Home

Číslo občanského průkazu zaměstnavatel

Zaměstnavatel jako správce osobních údajů: Obecné nařízení

 1. K tomu jsou nutné tyto osobní údaje: Příjmení, Jméno, Všechna dřívější příjmení, Datum a místo narození, Rodné číslo, Číslo občanského průkazu. V případě, že zaměstnanec pobírá slevu na daních na své děti, musí zaměstnavatel dodat, a tudíž zpracovávat, rodná čísla dětí zaměstnanců
 2. Pokud by chtěl váš zaměstnavatel zpracovávat vaše osobní údaje nad rámec, který stanoví právní předpisy (např. by chtěl poskytnout své mateřské společnosti veškeré osobní údaje svých zaměstnanců) a/nebo by chtěl zpracovávat další osobní údaje, aniž mu ukládá tuto povinnost právní předpis (z údajů z formuláře se jedná například o číslo občanského průkazu), pak by potřeboval k takovému zpracování váš souhlas
 3. U zaměstnance s trvalým pobytem na území ČR je možno do položky číslo pojištěnce vyplnit rodné číslo z občanského průkazu. Pokud zaměstnavatel následně zjistí, že číslo pojištěnce na průkazu se liší od rodného čísla, které uvedl s kódem P, provede změnu pomocí kódu X
 4. Další témata a dotazy - Může po mně zaměstnavatel vyžadovat číslo občanského průkazu? Pokud ano, v jakých případech-pro jaký účel??? když naleznete zaběhnutého psa, na kterého byla vypsaná odměna 10.000 Kč, budete ji vyžadovat nebo polevíte
 5. Z toho důvodu je rozumnější se procesu získávání souhlasu zaměstnanců zcela vyhnout prostě tím, že zaměstnavatel občanský průkaz kopírovat nebude. To samozřejmě zaměstnavateli nebrání, aby například při nástupu nového zaměstnance ověřil jeho totožnost z originálu občanského průkazu a učinil o tomto ověření poznámku v osobní složce zaměstnance
 6. Problematiku kopírování dokladů, přesněji pouze občanských průkazů, zaměstnanců jsme již nakousli v článku - VYUŽÍVÁNÍ RODNÉHO ČÍSLA ZAMĚSTNANCE PODLE GDPR. Nakládání s občanskými průkazy je do jisté míry omezeno ustanovením § 15 zákona o občanských průkazech. Zmíněné ustanovení vlastně zakazuje pořizovat kopie občanského průkazu, a to jakýmikoli prostředky, bez prokazatelného souhlasu občana, kterému byl občanský průkaz vydán.
 7. Zde dokonce zaměstnavatelé postupují v rozporu se zákonem o občanských průkazech. Píše se tu, že je zakázáno jakýmikoliv prostředky pořizovat kopie občanského průkazu bez prokazatelného souhlasu občana, kterému byl průkaz vydán. Existují však určité výjimky

číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, rozsah požadovaných údajů. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před úřední osobou obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo. Mám jako prodavačka žádat o předložení občanského průkazu,při prodeji alkoholu a cigaret? (7 odpovědí) Může po mně zaměstnavatel vyžadovat číslo občanského průkazu 3. Číslo občanského průkazu: ano, ale V životopise ani během výběrového řízení číslo občanky uvádět nemusíte. Tento osobní údaj může být pro zaměstnavatele důležitý až v případě, že vás chce skutečně zaměstnat a schyluje se k podpisu pracovní smlouvy. 4. Číslo řidičského průkazu: ano, al Osobní údaje potřebné pro určitý účel (tady můžeme uvést např. číslo účtu zaměstnance pro zasílání mzdy, číslo občanského průkazu, osobní údaje rodinných příslušníků - pro uplatnění slev na dani) vyplnit své rodné číslo a číslo občanského průkazu. Dorazí vám SMS zpráva s kódem, pomocí kterého se přihlásíte. Doporučujeme proto pečlivě uvést a zkontrolovat své telefonní číslo, ať už u očkování či v žádance. využít elektronickou identitu (např. NIA, MojeID, BankID, OP s čipem apod.)

Zaměstnavatel má v této souvislosti zákonnou oznamovací povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení, a nejen vůči nim. To znamená, že zaměstnanec je povinen vám své rodné číslo oznámit. Pokud to odmítne, nebude možné s ním uzavřít pracovní poměr. Právním důvodem. Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, v § 2 odst. 3 stanoví: Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Od 1. 1. 2012 pak navíc lze občanský průkaz na. Ve vztahu ke svým zaměstnancům zpracovává zaměstnavatel osobní údaje, kterými jsou: - jméno a příjmení, - rodné číslo, - místo trvalého bydliště, případně jiné místo, kde zaměstnanec pobývá, - číslo občanského průkazu nebo průkazu o povolení k pobytu, - dosažené vzdělání a kvalifikace Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, v § 2 odst. 3 stanoví: Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Od 1

2. Osobní údaje potřebné pro určitý účel (tady můžeme uvést např. číslo účtu zaměstnance pro zasílání mzdy, číslo občanského průkazu, osobní údaje rodinných příslušníků - pro uplatnění slev na dani). 3. Osobní údaje, které zaměstnavatel nepotřebuje, ale zaměstnanec je poskytuje dobrovolně (např. Rodné číslo a další osobní údaje v pracovní smlouvě stačí jméno a příjmení, bydliště, případně rok narození. Identifikovat osobu lze pak dále pomocí rodného čísla, čísla občanského průkazu, otisků prstů atd. že zaměstnavatel stejně rodné číslo zaměstnance potřebuje. Zaměstnavatel totiž za. Číslo pojištěnce (rodné číslo) a) U občanů ČR s trvalým pobytem v ČR se uvede rodné číslo z občanského průkazu nebo z rodného listu. U devítimístného rodného čísla u osob narozených do roku 1953 se nedopisuje nula: Příklad: 280715152. Desetimístné rodné číslo u osob narozených od roku 1954: Příklad: 680821546

Poradna: Jaké osobní údaje musím sdělit svému

Příjmení a jméno zaměstnance. ekomzdOsobniKartaCisloOp. Číslo občanského průkazu. ekomzdOsobniKartaDatumNarozeni. Datum narození zaměstnance. ekomzdOsobniKartaMistoNarozeni. Místo narození zaměstnance. ekomzdOsobniKartaOsobniCislo. Osobní číslo zaměstnance. ekomzdOsobniKartaRodneCislo. Rodné číslo zaměstnance. ekomzdPracovniVztahDatumUkoncen (uvede se číslo občanského průkazu zaměstnance), dále jen zaměstnanec, uzavřeli tuto smlouvu o budoucí pracovní smlouvě Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli na tom, že uzavřou pracovní smlouvu Číslo občanského průkazu - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Číslo občanského průkazu. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac Číslo občanského průkazu / cestovního dokladu. Státní občanství. ×. ×. Současné státní občanství jiného státu. ×. ×. Státní občanství jiných států v období předchozích 5 let. Předvolba

3.4. Formuláře pro zaměstnavatele - VZP Č

Kopírování dokladů zaměstnanců - jak je to správně podle

 1. V levé části je černobílé vyobrazení občanského zaměstnance. Pod ním je uveden v modro-zelené kombinaci barev ve dvou řádcích pod sebou text CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY. Pod tímto nápisem je modrou barvou uvedeno osmimístné identifikační číslo průkazu občanského zaměstnance
 2. Obec Cizozemské číslo pojištění Stát Daňové identifikační číslo přidělené v cizině Evidenční číslo pojištěnce přidělené českými úřady Vyplní cizí státní příslušník - Je to Vaše první zaměstnání na území ČR? ANO - NE Prohlašuji, že jsem nic nezamlčel/a a všechny mnou uvedené údaji jsou pravdivé
 3. a) Na lícové straně průkazu je v levé horní části umístěno digitální zpracování barevné fotografie zaměstnance o rozměrech 26 x 34 mm. Požadavky na technické provedení fotografie odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu. Ve středové části průkazu je na prvním.
 4. Ani ve spojení tohoto čísla se jménem a příjmením fyzické osoby nelze zpravidla zjistit konkrétní identitu Pracovní emailová adresa je rovněž označení, které je v průběhu času proměnlivé, k její změně dochází při každé změně zaměstnání, může se tedy měnit častěji než číslo občanského průkazu

Přímo v editoru uchazeče o zaměstnání, který je z hlediska nařízení GDPR subjektem osobních údajů, můžete z návazného číselníku vybrat a přiřadit zdroj osobních údajů. Sekce [3] Další údaje. Osobní doklady. Číslo OP (občanského průkazu) - zadáváte číslo občanského průkazu uchazeče druh zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, bydliště, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, vzdělání, praxe, údaj o trestní bezúhonnosti, údaje dle zákona č. 451/1991 Sb., další údaje uvedené uchazeči v materiálech k.

(uvede se číslo občanského průkazu zaměstnance), dále jen zaměstnanec, uzavřeli tuto smlouvu o budoucí pracovní smlouvě Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli na tom, že uzavřou pracovní smlouvu Zaměstnavatel se zavazuje, že všechny uvedené údaje budou sloužit výhradně zaměstnavateli. pro účely vedení personální evidence. Jiné právnické nebo fyzické osobě mohou být. Číslo občanského průkazu. Státní občanství. Číslo pojištěnce (rodné číslo): a) U občanů ČR s trvalým pobytem v ČR se uvede rodné číslo z občanského průkazu nebo z rodného listu. Lomítko za šestou číslicí se neuvádí. U devítimístného rodného čísla u osob narozených do roku 1953 se nedopisuje nula: Příklad: 28071515 zaměstnavatel specifikuje druh práce, režim práce . a pracovní podmínky, ke kterým je zaměstnanec posuzován (dále musí žádost obsahovat i zmocnění zaměstnance . k převzetí lékařského posudku a uvedení číslo . občanského průkazu Zpracování osobních údajů studentů, uchazečů o studium a zaměstnanců. číslo občanského průkazu nebo identifikačního dokladu občana EU/EHS nebo cestovního pasu, příznak, zda má osoba trvalý pobyt v ČR, adresa trvalého pobytu a její změny po dobu studia

KOPÍROVÁNÍ DOKLADŮ ZAMĚSTNANCŮ » Pracovní poradn

 1. Číslo občanského průkazu. Číslo občanského průkazu také nemusíte sdělovat. Opět by se měnila situace, kdybyste měli být ve firmě zaměstnáni a podepisovali byste pracovní smlouvy. Číslo řidičského průkazu. Zde platí to samé jako u občanského průkazu. Jako uchazeč o zaměstnání ho nebudete muset uvádět, ale.
 2. příjmení, titul, datum narození, místo narození, rodné číslo, stav, adresa trvalého bydliště, zaměstnavatel. U členů družstva dále v rozsahu funkce v zaměstnání, číslo občanského průkazu, datum sňatku a počet dětí. U dalších osob (členů domácnosti
 3. 2. Osobní údaje potřebné pro určitý účel (tady můžeme uvést např. číslo účtu zaměstnance pro zasílání mzdy, číslo občanského průkazu, osobní údaje rodinných příslušníků - pro uplatnění slev na dani). 3
 4. zaměstnavatel osobní údaje trvalé bydliště přechodné bydliště cizinec kategorie pracovněprávní vztahy cizinec bez účasti na ZP Cizinec: ano ne je cizinec rezidentem ČR: ano ne Státní občanství: Číslo pasu: Číslo občanského průkazu (pokud není pas): Číslo přidělené zdravotní pojišťovnou v ČR
 5. Domnívám se, že takovým údajem je datum Vašeho narození (podotýkám, že datum narození je standardní součástí životopisu, u kterého jste sama v dotazu uvedla poznámku ok), ale že takovým údajem názoru není číslo Vašeho občanského průkazu, - zaměstnavatel je dle mého názoru oprávněn požadovat dokumenty.
 6. Číslo občanského průkazu; Adresa trvalého bydliště. Kontaktní adresa : Telefonní číslo. E-mail: Číslo bankovního účtu. Rodinný stav : Zdroj Příjmů. Výše měsíčního příjmu: Zaměstnavatel. Adresa zaměstnavatele: Telefon do zaměstnání. Datum nástupu : Druh úvazku . Údaje o partnerovi : Jméno a příjmení.
 7. Číslo občanského průkazu: (příp. č. pasu) Datum narození: Místo narození (+stát): Rodné číslo: Trvalé bydliště - PSČ, město, ulice, číslo. Zaměstnavatel /ÚP Od - do (přesné datum) Druh práce Penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření (sjednané včetně příspěvku zaměstnavatele dle.

GDPR zatočí s kopírováním nadbytečných dokladů

 1. zaměstnance (dále také jen rodné číslo, číslo občanského průkazu, pohlaví, místo trvalého pobytu, státní příslušnost, údaje o dosaženém vzdělání, studované škole, odborné praxi, jazykových a jiných odborných vlastnostech; čísl
 2. osoby bez průkazu zapsat se ve vrátnici budovy (Uváděná data: jméno, příjmení, účel návštěvy, číslo občanského průkazu, číslo mobilního telefonu, podpis
 3. Mzda zaměstnance se určuje v souladu s požadavky zaměstnavatele s účinností ode dne vzniku pracovního poměru ve výši 15 000, - Kč měsíčně. Mzda je splatná ve stanoveném výplatním termínu zaměstnavatele
 4. OSOBNÍ DOTAZNÍK ZAMĚSTNANCE. Příjmení, jméno, titul . rodné příjmení den, měsíc, rok narození . místo, okres (stát) evid. čís. občanského průkazu. rodné číslo . národnost. státní příslušnost počet dětí jméno datum narození rodné číslo zaměstnavatel příbuz.poměr Prohlašuji, že jsem nic nezamlčel a.
 5. Písemná přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis, případně souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely budoucí nabídky zaměstnání
Jak pracovat na Maltě aneb Ani tady není tráva zelenější

Osobní doklady - Ministerstvo vnitra České republik

Fotografie státního zaměstnance je barevná. Po-žadavky na technické zpracování fotografie odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu. c) Rubová strana služebního průkazu státního zaměstnance je vyhrazena pro zápis jiných údajů, stanoví-li tak jiný právní předpis Zaměstnavatel může zaměstnance vyslat na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu. Zaměstnanec se zavazuje vykonávat sjednaný druh práce osobně, ve stanovené pracovní době a dodržovat přitom povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci Výše jsme zmínili, že pokud nahlásíte ztrátu občanského průkazu a později doklad najdete, nemění to nic na tom, že je neplatný a musíte ho vrátit. Obecně se čas od času vyplatí zkontrolovat platnost všech dokladů. Občanka, řidičský průkaz i pas jsou až na výjimky vydávány s platností deseti let

číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče. K přihlášce je třeba doložit: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností stav, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, číslo občanského průkazu, místo narození, doklady o vzdělání, zdravotní způsobilost, e-mail, telefon, číslo účtu, státní příslušnost, ovdovění, rodinní příslušníci, za účelem vedení evidence vedoucích zaměstnanců PO, zastupitelů města, členů výborů a.

V Brně dne 2011 . Aktualizace osobních údajů. Voják v záloze: Adresa trvalého bydliště: Telefonní spojení: Číslo občanského průkazu Dokumenty ke studiu pracovního práva, prosinec 2012. Mgr. Ilona Kostadinovová, 13. 12. 2012 - Obsah: I. Předsmluvní vztahy. 1. Osobní dotazní

kdo může požadovat předložení OP Odpovědi

Adresa: Městský úřad Větřní Na Žofíně 191 382 11 Větřní: Telefon: 380 732 373: Fax: 380 732 225: E-mail: podatelna@mestovetrni.c POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE NA CESTY DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE podle bodu IV.1 usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021 pro o důvodnosti cest do zaměstnání mezi místem pobytu POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE NA CESTY DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE podle bodu IV.1 usnesení vlády 216 ze dne 26. 2. 2021 pro: jméno, příjmení. POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE NA CESTY DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE. podle bodu IV.1 usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021. pro: jméno, příjmen Věk zaměstnance; Vedle rodného čísla naleznete informativní údaj o věku zaměstnance. V sestavě osobních údajů je sloupec věk též obsažen, s možností třídění a filtrace. Dále tento údaj naleznete v záložce ´Výstup´ - v sestavě. Číslo OP - číslo občanského průkazu

Titul pracovního zařazení, z podstatných náležitostí

Občanské průkazy bez rodného čísla i titulů. 27. 3. 2021 2021/03 Eva Janečková. Dne 5. 3. 2021 projednala Poslanecká sněmovna vládní návrh zákona o občanských průkazech (sněmovní tisk č. 1043/0), který přináší celou řadu zásadních změn. Jedna z oblastí, jež projde významnými úpravami, je rozsah uvedených údajů Přihlásit se do systému je možné pomocí rodného čísla a čísla občanského průkazu. Pokud lidé při vakcinaci uvedli své telefonní číslo, přijde jim SMS s jednorázovým kódem pro vstup. Jinou možností je přihlášení pomocí elektronické občanky nebo bankovní identity POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE NA CESTY DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE podle bodu IV.1 usnesení vlády 216 ze dne 26. 2. 2021 pro: jméno, příjmen

Na portálu vyplníte své rodné číslo a číslo občanského průkazu. Přihlášení musíte ještě potvrdit SMS zprávou. Další možností, jak certifikát získat, je skrze národní identitu NIA. Pokud se vám nedaří váš certifikát získat, můžete se obrátit telefonicky na linku 1221 nebo písemně na covid-podpora@nakit.cz Číslo občanského průkazu ani jiný údaj se tedy nepokládá za identifikační údaj. Z toho a z dalších předpisů lze dovodit, že další údaje, včetně číselných, se považují za evidenční, tj. určené k popisu a identifikaci

TxtRodCisJineOsoby2 Rodné číslo TxtCisloOpJineOsoby2 Číslo občanského průkazu TxtTelJineOsoby2 Telefon TxtFaxJineOsoby2 Fax TxtMobilJineOsoby2 Mobil TxtEmailJineOsoby2 E-mail TxtZamestnaniJineOsoby2 zaměstnání AKTUÁLNÍ EXT. ŠKOLA DÍTĚTE TxtNazevSkoly Název školy TxtAdresaSkoly Adresa školy TxtTypSkoly Typ škol číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče. K přihlášce je třeba doložit: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností Author: HABARTA Petr, Mgr. Created Date: 02/26/2021 14:35:00 Last modified by: Hovorka Daniel Mgr. (MPSV) Company: Ministerstvo vnitra Č

Zpracování osobních údajů v rozsahu - datum a místo narození, rodné příjmení a všechna dřívější příjmení, příjmení, jméno, rodné číslo, číslo občanského průkazu, pohlaví, místo trvalého pobytu, státní příslušnost, údaje o dosaženém vzdělání, škole, praxi, jazykových a jiných odborných. Číslo občanského průkazu *: Rodné číslo *: Zaměstnavatel: Funkce - vykonávaná činnost: Od-do: Zaměstnavatel: Funkce - vykonávaná činnost: Od-do: Zaměstnavatel: Funkce - vykonávaná činnostffff: Od-do: Pokud by nastal problém s odesláním přihlášky, kontaktujte nás na 721 313 090, nebo sekretariat@svosp.cz POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE NA CESTY DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE. podle bodu IV.1 usnesení vlády 216 ze dne 26. 2. 2021 pro: jméno, příjmení. Číslo občanského průkazu: Rodinný stav: Zaměstnání: Zaměstnavatel: Telefonní číslo: Místo narození + okres: Státní příslušnost: Nejvyšší dosažené vzdělání: Trvalé bydliště: (číslo orientační i popisné) Přechodné bydliště + PSČ: Datum sňatku

Výzvu váš občanský průkaz, prosím nebo nápis občanský průkaz předložte bez vyzvání znají důvěrně především starší generace. Časté prokazování totožnosti nebo peněženky plné průkazek s fotografií a osobními údaji však nejsou totalitní minulostí, setkáváme se s nimi stále. A častěji, než je v demokratických zemích zvykem (ze školy, ze zaměstnání, z domácnosti, z vojenské služby aj.) Střední škola (absolvovaná nebo studovaná) název: adresa: název oboru: číslo oboru:2) 2IZO:) Zaměstnavatel Organizace: Adresa - ulice: Místo, PSČ: Telefon: Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu sociální práce a výkonu povolání sociální. telefonní číslo - soukromé, služební; různé identifikační údaje vydané státem: identifikační číslo, DIČ, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu, číslo cestovního pasu; personální číslo, číslo zaměstnance; vzdělání zaměstnance; příjem ze zaměstnání (mzda, plat), příjem z důchodu. 1/1 Správa železnic, státní organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha číslo občanského průkazu - pasu*: adresa pobytu: telefon: e-mail: Údaje o studiu program: obor: ročník: forma studia: zaměstnání, funkce): poznámky žadatele: Prohlašuji, že údaje uvedené v Žádosti o poskytnutí ubytování v ubytovacím

9 citlivých údajů, které po vás firma (ne)smí chtít - Prace

Jednací číslo: 9 C 117/2021-29 Soud: jméno, příjmení, rodné číslo a číslo občanského průkazu, trvalé bydliště, popř. kontaktní adresu. V následující sekci vyplnil žalovaný údaje o svém zaměstnání, tj. typ příjmu, jméno nebo název zaměstnavatele, IČ zaměstnavatele,. Číslo občanského průkazu: (Číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka) SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJ V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dn Občanské průkazy. mít občanský průkaz je občan ČR povinen dosáhl-li věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR . Vydání občanského průkazu. Občanu staršímu 15 let; Občanu mladšímu 15 let; jeho zákonný zástupce, pěstoun, opatrovník . O vydání se žádá: na obecním úřadě obce s rozšířenou působnost

půjčka na číslo občanského průkazu. Chci si půjčit. Naposledy požádal: Pro získání online půjčky nemusíte předkládat potvrzení o zaměstnání. Výhodou online půjčky je, že ji mohou získat i studenti, důchodci nebo maminky na mateřské dovolené Uchazeč o zaměstnání. Titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství, číslo občanského průkazu, doklad o nejvyšším vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů (obsahuje rodné číslo), kontaktní spojení, předchozí zaměstnání, odborné znalosti a dovednost

Zaměstnavatel je ve smyslu čl. 4 bodu 7) nařízení GDPR správcem osobních údajů. Tento vnitřní předpis upravuje zpracování a ochranu osobních údajů, které zaměstnavatel jako správce zpracovává o svých zaměstnancích a osobách, které se o zaměstnání ucházejí. - číslo občanského průkazu, - dosažené. Volná pracovní místa. Výběrová řízení na místa úředníků a vedoucích úředníků vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, tajemnice Městského úřadu Kolín. Po uplynutí termínu pro přihlašování do výběrového řízení. Číslo bankovního účtu: Zaměstnavatel uvede číslo bankovního účtu, ze kterého bude provádět platby pojistného za své zaměstnance. Směrový kód banky - čtyřmístné číslo peněžního ústavu. Předčíslí účtu - max. 6 míst. Číslo účtu (komitenta) - max. 10 míst. Příklad čísla účtu banky: 53602-6112224-524/0600 DŮLEŽITÉ! - místo je vybaveno tiskárnou pořadových lístků. Náměstí Míru 346, přízemí OSVV - občanské průkazy / cestovní pasy / matrika / trvalý pobyt Náměstí Míru 346, přízemí ODŽÚ - řidičské průkazy / paměťové karty Náměstí Míru 346, 1. patro ODŽÚ - registrace vozidel / dovozy. Rezervační systém je propojen s vyvolávacím systémem v budově. Jsme jedním z největších zaměstnavatelů v regionu a většina zaměstnanců vykonává odborné činnosti v agendách veřejné správy. Číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) Datum a podpis; i

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE NA CESTY DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE podle bodu IV.1 usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021 pro: jméno, příjmen uchazeč o zaměstnání přihlášený do výběrového řízení. titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství (číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu v případě cizince), doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence. Půjčka na splátky. Zvolte si půjčku od 5.000 - 60.000 se splatností 3 - 12 měs. Výhodná půjčka pro podnikatele, OSVČ, živnostníky. Půjčíme Vám až 60.000 Kč na 12 měsíců. Individuální posouzení každé žádosti. Zvolte typ půjčky: Podnikatel - OSVČ. Podnikatel - firma. Podnikatel - OSVČ s ručitelem Základní údaje, kterými jsou například Vaše jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu (jiného dokladu), emailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště apod. Zvláštní kategorii osobních údajů pak tvoří citlivé osobní údaje, což jsou údaje velmi osobního charakteru zachycující například. Všechny měsíční příjmy jako plat, podpora, zisk z podnikání nájemné nebo pronájmu atd

Osobní evidence zaměstnanců - Portál POHOD

Online žádost o jednorázovou půjčku. Pro nastavení částky půjčky využijte kalkulátoru půjčky, který je umístěn v hlavičce webu. Zadejte popis nemovitosti (adresa nemovitosti, popř. číslo nemovitosti v katastru). Zadejte popis motorového vozidla (značka, model, rok výroby). Všechny měsíční příjmy jako plat, podpora.