dávek v balení: 88 x 25 g. 100 g. 25 g (1 dávka)* Energetická hodnota 1.530 kJ / 361 kcal. 383 kJ / 90 kcal. Tuky 1,5 g <0,5 g. Z toho nasycené mastné kyseliny 0,6 g. 0,1 Jednotka KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/ml KTJ/ml Protokol E. 16154/2021 *Limit max. 0 max. 0 max.200 max.40 TYP Escherichia coli koliformní bakterie oc kolonií Fi 22 oe kolonií Fi 3

Bezpečnost potravin A-

 1. Jednotka KTJ/ml KTJ/IOO ml KTJ/ml Jednotka Neuröená mS/m mg/l m /l Pt mg/l m Ill Hodnota Hodnota 70 104 0 03 43 3 <5 1 16 Fiateln Yfatelná 0,955 01 0005 SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - 10B 12 A 03 A 23 26 55 09 A 05 05 79 01 101 101 65- max. max. max. max. max. max
 2. Stanovení Výsledek Jednotka Limitní hodnota Hodnocení Intestinální enterokoky 0 KTJ/100ml max. 0 KTJ/100ml vyhovuje Počty kolonií při 36°C 5 KTJ/1ml max. 40 KTJ/1ml vyhovuje Počty kolonií při 22°C 9 KTJ/1ml max. 200 KTJ/1ml vyhovuje Mikroskopický obraz - abioseston <1 % max. 10 % vyhovuj
 3. Jednotka KTJ/100m1 KTJ/100m1 KTJ/100m1 KTJ/ml KTJ/m1 jedinci/ml . zkouškách CK. 208/21/PV Mikrobiologické a biologické Limit 50 5 List E.: 2/2 Neiistota Výsledek 26 Zkušební metoda sop Bl (CSN 757712) sop B2 (CSN 757713) ukazatele MO-Poëet organismú MO-Abioseston Jednotka
 4. Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP žá Nejistota Escherichia coli 0 KTJ/100ml max.0 A SOP OV 900 5-Pseudomonas aeruginosa 0 KTJ/100ml max.0 A SOP OV 909 5-číř° 0 KTJ/ml max.100 A SOP OV 908 5-áíýěěříí áščěíěšířůříč ýě řžé jsouž ž ýů áě ěřěáíááíáě ř Informace o vzorku čí 65685 ě 16.7.2020 Čě.
 5. Jednotka KTJ/rnl KTJ/IOO ml KTJ/ml Jednotka Neurtená rnS/rn mg/l mg/l mg(l mg/l mg/l Pt mg/l Hodnota Hodnota 33 02 10.7 tijatelná 0,656 011 SOP _ SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP SOP SOP - SOP - SOP - sop - SOP - SOP - 10B 12 A 03 A 23 24 26 55 09 A 05 05 79 101 o 65- max. max. max. max. max. max. max. max. 95 125 0.5 50 20 5 5.00 MH MH NMH.
 6. Stanovení Výsledek Jednotka Limitní hodnota Hodnocení Enterokoky 0 KTJ/100ml max. 0 KTJ/100ml vyhovuje Počty kolonií při 36°C 2 KTJ/1ml max. 40 KTJ/1ml vyhovuje Počty kolonií při 22°C 10 KTJ/1ml max. 200 KTJ/1ml vyhovuje Mikroskopický obraz - abioseston <1 % max. 10 % vyhovuj
 7. . 10 100 50 125 0,05 0,05 1000 20 10 0,500 6,00 - 0.1 Parametr Intestinální enterok

BTU - Význam zkratky, obor Měrné jednotky ZKRATKY

 1. Jednotka KTJ/1g KTJ/1g KTJ/1g KTJ/1g Metoda Č Č Č Č P 7438 1,4x104 <10 1,8x102 <10 ý Kvasinky áí Salmonella sp. parametr stafylokoky Jednotka KTJ/1g KTJ/1g /25g Metoda Č Č Č P 7438 1,6x102 <50 í č 61922/17 P 7438 - 7439 / 2017,11.09.2017 10:59:09&
 2. Jednotka mS/m *Limit max. 0 50 max. 20 max. 50 max. 0 50 max. 3 0 atelná max. 125 Wateln 65-95 max. 5 max. 0 20 elektrická konduktivita ach zákal Fe železo Ukazatel Escherichia coli koliformní bakterie kolonií Fi 22 kolonií Yi 36 AZL 1393 Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetFení Hodnota Jednotka KTJ/100m1 KTJ/m1 KTJ/ml *Limit max
 3. Jednotka Hodnota edinci/ml KTJ/ml KTJ/ml Ne.istota Protokol o zkoušce t. 87956/2016 Limit max. 0 .edinci/ml MH max. 200 KTJ/ml MH* max. 40 KTJ/ml MH* Ident. zkoušk sop 916.02 SOP 908 SOP 908 prac. p 10 p 10 p 10 Akr. Ukazatel živé or anism 220C oöt kolonií Ott kolonií Fi 360C Text k hodnoté ukazatele Metody v sloupci Akr.
 4. Jednotka KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/ml KTJ/ml <-pod mezí stanovitelnosti použité metody, SOP - standardní operatní postup, Akr. - akreditace ZÚ - Zdrav.ústav se sídlem v Ijsti nad Labem, S - subdodávka, Z- provedl zákazník - provozovate
 5. Jednotka KTJ/IOO ml KTJ/ml Jednotka Neurtená mS/m m Il mg/l m Il Pt mg/l m Il m Il Hodnota Hodnota 69 34 0 06 198 067 Yfateln Yfatelná 1,58 007 0 058 Typ lim. MH Typ lim. MH MH MH NMI-I NMH MH MH MH MH MH Vyho Vyho ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano SOP _ SOP - SOP - SOP - SOP _ SOP - SOP - SOP - SOP - SOP - SOP
 6. Jednotka KTJ/100ml KTJ/100ml <-pod mezí stanovitelnosti použité metody, SOP - standardní operatní postup, Akr. - akreditace Zlj - Zdrav.ústav se sidlem v IJstí nad Labem, S - subdodávka, Z- provedl zákazník - provozovate

Kvalita vody ve studánkách - červen 2021: Rožnov pod Radhoště

 1. Jednotka mg/l Jednotka KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/ml KTJ/ml Jednotka mg/l mg/l Pt mg/l mg/l Limit- o o 200 20 Limit- 0,50 20 50 0,50 25 Mikrobiologické a biologické ukazatele Ukazatel Escherichia coli koliformní bakterie poöty kolonií pti 220C ot kolonií ti 360C Hodnota 5
 2. ŠÁč 1713/20 č 2/6 éž Ukazatel Metoda Jednotka Limit ý Typ A/N í Nejist. limitu Escherichia coli SOP 3.7.2 Č KTJ/250 ml max. 0 0 NMH A vyhovuje í SOP 3.7.2 Č KTJ/250 ml max. 0 0 NMH A vyhovuje áí SOP 3.8.1 Č KTJ/250 ml max. 0 0 NMH A vyhovuje Pseudomonas aeruginosa SOP 3.4.1 Č KTJ/250 ml max. 0 0 NMH A vyhovuje řč SOP 3.12.2 Č KTJ/50 ml max. 0 0 NMH A vyhovuj
 3. Jednotka KTJ/1g KTJ/1g KTJ/1g KTJ/1g Metoda Č Č Č Č P 2802 2,5x102 <10 <10 <10 ý Kvasinky áí Salmonella sp. parametr stafylokoky Jednotka KTJ/1g KTJ/1g /25g Metoda Č Č Č P 2802 <10 <50 í áší ýšýíšýřěůíéří žýÚčéáÚčé ížííÚčéčíěá aktualizace norem. ěířě ň šá řÚ íěí ží.
 4. Jednotka KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/ml KTJ/ml A - akreditovaná zkouška,N - neakreditovaná zkouška <-pod mezí stanovitelnosti použité metody, SOP - standardní operaöní postup, Akr. - akreditace ZIJ - Zdrav.ústav se sídlem v Ústí nad Labem, S - subdodávka, Z- provedl zákazník - provozovate

www.kozlany.c

Jednotka mg/l Jednotka KTJ/100ml KTJ/100ml KTJ/ml KTJ/ml Jednotka mg/l mg/l Pt mg/l mg/l mg/l mS/ V .ádFení k roveden 4 p 4 4 4 p p 1 Limit- 0,30 MH MH 65-95 MH MH MH MH MS 0,01 MS Métení provedená na místé v terénu Ukazatel chlor volný chut' pach H ti te loté vzorku Hodnota pfijatelná ptijatelný 70 Ne . 02 Metoda SOP 1-1K 008.0 Jednotka KTJ/100m1 KTJ/100ml KTJ/m1 KTJ/m1 jedinci/ml jedinci/ml Výsledek rozboru nevyhovuje vyhl. MZd ë.252/2004Sb. ve znëní pozdéjších predpisû v následujících ukazatelích: HoFëík, MO-Živé organismy Odbér vzorku provedený zkušební laboratoií je dokumentován v Protokolu o odbèru Jednotka KTJ/lOOml KTJ/lOOml KTJ/lOOml KTJ/ml KTJ/ml Protokol E. 17711/2021 *Limit max.0 max.O max.0 max.200 max.40 TYP Použitá metoda SOP OV 906 SOP OV 900 SOP OV 900 SOP OV 908 SOP OV 908 Strana I / 2 Escherichia coli koliformní bakterie kolonií Fi 220C oè kolonií Fi 360 Datum vystavení : Stránka : 3 z 5 Zakázka : Zákazník : FP2024224 TCM POINT s.r.o. 12.11.2020 Matrice: POTRAVINA Identifikace vzorku FP2024224-007 FP2024224-008 FP2024224-009 Datum odběru/čas odběru 5.11.2020 5.11.2020 5.11.2020 Parametr Metoda LOQ Jednotka Výsledek NM Výsledek NM Výsledek NM mikrobiologické parametry - pokračování Bacillus cereus B-BACC1 50 KTJ/g <50----<50 <5 Jednotka KTJ/m1 * Limit (gdroj pro provedení interpretace) . Vyhláška 252/2004 Sb, ve znëní pozdëjších piedpiså - piíloha I Ukazatelé oznaöené ! jsou mimo limit. Poznámka k Odbër je piedmétem akreditace, nedílnou souEástí protokolu je Protokol o odbéru Poznámky k analýze

Barchov 2012

Obec Obrataň - Oficiální stránky obce Obrata

Jednotka KTJ/100ml KTJ/ml KTJ/ml A - akreditovaná zkouška,N - neakreditovaná zkouška <-pod mezí stanovitelnosti použité metody, SOP - standardní operaéní postup, Akr. - akreditace ZÚ - Zdrav.ústav se sídlem v Ústí nad Labem, S - subdodávka, Z- provedl zákazník - provozovate *1 dávka odpovídá 25 g. Balení obsahuje 88 dávek. **KTJ - kolonii tvořící jednotka v okamžiku výroby. Složení příchuť čokoláda, vanilka, jahoda & malina, slaný arašídový karamel: Instantní syrovátkový protein [syrovátkový proteinový izolát, syrovátkový proteinový koncentrát (příchuť vanilla, strawberry & raspberry, salted peanut caramel), emulgátor.

KMBT C224e-2016071413133

**KTJ - kolonii tvořící jednotka v okamžiku výroby. Výživové údaje příchuť slaný arašídový karamel: Počet dávek v balení: 88 x 25 g. 100 g. 25 g (1 dávka)* Energetická hodnota. 1.530 kJ / 361 kcal. 383 kJ / 90 kcal. Tuky. 1,5 g 0,5 g. Z toho nasycené mastné kyseliny. 0,6 g. 0,1 Zjištěná hodnota: 1000KTJ/100ml, doporučený hygienický limit: 100KTJ/100ml (KTJ = kolonie tvořící jednotka). Současně bylo zjištěno, že vzorek teplé vody na výstupu z výměníku vyhověl doporučené hodnotě ukazatele Protokol o zkoušce Zakázka : FP2116880 Datum vystavení : 13.7.2021 Zákazník : Kyosun s.r.o. Laboratoř : ALS Czech Republic, s.r.o. Kontakt: Petr Patočka Kontakt : F&P Zákaznický servis Adresa : Adresa: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika Trmická 836/1 190 00 Praha 9 Česká republika E-mail : info@matchatea.cz E-mail: czsupport.food@alsglobal.co

Kvalita vody ve studánkách - červenec 2021: Rožnov pod

Kvalitní autodíly se zárukou od výrobce náhradních dílů Dr.Motor Automotive Neistota Jednotka KTJ v 100 ml V 100 ml v 100 ml v Iml v I ml Použitá metóda STN EN ISO 9308-1 sn EN ISO 9308-1 STN EN ISO 7899-2 STN EN ISO 6222 STN EN ISO 6222 ch éinností Neistota 22 Limit IZ/HZ 0/0 30/30 10/10 0/0 0/0 10/10 Biolo ické skúšanie v laboratóriách Odboru laboratórn Ukazovatel' Poëet Zivé or anizm MFtve or aniz