Home

Využití genetiky v lékařství

Velký rozvoj genetiky a molekulární biologie přinesl řadu nových metod a postupů. Mnoho z nich již našlo své uplatnění v praxi. Klinická genetika je zcela specifický lékařský obor, kde se propojují poznatky klasické medicíny s novými molekulárně-genetickými, cytogenetickými a dalšími biotechnologickými metodami. Vyšetření na genetice již dnes není žádným. Genetické poradenství Obecná část Lékařská genetika a dětské lékařství. Geneticky podmíněné patologické stavy představují závažnou kapitolu lidské patologie. S různými poruchami duševního a tělesného vývoje je nutno počítat asi u 5,32 % novorozenců. Asi 0,6 - 0,7 % populace má vrozenou chromosomovou aberaci Lékařská genetika 1. Struktura lidského genu 2. Struktura lidského genomu a typy sekvencí v něm obsažených 3. Informační makromolekuly - struktura, funkce, evoluce 4. Základní procesy toku genetické informace v živých systémech 5. Exprese lidských genů a její regulace 6. Reparace lidské DNA a její poruchy 7

Genetika v medicíně - Gate2Biotech

Genetika: Lékařská genetika a dětské lékařstv

V současné době je bohužel analýza genů TSC1 a TSC2 natolik komplikovaná, že je pro rutinní využití naprosto nevhodná (28). ZÁVĚR Z výše uvedených faktů je patrné, že diagnostika renálních tumorů je v současné době komplexní a poměrně složitou disciplínou Genetika aplikovaná v lékařství I. Genetické poradenství a prenatální diagnostika. Genetika aplikovaná v lékařství II. Dědičné choroby, sociální genetika. Eugenika a eutanazie. Využití genetiky k identifikačním účelům; forenzní genetika. kód PR 3 Život - od molekul k biosféře RNDr. Jan Ipser, CSc Genetika ve světě: Aplikace genetiky v lidských činnostech 11 GENETIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ 11 GENETIKA V LÉKAŘSTVÍ 13 GENETIKA VE SPOLEČNOSTI 14 c MILNÍKY GENETIKY: ΦX174, první sekvenovaný DNA-genom 14 c Kapitola 2 Rozmnožování buněk a modelové organizmy v genetice 18 Dolly 18 Buňky a chromozomy 1 Genetika (z řec. gennaó γενναώ = plodím, rodím) je biologická věda, zabývající se dědičností i proměnlivostí organismů a jejími příčinami. Název souvisí též se slovem gen, které označuje jednotku dědičné informace.Název genetika byl navržen Williamem Batesonem v roce 1906, který ji definoval jako studium křížení a šlechtění rostlin Zkouška z léka řské genetiky bude probíhat formou písemného testu na Ústavu léka řské genetiky. V případ ě dvou neúsp ěšných pokus ů následuje zkouška ústní v přítomnosti t říčlenné komise (otázky viz níže). U student ů je akceptována neú čast ve výuce v rozsahu maximáln ě 10 % (3 hodiny seminá řů)

Arnaud Ferec spojuje své praktické zkušenosti z pozice konzultanta pro zvyšování sportovního výkonu s vědeckým výzkumem, a nabízí tak fundovaný pohled na využití genotypování ve sportu. GENETIKA PRO TRENÉRY přináší seriózní náhled na výzvy spojené s aplikací genetiky v praktické oblasti využití pro trenéry a sportovce na libovolné úrovni V roce 1989 byla publikována práce upozorňující na využití markerů bazálních buněk, jako pomocného nástroje při diagnostice karcinomu prostaty (32), výrazný mezník v moderní diagnostice prostatického karcinomu. Dnes už si jen těžko dokážeme představit prostatickou patologii bez této imunohistochemie Základní molekulárně genetické metody a jejich využití v medicíně v Centru molekulární biologie a genetiky, FN Brno a v institutu CEITEC MU. Podílí se na výzkumných projektech s cílem zlepšení prognózy a terapie u pacientů trpících chronickou lymfocytární leukémií. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. GENETIKA = VĚDA, KTERÁ SE ZABÝVÁ DĚDINOSTÍ A PROMĚNLIVOSTÍ Proměnlivost (variabilita) = odlišnost mezi jednotlivci v rámci jednoho druhu. Za zakladatele genetiky je považován brněnský opat a badatel JOHANN GREGOR MENDEL (* 20. 7. 1822 Hynice, VYUŽITÍ GENETIKY lékařství (odhalován

Genetika v praxi — Biologie — PORT — Česká televiz

•historie genetiky se začala psát až v 19. století, velkému rozvoji došlo (lékařská) genetika •Zkoumá člověka, různé genetické choroby a vady, jejich četnost a zaměřený zejména na využití znalostí lidského genomu např. v oblasti farmakogenomiky nebo genové terapie Vyskytuje se v cytoplazmě bakterie; Umožňuje vázání vzdušného N 2, nese geny pro rezistenci proti antibiotikům, geny pro schopnost usmrcovat jiné bakterie; Využití genetiky v praxi. Klinická genetika, archeologie, antropologie, forenzní genetika, genové inženýrství, šlechtitelství (transgenní org.), klonování. Klinická. Mimo lékařství nachází genetika využití v pěstitelství nových odrůd rostlin stejně jako při chovu (nejen) hospodářských zvířat. S rozvojem biotechnologií a genetického inženýrství se objevují i geneticky upravené hospodářské rostliny, které se stávají ekologickou a etickou otázkou 1.Úvod do předmětu klinická genetika, význam genetiky v medicíně, základy mendelovské dědičnosti. 2.Genová vazba, metody stanovení, hodnocení štěpných poměrů, příklady. Význam v medicíně. 3..Biologie a genetika eukaryot, buněčný cyklus. Regulace buněčného cyklu. 4.Vyšetřovací metody v cytogenetice

Šemíkovi: ledna 2012

Využití nejnovějších poznatků z oboru genetika lze také uplatňovat v myslivecké kynologii nebo v sokolnictví. Historie genetiky V r. 1865 publikoval Johann Gregor Mendel výsledky svých pokusů s hrachem v časopisu Brněnského přírodovědeckého spolku, kde formuloval principy přenosu vlastností mezi organismy Oproti jiným učebnicím jsme zařadili i kapitoly věnované využití genetiky ve vnitřním lékařství, léčbě a zvládání otrav v širokém spektru, akutních stavů nebo bolesti, dále paliativní medicíně a výživě nemocných a medicínské problematice následků terorizmu

Atestační otázky z oboru lékařská genetika 2

 1. Anotace: Zdravá dentice je u savců důležitá primárně pro mastikaci a tak pro vlastní přežití.Důležité jsou ale také další faktory z oblasti well-being, s čímž souvisejí možnosti reparace/regenerace. Kmenové buňky jsou lákavým prostředkem k dosažení terapeutických cílů, ovšem jejich charakterizace ve vztahu k dentici byla dosud prováděna zejména in vitro
 2. Ten spolupracoval na výzkumech s Američanem Jamesem Watsonem a s pomocí dalších kolegů se jim v roce 1953 podařilo sestavit model DNA. Za svůj objev si v roce 1962 odnesli Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Využití DNA - forenzní genetik
 3. V roce 2004 získal atestaci I. stupně z gynekologie a porodnictví a v roce 2006 atestaci z lékařské genetiky. V roce 2016 získal licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru lékařská genetika. Je dlouhodobým držitelem certifikátu ČGPS ČLS JEP pro možnost vykazování výkonu 63415 Superkonziliární.

Etika a genetika Genetika - Genetika - Biologi

 1. V bakteriích jsou vytvářeny např. inzulin nebo lidský růstový hormon, k hospodářskému využití se pěstují např. obilniny odolné proti hmyzu, herbicidům. Genetika v současnosti ovlivňuje všechny biologické vědní obory , musíme být však neustále obezřetní , aby veškeré poznatky moderní genetiky nebyly zneužity v.
 2. Základní molekulárně genetické metody a jejich využití v medicíně Pokročilé metody molekulární genetiky v diagnostice nemocí Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Kamenice 753/5 , 625 00, Brno, Česká republika IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224
 3. SYLABUS PŘEDMĚTU LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE Všeobecné lékařství - 1. ročník akademický rok 2020/2021 PŘEDNÁŠKY Buněčná a molekulární biologie (podzimní semestr) 1. Úvod do studia lékařské biologie (O. Slabý) Milníky v historii buněčné a molekulární biologie a genetiky - od buněčné teorie, Darwina
Satanova Komunita a transhumanismus – Satanova Komunita

Název dizertační práce: Využití moderních metod echokardiografie a magnetické rezonance v diagnostice srdeční amyloidózy. Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství Místo obhajoby: Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN Motol. Mgr. Lena Obeidová Termín obhajoby: 25. června 2020 ve 14:30 ho Aktuální ověřené informace: adresa, telefon a e-mail Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové - Univerzita Karlova, Hradec Králové, Nový Hradec Králové. Telefon: 495 816. Genetika transplantací, transplantační pravidla, histokompatibilitní systémy. Buněčná signalizace. 37. Hlavní histokompatibilitní komplex člověka. Regulace genové exprese u eukaryot. Role genetiky v presymptomatické diagnostice a prevenci nádorových onemocnění. 38. Struktura a funkce prokaryotní buňk GENOVÁ EXPRESE: VYUŽITÍ GENETICKÉ INFORMACE 6 MUTACE: ZMĚNA GENETICKÉ INFORMACE 9 Genetika a evoluce 10 Úrovně genetické analýzy 11 KLASICKÁ GENETIKA 11 MOLEKULÁRNÍ GENETIKA 11 GENETIKA POPULACÍ 12 Genetika ve světě: Aplikace genetiky v lidských činnostech 12 GENETIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ 12 GENETIKA V LÉKAŘSTVÍ 1 Ekologie a biologie goateam 2021-01-14T09:57:25+01:00. Žijeme ve věku techniky a strojů, ale budoucnost je určitě ve využití poznatků přírodních věd. Už dnes vidíme obrovské pokroky v biologické léčbě, ve využití genetiky a molekulární biologie a co teprve za deset či dvacet let! A k tomu přičti stále větší.

Genetika -zkoumá vznik mutací (změna struktury DNA, kdy jsou buňky vážně poškozeny nebo nejsou schopny života)-poznatky z genetiky jsou důležité v lékařství (dědičné choroby), zemědělství, lesnictví (šlechtění rostlin, plemenářství), průmyslu-nesmí být zneužity poznatky zkoumání (např. klonování lidí) !! Texty jsou rozděleny do tří dílů; v současnosti je v prodeji I. díl, který obsahuje: (a) úvodní kapitolu o historii vědního oboru biologie, (b) shrnuje poznatky mendelovské genetiky a poznatky o vazbě genů a jejich využití pro diagnostiku dědičných chorob a při mapování genomu, (c) seznamuje s pravidly genealogických. Objednání ke genetické konzultaci je možné telefonicky na číslech (+420) 224 433 564 a (+420) 224 433 567 v pracovních dnech v 7.15-8.00 a 14.00-15.00. Pro objednání párů s poruchami plodnosti, dárců reprodukčních buněk, k embryologické konzultaci či k vyšetření spermiogramu voletje na číslo (+420) 224 433 578

Na semináři jsme přivítali přednášející z praxe - Oddělení

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 29. NU21-01-00600 Posouzení vlivu komplexní změny životního stylu v léčbě nealkoholového ztukovatění jater u pacient ½ s metabolickým syndromem. Prof. MUDr Radan Br ½ha, CSc. Univerzita Karlova /1. lékařská fakulta 30 Anotace: Transmembránový protein 107 (TMEM107) je lokalizován v tranzitní zóně primární cilie a představuje klíčový regulátor její proteinové kompozice. Mutace v TMEM107 jsou spojeny se syndromy, které se manifestují širokou škálou defektů typických pro ciliopatie. V předkládaném projektu se zaměříme na úlohu TMEM107 ve vývoji kraniofaciálních struktur s. programu Lékařská biologie a genetika. Jeho náplní jsou využití a optimalizace metod molekulární biologie a genetiky a mikroskopie ve výzkumu i v klinické praxi. Kromě přípravy na vědeckou dráhu v uvedených oblastech tento studijní program připravuje specialisty pro klinickou praxi

Genetika obecně Genetika - Biologi

 1. Otázka: Aktivní transport Předmět: Biofyzika, Lékařství Přidal(a): BobanCreed Hlavní směry využití výpočetní techniky v lékařství Využití počítačů v lékařství: Z hlediska účelu (výzkum, praxe) Podle podstaty jejich činnosti: - Analogové (výzkum, modelováné spojitých biologických systémů př. Termoregulace, TK aj..
 2. Current Media s.r.o. IČO: 24152862. DIČ: CZ 24152862 Sídlo firmy: Sečská 1847/7, Praha 10, Česká Republika. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183505
 3. Název dizertační práce: Měření integrity v klinických podmínkách a v situaci výběru. Využití testu integrity v klinické praxi a psychologii práce Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2. MUDr. Jana Vašákov
 4. Sylabus předmětu Biologie I a II Zubní lékařství - 1. ročník iologický ústav LF MU 2020/2021 Jarní semestr - Biologie II Genetika, genomika a molekulární medicína 14. Základy genetiky I - úloha genetiky v medicíně, Mendelovy zákony, autozomální a gonozomální dědičnost, chromozomální poruchy (I. Slaninová
 5. Dědičnost v populaci organismů. Genetická struktura populace, genetická rovnováha v populaci a procesy, které ji porušují. Význam genetiky. Šlechtění mikroorganismů, rostlin a živočichů. Genetika člověka. Genové inženýrství. Lékařský význam a etické aspekty genetiky. Společenské perspektivy genetiky

Využití zvířat v zoorehabilitaci - skripta pro studenty, FAPPZ ČZU v Praze 126, ISBN 978-80-213-2129-82. Svobodová, I.et al., 2011. Praktické využití psů v zoorehabilitaci - skripta pro studenty, FAPPZ ČZU v Praze. 180 pp., ISBN 978-80-213-2197-7.3 Využití biologických metod v kriminalistice Use of Biological Methods in Criminology. kriminalistická biologie, antropologie a genetika, informační systémy, forenzní analýza DNA, DNA profil. Benefity CT vyšetření v soudním lékařství Radiologické zobrazovací metody představují v soudním lékařství vedle. Rozvoj metod molekulárního genotypování v perspektivních lokusech pro užitkovost prasat a jejich využití v selekci na zlepšení plodnosti a kvality masa NAZV MZe: EP9282 1999-2001 řešitel: prof. Ing. Josef Dvořák, CSc

Statistické hodnocení předmětů (2011/2012, Oba semestry) Filtr: Rok Výukový materiál je určen pro studenty Zubního lékařství, kteří absolvují předmět Vědecká příprava pro Zubní lékařství. Cílem předmětu je rozšířit obzory studentů na poli vědeckých pokroků v oboru Stomatologie a oborech s ním úzce souvisejících, motivovat studenty a posílit jejich vědecké ambice, a položit základy pro jejich postgraduální studium a.

Ústav lékařské biologie a genetiky Lékařská fakulta UK v

v podmínkách fakultní nemocnice prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. Lékařská fakulta 41 008,00 19. IGA_LF_2020_022 Studium interakcí přírodních a syntetických látek Mgr. Jana Franková, Ph.D. Lékařská fakulta 100 800,00 20. IGA_LF_2020_024 Epidemiologie a genetika roztroušené sklerózy MUDr.Mgr. Matouš Rous, Lékařská fakulta. Rozvoj chemie, využití v praxi •Využití chemie -zpracování ropy, textilní průmysl, výroba umělých barviv, umělých hnojiv a v těžebním průmyslu využití výbušných látek -okamžité využití v praxi •AlfrédNobel (Švédsko) - objev dynamitu -využit (těžba) i zneužit (vojáci, zločinci Učební text Genetika - úkoly do cvičení pro GENF je určen především studentům bakalářských a magisterských studijních programů oborů Biotechnologie rostlin, Fytotechnika, Rostlinolékařství a vybrané tématické okruhy pro studenty oboru Agroekologie Agronomické fakulty MZLU v Brně Rozvoj oblastí vznikajících technologií, jako je syntetická biologie, bioinformatika a systémová biologie, které jsou velkým příslibem úplně nových aplikací. Rozvoj vznikajúcich technologických oblastí, ako je napr. syntetická biológia, bioinformatika či systémová biológia, ktoré v sebe nesú veľký prísľub úplne novátorských využití

Základy lékařské genetiky pro studující všeobecného lékařstv

referát: Využití genetiky (Genové inženýrství, Šlechtění, Genetické poradenství) - rekombinantní DNA se replikuje v hostitelské buňce a přenáší do potomstva, buňky s rek. DNA lze selektovat - význam plazmidu, transformace, konjugace, transdukc Jsou metodickým základem genového inženýrství a genových manipulací, používají se v praktickém šlechtění rostlin a zvířat, diagnostice chorob, a celé řadě dalších stávajících i perspektivních oblastí využití poznatků genetiky. Zahrnují metody amplifikace DNA, sekvenování, klonování, transgenoze a další Biologie a genetika (LS) Aktualizace 2020/2021 Úvod do genetiky potká studenty v letním semestru prvního ročníku. Předmět je zakončen zápočtem, kterému se budu věnovat později. Pokračování je až v zimním semestru druháku, kde se finišuje zkouškou Genetika začala v prvním ročníku a nyní pokračuje celý zimní semestr, na jehož konci je završena zkouškou. Výuka je opět klasicky dělaná formou přednášek a povinných seminářů. Na přednášky jsem začal chodit až někdy v prosinci v 2. ročníku a byl jsem příjemně překvapený- myslím, že byly dost přínosné a.

Kromě těchto základních oblastí se forenzní genetika zaměřuje též na forenzní využití analýz non-humánní DNA (zvířecí, rostlinné i virové a bakteriální). Postupy a znalosti forenzní genetiky se dále uplatňují například v tzv. paleogenetice a biomolekulární forenzní antropologie a soudní lékařství forenzní genetiky (nejen) v trestním řízení de lege lata i de lege ferenda Kromě toho nalézá praktické využití zejména v soudnělékařské praxi zkoumání tzv. nekrofágního hmyzu při určování doby smrti a které by v dnešní terminologii byly zařazeny do oboru soudního lékařství, lze počátky kriminalistické. Historie • Zakladatel: Johann Gregor Mendel (1822 - 1884) Zabýval se hybridizačními pokusy s rostlinami. Svou práci vydal v roce 1866. • První Nobelova cena v oblasti genetiky byla udělena v roce 193 referát: Využití genetiky (Genové inženýrství, Šlechtění, Genetické poradenství Dlouhé roky působila na 2. lékařské fakultě UK (dříve Fakulta dětského lékařství), v letech 1990-1995 byla předsedkyní Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP. Další informace naleznete zde

Základy lékařské genetiky - Procházka, Martin (ed

Genetika - biologická věda, zabývající se dědičností, geny a proměnlivostí organismů. Název genetika byl navržen Williamem Batesonem v roce 1906, základy této vědy položil Gregor Johann Mendel. Genom - veškerá genetická informace uložená v DNA (u některých virů v RNA) konkrétního organismu Lékařská genetika se proměňuje. Historie lékařské genetiky trvá pouze několik desetiletí, ale za tuto dobu obor prodělal až neuvěřitelně rychlý vývoj neodmyslitelně spjatý s rozvojem poznání o stavbě a funkcích lidského genomu, jeho interakcích se zevním prostředím a o vlivu jeho změn na vznik geneticky podmíněných onemocnění Výukový text Genetika v zubním lékařství shrnuje základní pojmy a poznatky z oblasti genetiky a ve speciální části se zaměřením na zubní lékařství. Tato výuková publikace je určena pro studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně předmětu Genetika v zubním lékařství (ZLGE061p, ZLGE061c) TSP online. Důležité je včas dodat potřebné doklady! Výzkum. Výzkum na M

ELU

genetiky GENNET, které bylo roku 2006 doplněno o pracoviště reprodukční medicíny. MUDr. Stejskal absolvoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze a dále studoval na Kalifornské universitě v Los Angeles a Bartholomew ´s Medical School v Londýně. MUDr. David Stejskal Zakladatel GENNET a vedoucí léka Molekulární biologie a genetika (garant prof. Doškař) Molekulární biologie a genetika. Program poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání v oblasti molekulární biologie a genetiky a zdůrazňuje význam a možnosti využití molekulárně biologických přístupů pro současnou biologii a medicínu. Absolvent oboru získává.

1994-dosud soukromá lékařská praxe v oboru lékařské genetiky a nemocniční pediatrie 2002-2013 odborný asistent, stomatologická klinika 1. LF UK, výuka genetiky pro stomatology v rámci výuky na ÚBLG 1. LF UK 2008-dosud člen komise pro státní závěrečné zkoušky z pediatrie a genetiky 3. LF UK, Praha, jako externí učite Lékařská fakulta v Hradci Králové Studium regulace regenerace jater za využití metod molekulární genetiky. Regulation of liver regeneration as assessed by means of molecular genetics. dizertační práce (OBHÁJENO) Zobrazit/ otevřít. Text práce (2.886Mb) Abstrakt (200.7Kb

Oddělení genetiky a reprodukčních biotechnologií Nyní je tento přístup rozšiřován o využití průtokové cytometrie pro sortování chromosomů. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Hudcova 296/70 621 00 Brno Česká republika IČ: 0002716 13. Úvod do molekulární genetiky. Přehled a využití základních laboratorních metod. 14. Molekulárně - genetická diagnostika geneticky podmíněných onemocnění - přímá a nepřímá DNA diagnostika. Cvičení: 1. - 4. Způsoby odběru biol. materiálu, příjem vzorků, dokumentace, kultivace (lymfocyty, bb. plodové vody.

Portál:Otázky z biologie a lékařské genetiky (1

Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta, Fyziologický ústav členové: prof. RNDr. Zdenk DVO ÁK, DrSc. et Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie a genetiky prof. MUDr. Karel SMETANA, DrSc. Univerzita Karlova v Praze 1. Lékařská fakulta, Anatomický ústa autoři: Lenka Foretová, Marek Svoboda, Ondřej Slabý a kol., Mladá fronta Renomovaní autoři z brněnských pracovišť připravili kvalitní monografii, která se týká velmi aktuálního tématu molekulární genetiky v onkologii. Využití molekulární genetiky v diagnostice a léčbě nádorů je vysoce dynamický obor a i specializovaní lékaři mají často problém držet krok s.. ̵kvalitativní a kvantitativní analýza látek v pevné a kapalné fázi za využití široké škály technik (spektrální, rentgenové, magnetochemické, atd.) atedra buněčné biologie a genetiky v oblasti medicíny, zubního lékařství a farmaci

Utilization of online applications in the practical courses of medical biology and genetics Antonín Šípek jr.1,3, František Liška 1, Romana Mihalová, Aleš Panczak 1, Ondřej Šeda, Martin Vejražka2,3 1) Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Prah Site information Úvodem k elektronické učebnici AKTUÁLNÍ GENETIKA (verze 1.0) Hlavním podnětem k realizaci (či spíše zahájení) tohoto projektu byla stále se prohlubující vzdálenost mezi dostupnými učebními texty lékařské genetiky včetně možností jejich aktualizace a překotným vývojem genetiky samotné.V rámci současné tzv. post-genomické éry (tedy období. Identifikační genetika v právní praxi. autor: JUDr. Jiří Kožina publikováno: 26.06.2018 Znalecká problematika. Jak už bylo uvedeno v kapitolách o trestním i civilním řízení, dokazování za využití identifikační genetiky se neobejde bez (soudních) znalců Zákon þ. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a související prováděcí BRYŠOVÁ, V. a kol. Lékařská genetika. Praha: Grada, 1996. OTOVÁ, B. a kol. Základy biologie a genetiky. Praha: Karolinum, 2006. ISBN.

Katedra biomedicínských oborů je útvar Lékařské fakulty, který zastřešuje výuku několika základních teoretických a preklinických oborů na LF OU v Ostravě. Koncept několikaoborové katedry vychází z její historické studijní činnosti, kdy zajišťovala převážně výuku v biologických, biochemických, biofyzikálních. zvířat a genetiky, v letech 1990-1999 jako docent a od roku 1999 jako profesor oboru genetika. Od roku 1990 je přednostou ústavu, v letech 1990-1993 byl proděkanem a v letech 1993-2000 dě-kanem fakulty veterinárního lékařství Opakování, vybrané příklady letního semestru. Úvod do populační genetiky. dr. Panczak : Selekce, mutace a migrace v modelových příkladech: dr. Panczak : Malé populace, modelování genového driftu: dr. Panczak : Molekulární genetika II - využití polymorfismů typu RFLP k vazbové analýze - nepřímá DNA diagnostika. Zkouška z lékařské genetiky bude probíhat formou písemného testu na Ústavu lékařské genetiky. V případě dvou neúspěšných pokusů následuje zkouška ústní v přítomnosti tříčlenné komise (otázky viz níže). U studentů je akceptována neúčast ve výuce v rozsahu maximálně 10 % (3 hodiny seminářů)

z Ústavu genetiky Agronomické fakulty MZLU v Brně) J. Dvořák (Ústav genetiky, Agronomická fakulta MZLU v Brně): Doktorské granty GAČR. K. Civáňová (Ústav genetiky, Agronomická fakulta MZLU v Brně): Mikrosatelity vs SNP polymor-fismy, metodiky detekce a jejich využití Katedra zoologie garantuje bakalářský studijní program Biologie a ekologie a magisterský studijní program oboru Zoologie. Pracovníci katedry se podílejí také na výuce v bakalářském i magisterském studijním programu ve všech kombinacích učitelství biologie a na výuce v oborech Hydrobiologie, Ochrana a tvorba životního prostředí, Molekulární a buněčná biologie. prestiže. Masarykova univerzita si v tomto ohledu stojí velmi dobře jak v národním tak mezinárodním srovnání. Aby tomu tak zůstalo i do budoucna, je potřeba zaujmout a inspirovat talentované studenty a dát jim prostor jak k vlastní práci, tak i k prezentaci jejich výsledků. SVK si klade za cíl být takovýmto fórem M5103 Všeobecné lékařství, Uspořádání genů v chromozómech, genetika prokaryotické buňky - prokaryotický chromozóm, plazmidy. Genetika eukaryotické buňky - jaderný genom, karyotyp. Polovodiče a jejich využití. Elektrický proud v elektrolytech. Vedení elektrického proudu v plynech a ve vakuu