Home

Čísluje se seznam literatury

Seznam literatury. Seznam literatury neboli soupis použité literatury musí být uveden v každé seminární práci. Uvádí se v něm pouze skutečně použitá literatura významná pro zpracování práce. Při psaní bibliografických citací se řídíme normou ČSN ISO 690 Bibliografické citace 8. Seznam literatury Seznam literatury se uvádí na konci projektu. Jednotlivé položky o číslujte podle vzoru. Se řaďte je podle abecedy. P říslušný odkaz by se m ěl vyskytovat v textu na konci dané v ěty, resp. odstavce Seznam literatury (stránka se čísluje, nadpis kapitoly ne) Seznam literatury se uvádí na konci práce. Jednotlivé položky očíslujte podle vzoru. Seřaďte je podle abecedy (viz vzor). Každá položka obsahuje: příjmení a jméno autora (autorů), název publikace, pořadí vydání, místo vydání Ahoj všem, potřebovala bych poradit, píšu diplomku, na těchto stránkách jsem si našla, jak udělat obsah, což se mi i povedlo, ovšem ne úplně:) položky úvod závěr a seznam použité literatury nemají být číslovány, když je ale neočísluju, v obsahu se mi vůbec neobjeví, jak to jde, prosím, udělat, abych měla obsah, kde bude položka úvod bez čísla a následovat.

• Seznam p říloh se ne čísluje Přílohy Seznam pramen ů a literatury • Kapitoly se číslují 1, 2, 3 • Podkapitoly se číslují 1.1 1.2 2.1 3.1 • Podklapitoly jsou odsazené od kraje • Obsah nemá číslo stránky OBSA Bakalářská práce může být první z větších publikací, které studenti vysokých škol tvoří. Jedná se také o práci, která je hodnocena vedoucím a oponentem a následně je obhajována před komisí u státní zkoušky. Mimo jiné může být bakalářka podkladem pro budoucí povolání. Pro uvedené důvody i mnohé další je důležité mít bakalářskou práci napsanou. Seznam literatury Seznam literatury slouží k shromáždění veškerých zdrojů, ze kterých jste čerpali informace. Je proto dobré, si již při zpracovávání zaznamenávat jednotlivé internetové odkazy a publikace, které jste četli, abyste tento seznam mohli vytvořit. Jak zformulovat položku nějaké publikace je uvedeno v ukázce

Formální úprava :: Gabriela Hudecov

 1. 2.2.7 Přehled literatury a zdrojů Seznam literatury se uvádí v abecedním setřídění podle příjmení prvního autora; pokud se autor opakuje, pak podle příjmení druhého autora atd., v případě stejných autorů podle roku vydání. Názvy knih, časopisů a sborníků se zapisují kurzívou. U každého psaného zdroje se uvádí.
 2. kou. S partnerem, hercem Matějem Dadákem (45) přivítali na svět po dvou synech dceru. Porod mi
 3. První stránky se do pořadí sice počítají, ale číslo by zde prostě nemělo být viditelné. 4) Seznam použité literatury. Každý autor odborné práce musí čerpat z důvěryhodných zdrojů - vědeckých článků a publikací, učebnic a podobně. Na konci práce následně vytvoří seznam použité literatury
 4. imálně 1000 znaků včetně mezer
 5. Seznam literatury (stránka se čísluje, nadpis kapitoly ne) Seznam literatury se uvádí na konci práce. Jednotlivé položky očíslujte podle vzoru. Seřaďte je podle abecedy (viz vzor). Každá položka obsahuje
 6. dalšího využití výsledků nebo rozšíření práce, příp. osobních zkušeností a postřehů žáka. Závěr se nečísluje. 3.9 Seznam použité literatury V seznamu použité literatury žák uvede všechny tištěné publikace, ze kterých čerpal dílčí informace ke své práci
 7. Seznam literatury se řadí abecedně podle příjmení autora. V případě titulu dostupného v knihovně můžete referenci zkopírovat z databáze knihovny, zkontrolujte si však, zda odpovídá níže uvedenému vzoru. Rok vydání se při použití harvardského systému neuvádí až za nakladatele, ale přímo za autora po čárce

Číslování obsahu - VYŘEŠENO (Stránka 1) / Writer / Poradna

Seznam použité literatury a zdrojů informací Seznam příloh - poslední číslovaná strana Přílohy - jednotlivé přílohy se neuvádí v obsahu; každá příloha se čísluje Souhlas autora - viz příloha 6 Prohlášení o mlčenlivosti - jen když je požadováno podnikem. 4.2 Úprava prác Čísluje se od první strany vlastního textu. 2) Úprava textu. DP (BP) musí být vytištěna na bílém psacím papíře formátu A4. Text je psán po jedné straně listu. Jednotlivé listy jsou pevně vyvázány do pevných desek, na nichž je vytištěno: Seznam použité literatury (příklad rozdělení):. Bibliografické citace se liší podle toho, zda jde o článek v časopise, kapitolu v editované knize či monografii viz Vzory bibliografických citací v seznamu literatury. Uvádí-li se více prací od jednoho autora, řadí se postupně podle roku vydání (od nejmladších po nejstarší) Užívá-li se odkaz spolu se seznamem literatury, musí obsahovat údaje dostatečné pro zajištění jednoznačnosti. Většinou se u odkazu v textu zapíše číslo nebo identifikační značka, která se nachází v seznamu u citovaného dokumentu. Metody citování v textu (viz ČSN ISO 690

Jak se tvoří seminární prác

 1. Kapitola se nečísluje, ale je stylem nadpis 1. Stránka se čísluje. 2.1.12 Seznam použité literatury a zdrojů Vzory jsou uvedeny v Příloze F. Seznam musí zahrnovat všechny prameny, knihy, internetové odkazy a další studijní podklady, z nichž bylo čerpáno. Je nepřípustné uvádět v práci zdroj
 2. Seznam literatury zahrnuje všechny prameny, tj. knihy, internetové zdroje a časopisy, ze čísluje se arabskými číslicemi v zápatí, číslo se zarovnává doprostřed nečísluje se titulní strana práce, prohlášení, poděkování, obsa
 3. sekundární citace se uvádí za pomoci podle Novák (2001, podle Koutný, 2010, s. 87) navrhuje t ři typy vztahu ke klientovi. odkaz na stránku, ze které autor cituje se musí uvád ět u parafrází i p římých citací 3 SEZNAM LITERATURY Obsahuje všechny použité zdroje, z kterých autor čerpal
 4. Čísluje se průběžně v celém dokumentu. Poznámka, která odkazuje na informační zdroj uvedený v předchozí poznámce, by měla buď opakovat úplný bibliografický odkaz, nebo uvést číslo dřívější poznámky s případným rozsahem stránek. Seznam použité literatury, Seznam obrázků atd.) Příloha/attachment.
 5. Kdybyste chtěli být opravdu důkladní při tvorbě takovéto práce, tak úvod se čísluje pomocí čísla 0 nebo se číslování nepoužívá. Úvod Čtenář by se v něm měl dozvědět, čím se ve své práci zabýváte, co bylo úkolem, jaké bylo zadání, a vhodné je také uvést postup při vypracovávání

(strana 2, ne čísluje se) Originál práce obsahuje originál zadání. V kopii/ích práce je/jsou kopie zadání. Prohlášení (strana 3, zde za číná číslování stran) Vlastnoru čně podepsané prohlášení, že p ředkládanou práci vypracoval/a student/ka samostatn ě a na základ ě literatury a pramen ů uvedenýc Seznam použitých zdrojů . Seznam příloh . Přílohy . Titulní strana. Píše se na samostatný list (viz vzor). Čísluje se, ale číslování se neuvádí . Prohlášení . Text prohlášení se píše na samostatný list, umisťuje se v dolní části stránky (viz vzor). Obsah. Seminární práce má svou strukturu (viz výše) tzv. Harvardský systém. Při tomto způsobu citování je seznam veškeré použité literatury uveden v abecedním pořadí podle prvního autora. 3. Uvedení čísla bibliografického odkazu, a to buď v hranaté závorce, nebo jako horní index, čísluje se vždy průběžně, tedy např.

Bakalářská práce (struktura, tipy, návod) Formatovani

Vůle ke svobodě Jaroslav Čvančara: Pravomil Raichl: Život na hranici smrti. ÚSTR, Toužimský & Moravec, Praha, 2017, 600 s.. Respektovaný historik, spisovatel a hudebník Jaroslav Čvančara (nar. 1948) je autor mnoha historiografických publikací, za všechny jmenujme alespoň Akce atentát (Magnet-Press, 1991), Děti nepřátel Říše (Anlet, Ústav pro studium totalitních. Pravidla pro sepsání ročníkové práce (zkontrolujte si) 1) TÉMA-Dodržení zadaného tématu práce 2) STRUKTURA -Dodržení zadanéstruktury práce -Rozsah počet znaků(min. 15 000 znaků včetně mezer vlastní práce, max.25 000 znaků), počet kapitol (min. 3 kapitoly členěné na podkapitoly) Členění práce -kladení stráneka jejich náležitosti (úvodní strana. přílohy. Seznam příloh se uvádí po Seznamu pramenů a odborné literatury. Na poslední straně odborné práce (až za přílohami) se uvede abstrakt práce v českém jazyce, který má zhodnotit poznatky získané prací a vyzdvihnout hlavní zjištění, k nimž autor práce dospěl. Rozsah abstraktu je přibližně ½ stránky textu Obecně se seznam literatury člení na knižní zdroje (tištěné), odborné články a studie, elektronické zdroje a legislativu (právní prameny, judikatura). Příklady citací: Knižní zdroje: Havránek, B. a Jedlička A. Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna, 2002. 284 s. ISBN: 80-7168-555-. Elektronické zdroje: MZV ČR Čísluje se od strany následující za titulní stranou, číslice stejně tak Seznam použité literatury, Obsah a Seznam zkratek. Typy písma v práci nestřídejte - použijte vždy buď patkové nebo bezpatkové písmo a Před vlastní text diplomové práce se zařazuje ještě Seznam zkratek.

Seznam - najdu tam, co nezná

Title: 1. Moment setrvačnosti Created Date: 5/12/2012 7:31:37 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Other titles: Arial Tahoma Wingdings Times New Roman Arial Black Blends 1_Blends 1 Seznam pramenů, informačních zdrojů a literatury - část obsahující seznam použitých zdrojů informací. V práci musí být použity nejméně 2 různé druhy pramenů. Vzory pro tvorbu seznamů pramenů, informačních zdrojů a literatury. Kniha Jméno a příjmení autora: Název, nakladatelství, rok Např. Nový Pavel, Nový. Strana: Obsah se čísluje a počítá se do celkového rozsahu práce. Strany: Vlastní text práce (začínající úvodem), Závěr, Seznam použité literatury, Seznam příloh se číslují. Začíná se číslovat od čísla 6 na stránce Obsah Příprava seznamu literatury a citování v text

Česká literatura je literatura psaná příslušníky českého etnika a jiných etnik psaná na území českého státu.Je psána nejen česky, ale též latinsky a německy (např. Kosmova Kronika Čechů, Kafkův Zámek).K české literatuře se počítá také literatura psaná Čechy v zahraničí nebo česky příslušníky jiných etnik (Škvoreckého Příběh inženýra lidských. • soupis bibliografických citací (seznam použité literatury) o zpracovaný podle ČSN ISO 690 Dokumentace - Bibliografické citace a ČSN ISO 690-2 Informace a dokumentace - Bibliografické citace - část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části o Uvádí se jenom ta literatura, na kterou je v textu odkaz

Harvardský styl); u tohoto stylu se seznam literatury řadí abecedně, nečísluje se a datum vydání dokumentu se uvádí hned za autorem. • číslem citace odpovídající číslu záznamu v soupisu citací; v tomto případě se doporučuje uvést čísla v hranatých (nebo kulatých) závorkách nebo jako horní index1, vlastní seznam. Při tomto způsobu citování je seznam veškeré použité literatury uveden v abecedním pořadí podle prvního autora. 2. Uvedení čísla bibliografického odkazu, a to buď v hranaté závorce, nebo jako horní index, čísluje se vždy průběžně, tedy např

Seznam použitých informačních zdrojů (Abecedně dle zásad bibliografického čísluje se arabskými číslicemi uprostřed nebo vpravo v zápatí 1.5.11 Citace použité literatury Údaje se z dokumentů přepisují tak, jak jsou uvedeny v originálu. Obecná pravidla pr Seznam citací (literatury) Seznam citací (literatury) Uspořádaný seznam citací se umisťuje na konec textu (kapitol). Seznam se buď čísluje, nebo seřadí podle abecedy. Vlastnosti písma (Formát/Písmo) Mezery mezi znaky (Formát/Písmo) Sazba odstavce (Formát/Odstavec) Tok textu (Formát/Odstavec) Formát tiskovin (Soubor/Vzhled. Možnosti dostupné na této kartě závisí na typu rejstříku, který vyberete. Jestliže zvolíte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury a kurzor se nachází na rejstříku, můžete tento rejstřík upravovat. Nadpis. Zadejte nadpis pro vybraný rejstřík. Zamknuto proti ručním změná

Můžete oddělit seznam použité literatury a internetových odkazů) Seznam zkratek použitých v textu. Seznam příloh. čísluje se arabskými číslicemi uprostřed nebo vpravo v zápatí seznam literatury na konci práce se uvádí v abecedním pořadí. zvláštní list na konci práce a číslují se pr ůběžn ě. 3.3 Vzhled nadpis ů Vzhled nadpis ů r ůzné úrovn ě se volí podle standardních typografických pravidel (tu čné písmo, velikost úm ěrná úrovni nadpisu). Čísluje se obvykle až po t řetí úrove ň nadpis ů (i když použitých úrovní může být více) Poslední kapitolou je Seznam použité literatury. Za textem práce mohou následovat listy příloh (např. anketa, žádost o povolení výzkumu, tabulky naměřených dat, výpis programu,...). Na první stránce příloh je seznam příloh (Příloha č. 1, Příloha č. 2). Stránky příloh maturitní práce se nečíslují

číslicemi, používá se hierarchická struktura, do názvu kapitoly se nevkládají odkazy na poznámky pod čarou • Rozsah textu práce podle požadavk ů fakult, kateder, po čítá se dle po čtu znak ů, nikoliv po čtu stran od Předmluvy až po Záv ěr, nezapo čítává se Obsah, Pod ěkování, Seznam literatury Seznamy dětské literatury Jak se lépe orientovat v dětské literatuře Pokud chceme rozvíjet dětské čtenářství, měli bychom se alespoň orientačně vyznat Ke každému ročníku náleží dva dokumenty, př. 13_1_seznam, 13_1_anotace. Soubor seznam obsahuje jména autorů a knihy, řazeno podle příjmení autorů KRITICKY ZHODNOTÍ, JAK SE POVEDLO CÍL NAPLNIT, popř. autor uvede možnosti dalšího zpracování, rozšíření tematiky. 8) seznam použité literatury 9) seznam příloh 10) íslované přílohy V. ASOVÝ HARMONOGRAM 1) První až þtvrtý týden v září 2017 třídní uitelé a vyuující ýJL ve V6 a ve 2. roník informace k bakalÁŘskÉ prÁci 19. 9. 2013 phdr. miluše vítečková, ph.d. mviteckova@pf.jcu.cz 5 min. - max. 10 min. cca 15 snÍmkŮ - power point neČÍst struČnĚ teorii prezentace vÝsledkŮ, zÁvĚrŮ → vyjÁdŘenÍ vedoucÍho prÁce → rozprava gramatika nedodrŽenÍ jednotnosti pouŽitÉ zdroje ŠpatnĚ formulovanÉ pŘedpoklady beletristickÝ styl psanÍ, familiÉrnost. 2. V rozbalovacím poli Typ změňte na Seznam použité literatury. 3. (Můžete odkliknout pole Zamknuto proti ručním úpravám - pak můžete ve vytvořeném seznamu dělat dílčí úpravy.) 4. Kliknout na OK. Vytvoří se Seznam na pozici kurzoru

6 důležitých součástí každé práce do školy SeminarkyZa

světlivky, seznam použité literatury atd.) s uvedením stránky v textu - zarovnávají se kpravémuokraji. Vzor je uveden v přílozeč.4. 5. Abstraktaklíčováslovase uvádějí v jazyce práce. Abstrakt stručně apřesně reprezentuje obsah práce, shrnuje cíl, metody, výsledky a závěry. Klíčová slova jsou odborné termín Seznam všech literárních zdrojů citovaných v Bakalářské práci se uvede v kapitole POUŽITÁ LITERATURA. Citace každého literárního zdroje musí být úplná, tj. obsahovat všechny informace potřebné k opětovnému vyhledání citovaného zdroje. Každá citace se píše na nový řádek a je ukonena teko 9. Seznam použité literatury - musí zahrnovat všechny prameny, knihy, internetové odkazy a další studijní podklady, z nichž jsme čerpali. Kapitola se nečísluje. Zde končí číslování stránek naší práce. Jednotlivé publikace se uvá

Třída 9.

Literatura Seznam všech publikací, které jsou v textu VZKP přímo citovány nebo byly použity p ři studiu příslušné problematiky Řadí se abecedn ěpodle příjmení autora (lze je řadit i jiným zp ůsobem, nap říklad chronologicky nebo v po řadí výskytu odkaz ů) 11.12.2014 1 Název tématu: Datalogger se zápisem na CF kartu Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í: 1. Prostudujte problematiku adresování, zápisu a čtení CF karet. 2. Navrhněte schéma dataloggeru. 3. Realizujte funkční vzorek. Seznam odborné literatury: [1] Dokumentace k procesoru ATMEGA Patterson romány s Lindsay Boxerovou čísluje, Čtvrtý v pořadí je tedy opravdu čtvrtým příběhem Lindsay Boxerové. První kniha se jmenovala První musí zemřít, následovaly romány Druhá šance a Každý třetí den. Na Čtvrtý v pořadí volně navazuje Pátý jezdec Seznam bibliografických odkazů za závěrem se nečísluje. Bibliografické odkazy a citace Mezinárodní smlouva, řeší metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle ISO 690 a ISO 690-2 byla převzata Českým normalizačním úřadem přijatá (dále jen norma), norma uvádí některé nové postupy a.

Video: Doporučení pro psaní seminárních, bakalářských a

Formální stránka přípravy a úpravy písemné prác

V současné době se na území České republiky nachází 334 samotných židovských hřbitovů1. V Čechách se jich dochovalo 2712. V mnoha případech se jedná o jedinou hmotnou památku na minoritu, která zde žila několik staletí. Židé po celou dobu byli součástí hospodářského a kulturního vývoje této země Porovnání cen seznam literatury pro nejmensi, srovnání cen seznam literatury pro nejmensi na portálu HLEDEJCENY.cz a zahrani ční, přitom je nutno podotknout, že autor použil mnohem ví ce zahrani ční literatury, než ve své předešlé verzi práce), abstrakt práce v českém a anglickém jazyce. Oproti obecným požadavk ům jsem v práci ale nenalezl p řeklad názvu do angli čtiny a seznam klí čových slov

Seznam literatury 1 trida. Každému měsíci školního roku jsou přiřazeny dvě až tři skupinové práce, v nichž se prolíná učivo z českého jazyka, matematiky a prvouky. Děti si při nich prohlubují znalosti z těchto předmětů, ale využívají i své dovednosti z výtvarné výchovy a pracovních činností.. Autorky knihy se věnují tomuto plemeni již řadu let. Jejich monografie mapuje historii druhu, obsahuje podrobný popis, ale všímá si i možných nuancí, jež se mohou v rámci chovu vyskytnout. Hluboká znalost a praxe s tímto výjimečným psím plemenem činí z této knihy odpovědného průvodce, jenž nezapomíná ani na. Návod k šabloně závěrečné práce > Diplomová práce Milan Kolka Vedoucí práce: [Jméno a příjmení školitele s tituly] Centrum informačních technologií obor [Náz

Seznam odborne literatury 106 produktů. Bišon frise - Křečkovy Jarmila a Jana - 15x21 . Autorky knihy se věnují tomuto plemeni již řadu let. Jejich monografie mapuje historii druhu, obsahuje podrobný popis, ale všímá si i možných nuancí, jež se mohou v rámci chovu vyskytnout.. Téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Žáci zpracovávají maturitní práci samostatn ě. L.S. V Praze dne 6. října 2015 PhDr. Karel Vratišovský, MBA ředitel škol

Šablona -- Závěrečná prác

Porovnání cen seznam literatury 6 tridy, srovnání cen seznam literatury 6 tridy na portálu HLEDEJCENY.cz V pondělí 22. března od 11:00 do 12:00 proběhne v aplikaci ZOOM informativní setkání k magisterským státním závěrečným zkouškám z české literatury. Před setkáním si, prosím, prostudujte informace zveřejněné na webu katedry a připravte si případné otázky. Odkaz na setkání. Přihlašovat se můžete deset minut. Seznam literatury 6 trida 100 produktů Čítanka 6 - Příručka pro učitele [Sešity] Kniha: Čítanka 6 - Příručka pro učitele; Autor: Dorovská Dagmar, Řeřichová Vlasta; Příručka pro učitele obsahuje kromě metodických návodů a doporučení k čítance a pracovnímu sešitu velmi užitečný pom..

Co to je seminární prác

(neobjeví se zde titulní strana, prohlášení, poděkování, ani anotace). Před položkami Úvod, Závěr, Seznam použité literatury, (příp. Seznam obrázků a tabulek), Příloha se nepíše číslo kapitoly (v textu se neobjeví 1 Úvod). Ostatní kapitoly se číslují, za číslem se nepíše tečka Maturitní zkoušky se kvapem blíží, ústní maturitní zkoušky na GHB budou zahájeny 21. 5. 2018. Jednou ze studentských povinností, kterou ukládá maturitní vyhláška, je odevzdat do konce března vlastní seznam literatury pro zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části Zvolte Nástroje - Seznam použité literatury. Pokud jsou pole databáze pouze pro čtení, ujistěte se, že je zavřeno zobrazení zdroje dat. Chcete-li hledat záznamy nebo řadit záznamy s použitím filtrů, vyberte na nástrojové liště tabulku v databázi použité literatury Některé publikace se dosud nepodařilo fyzicky ověřit - pak je uveden pouze odkaz na zdroj, odkud jsou údaje převzaty. Pokud jakoukoli z těchto publikací máte, prosím ozvěte se mi. Děkuji zaměstancům knihovny Libri prohibiti za vstřícnost a trpělivost. Větsinu publikací exilové literatury najdete právě tam. 9. 9 4. Bibliografická citace, odkaz na citaci a seznam literatury

Čvančara, Jaroslav: Pravomil Raichl - iLiteratura

V textu se neodkazuje na žádné zdroje, přesto následuje seznam literatury. Pokud využíváme ke své práci zdroje, musíme na ně vždy v textu odkazovat! Odkazy v textu a bibliografické citace v seznamu literatury nemají jednotný formát V úvodu bakalářské / diplomové či jiné práce by měl autor čtenáře seznámit s. Zobrazí se vygenerovaný seznam obrázků, který se dá aktualizovat při vložení nového obrázku, změně čísla obrázku, změně stránek nebo změně titulku obrázku. V případě, že by bylo potřeba seznam aktualizovat, stačí kliknout na seznam obrázků pravým tlačítkem myši a zvolit nabídku Aktualizovat seznam

Jak citovat a správně generovat seznam použité literatury

Maturitní zkoušky se kvapem blíží a všichni studenti jsou (jak doufáme) v plné přípravě. Jednou ze studentských povinností, kterou ukládá maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb., je odevzdat do konce března vlastní seznam literatury pro zkoušku z českého jazyka a literatury.V tomto článku najdete formuláře pro seznam i další informace inventurní seznam - tabelární tiskovina se seznamem předmětů inventury a rubrikami na doplňování bývá v sešitové úpravě. telefonní seznam : a ) kniha obsahující v abecedním řazení názvy veřejných orgánů a organizací, jakož i jména soukromých účastníků telefonních stanic s uvedením adresy a čísla telefonní. Očekávaný výstup:pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností žáci si tichým čtením přečtou krátký text o životě a díle českého autora pro děti a mládež, vyhledají vetřelce (slova, která do textu významově nepatří) a označí si je tužkou (1.úkol) žáci v doplňovačce správně doplní párové souhlásky, tajenkou. jazykové mutace anotace následuje i seznam klíčových slov (klíčová slova charakterizují do číslování stran, číslo stránky se zobrazuje, čísluje se průběžně, Diplomovou práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a na základě.

Doporučení a pokyny pro přípravu diplomové práce k

čísluje se araskými čísliemi upros třed neo na vnitřníh neo vnějšíh seznam taulek může ýt uveden v osahu literatura/Rocnikovy-projekt.pdf 5. S NEK, Miloslav, Hana ÁROÁ, Helena SEDLÁČKOÁ. Jak psát diplomov Přihlásit se; Registrace; Adresář . ×. Školní seznam světové a české literatury. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Školní seznam světové a české literatury.

Hlavní kapitoly, oddíly a pododdíly se číslují arabskými číslicemi. Čísluje se pouze text práce tj. od první po poslední kapitolu včetně. Ostatní nadpisy a položky (obsah, úvod, závěr, bibliografické zdroje, seznam příloh atd.) se nečíslují. Velikost písma těchto nadpisů je stejn Aplikace pro management seznamu literatury k maturitě - GitHub - zapotocnylubos/seznam_literatury_backend: Aplikace pro management seznamu literatury k maturit Jak se píše seznam literatury? poradna.rychlarada.cz. Poradna pro všechny lidi co se chtějí na něco zeptat. Přejít na obsah. Rychlé odkazy. Byl dosažen maximální počet registrací na webu!!! Obsah fóra. Online poradn SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY Seznam použitých archivních fondů Archiv města Brna (zkracováno AMB), fond A 1/1 - Město Brno, Sbírka listin, mandátů a listů AMB, fond A 1/3 - Město Brno, Sbírka rukopisů a úředních knih Diecézní archiv Biskupství brněnského, Rajhrad, fond Kapitula sv. Petra a Pavla v Brn